Konsilience v teoriích celoživotního vývoje

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, roč. 58, č. P14, s. [85]-99
Rozsah
[85]-99
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Přehledová a kriticky komentující studie sleduje cesty k ustavení nové disciplíny, psychologie celoživotního vývoje, která směřuje k syntéze přemosťující a integrující biologické, ekologické, sociálně kulturní a osobnostní přístupy. K principům moderních vývojových koncepcí patří celostní syntéza, aktivita, organizace, analýza změn a nelinearita. Naznačují se některé oblasti pro uplatnění konsilience v psychologii celoživotního vývoje: přístupy ke zkoumání vývoje, biologické a sociálně kulturní zdroje intelektových procesů, věkové změny adaptační strategie, kontinuita a konzistence vlastní zkušenosti, tělesnost a její vztah k vlastnímu já, principy časování událostí. Nové přístupy k samoorganizaci otevírá synergetika.
Overview and critically commenting study observes ways to establishment of new branch – lifespan development psychology, which leads up to synthesis that bridges and integrates biological, sociocultural, and person-centered approaches. Modern developmental systems take synthesis of wholes, activity, organization, changes and nonlinearity as part of its principles. Some useful possibilities of consilience in lifespan development psychology are foreshadowed: approaches to development research, biological and sociocultural sources of intellectual proceses, age related changes of adaptive strategies, continuity and consistency of one's own experience, imbodiment and selfing, timing principle. Synergetics also opens up new approches to self-organization. -- Figures No 4–6 are reproduced with permission of John Wiley & Sons., Inc. Copyright, c2006.
Document