Frauen und Männer im Dialogus miraculorum des Caesarius von Heisterbac

Název: Frauen und Männer im Dialogus miraculorum des Caesarius von Heisterbac
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2010, roč. 15, č. 1, s. [65]-85
Rozsah
[65]-85
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study offers a gender analysis of a selection of medieval examples from the collection entitled Dialogue about Miracles (Dialog über die Wunder) by Caesarius of Heisterbach. The paper aims, firstly, to describe the symmetric and asymmetric elements in depicting females and males; secondly, to inquire whether the texts incline to doing gender (exclusively linking particular spheres of acting/thinking with a man or woman). The gender analysis is based on nine areas involving secular and/or spiritual characters (adultery and incest; straying from the path of decent clergymen; preserving carnal purity; lies and deceptions; insinuating and goading; cantakerousness, stubbornness, irritability, noisiness, slander, envy, verbosity; blasphemy and curses; the strength of a lower-order piety; attitudes towards property).Among others, the analysis has revealed that men do gender namely as clergymen lusting for possessions; furthermore, only men act as exploiters, greedy servants and rustics. Negative connotations of doing female gender are construed as carelessness and verbosity; the most noticeable positive concept of doing gender with secular women consists in their steadfast faith and strong religious conviction.
Studie zkoumá způsob zobrazování žen a mužů ve vybraných středověkých exemplech sbírky Dialogus miraculorum Caesaria z Heisterbachu. Pozornost je věnována zejména otázce a/symetrického zobrazování mužů a žen a případné tendenci k vytváření konceptu doing gender. Výsledky studie se opírají o závěry, které vychází z analýzy devíti okruhů, ve kterých vystupují postavy stavu světského a/či duchovního: 1. cizoložství a incest; 2. sejití z cesty počestnosti u duchovních; 3. uchování tělesné čistoty; 4. lži a klamy; 5. našeptávání a popichování; 6. hádavost, tvrdohlavost, zlostnost, hlučnost, pomluvy, závist a mnohomluvnost; 7. pochybnosti o víře, rouhání a klení; 8. síla zbožnosti nižšího řádu a 9. vztah k majetku. Na základě rozboru uvedených okruhů lze o asymetrii hovořit zejména v souvislosti s cizoložstvím. Protagonistky ženského pohlaví byly trestány krutěji než muži (v úvahu připadalo i usmrcení nevěrné manželky); tematika cizoložství a incestu u žen je – oproti téměř identickým situacím s mužskými postavami – literárně propracovanější (úvahy, digrese, tendence k ozvláštnění vyprávění apod.). Hádavost, zlostnost, závistivost a sklony ke klamavému jednání jsou sice častěji spojovány se ženami, avšak nezřídka se objevují i exempla s mužskými protagonisty. Genderová vyváženost je patrná v exemplech pojednávajících o podlehnutí milostnému žáru u duchovních (z cesty počestnosti sešli kněží, mniši i jeptišky) a v příbězích o lichvářství (lichvu provozovali lidé bez ohledu na pohlaví). O negativním konceptu doing gender u mužů lze uvažovat zejména v souvislosti s touhou duchovních po získání majetku; pouze muži se dále objevují v roli vykořisťovatelů, lakomých sluhů a sedláků. Negativně laděný doing gender u žen je konstruován ve spojitosti s lehkomyslností, mnohomluvností a rouháním se; nejvýraznější kladně laděný koncept doing genderu představuje nezlomnost víry a síla duchovního přesvědčení světských žen.
Reference
[1] Auerbach, Erich. 1988. Mimesis. Bern: Francke Verlag. 8. Auflage.

[2] Caesarius von Heisterbach. 2009. Dialogus Miraculorum – Dialog über die Wunder. Herausgegeben von Nikolaus Nösges und Horst Schneider. 5 Bände lateinisch und deutsch. Turnhout: Brepols.

[3] Caesarius z Heisterbachu. 2009. Vyprávění o zázracích. Středověký život v zrcadle exempel. Přel. Jana Nechutová. Praha: Vyšehrad.

[4] Guiette, Robert. 1981. La légende de la sacristine. Étude de littérature comparée. Genève, Paris. Anastatischer Nachdruck; 1. Auflage 1928.

[5] Gurjewitsch, Aaron. 1986. Mittelalterliche Volkskultur. Dresden: Verlag der Kunst.

[6] Gurjewitsch, Aaron. 1997. Stumme Zeugen des Mittelalters. Köln: Böhlau Verlag.

[7] Lawrence, C. H. 2001. Medieval Monasticism. London: Longman.

[8] Lexikon des mittelalters. 2000. CR-ROM-Ausgabe. Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. LMetzler.

[9] Nechutová, Jana. 1997. "Frauen um Hus (Zu den frauenfeindlichen Satiren der Hussitenzeit)." In seibt, ferdinand (Hrsg.). Jan Hus Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen. Kolloquium Bayreuth September 1993. Bayreuth: R. Oldenbourg Verlag, 73–79.

[10] Nodl, Martin. 2006. "Středověké dilema ženské svatosti." In Čadková, Kateřina – Lenderová, Milena – Stráníková, Jana (edd.). Dějiny žen. Pardubice: Univerzita Pardubice. 105–114.

[11] Otis-Cour, Leah. 2000. Lust und Liebe. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

[12] Vidmanová, Anežka. 1994. "Caesarius z Heisterbachu a František Kubka čili O životnosti středolatinské literatury". In Laborintus, Latinská literatura středověkých Čech. Praha: Koniasch Latin Press, 133–139 (ursprüngl. Zprávy Jednoty klasických filologů 16, 1974, 19–24).

[13] West, Candance – Zimmermann, Don H. 1987. "Doing Gender." Gender and Society, 1 (2), 125–151. | DOI 10.1177/0891243287001002002