Vzťah vybraných osobnostných charakteristík ku konfliktu práce a rodiny

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, roč. 58, č. P14, s. [101]-108
Rozsah
[101]-108
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Cieľom predkladanej štúdie bolo objasniť vzťah vybraných osobnostných charakteristík (neuroticizmus, extraverzia, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť) k dvom smerom konfliktu práce a rodiny – zasahovanie práce do rodiny a zasahovanie rodiny do práce. Výskumná vzorka pozostávala z 298 učiteľov (82 mužov, 216 žien), zamestnaných na plný úväzok, s trvalým manželským zväzkom a minimálne jedným dieťaťom žijúcim v domácnosti. Výsledky štúdie ukazujú, že konflikt práce a rodiny sa spája s osobnostnými charakteristikami neuroticizmus, extraverzia, prívetivosť a svedomitosť.
The purpose of presented study was to examine the relationship of selected personality characteristics (neuroticism, extraversion, openess to experience, agreeableness and conscientiousness) toward two ways of work-family conflict (work interference with family and family interference with work). The sample consists of 298 teachers (82 men, 216 women), with full-time employment, married, and at least one child living at home. The results demonstrate that work – family conflict is connected to personal characteristics – neuroticism, extraversion, agreeableness, conscientiousness.
Document