Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci

Název: Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci
Variantní název:
  • Time perspective as an important regulative in human life and pupils' motivation
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2010, roč. 15, č. 1, s. [29]-45
Rozsah
[29]-45
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ve stati bude tematizována problematika časové perspektivy. Stať je rozdělena do dvou částí. První část má charakter přehledový, stručně přiblížíme hlavní teoretické koncepce, které byly k dané problematice vytvořeny. Z psychologického hlediska bylo k časovému faktoru v lidském životě přistupováno z různých pohledů: kognitivního, kognitivně motivačního a biodromálního. Analyzovány budou především koncepce Lewinovy, Raynorovy, Gjesmeho, Nuttinovy, Heckhausenovy a Zimbardovy. Z domácích autorů bude představena koncepce "perspektivní orientace" Pavelkové. První část bude uzavřena popisem strategií, které bývají využívány při operacionalizaci koncepcí časové perspektivy a diskusí nad možnostmi diagnostiky časové perspektivy. Ve druhé části předložíme některé vybrané výsledky výzkumů, které byly k časové problematice realizovány na české populaci.
Divided into two parts, this essay reflects upon the problem of time perspective. The opening part shortly describes the main theoretical concepts so far existing within the subject matter. From the psychological viewpoint, the factor of time in human life has been approached in various ways: the cognitive, cognitive-motivational, and life-long. The concepts of Lewin, Raynor, Gjesme, Nuttin, Heckhausen and Zimbardo are analysed. Of Czech authors, the "perspective orientation" by Pavelková is presented. The opening part is concluded with the strategies used for the operationalization of the concepts of time perspective, discussing the possibilities of time perspective diagnostics. Part two presents some selected results of time research investigations carried out with the Czech population.
Reference
[1] BONIWELL, I., ZIMBARDO, P. G. Balancing One's Time Pespective in Pursuit of Optimal Functioning. In Linley, P. A. & Joseph, S. (Eds.). Positive psychology in practice. Hoboken, NJ: Wiley, s. 1–23, 2004. ISBN 0-471-45906-2.

[2] BONIWELL, I., ZIMBARDO, P. G. Time to find the right balance. The Psychologist, 16, s. 129–131, 2003. ISSN 0952-8229.

[3] DE VOLDER, M. Time orientation. A review. Psychologica Belgica, 19, s. 61–79, 1979. ISSN 0033-2879.

[4] GJESME, T. Future-time gradients for performance in test anxious individuals. Perceptual and Motor Skills, 42, s. 235–242, 1976. ISSN 0031-5125. | DOI 10.2466/pms.1976.42.1.235

[5] HECKHAUSEN, H. Achievement motivation and its constructs: A cognitive model. Motivation and Emotion, 4, s. 283–329, 1977. ISSN 0146-7239. | DOI 10.1007/BF00992538

[6] HECKHAUSEN, H. Motivation and Handeln. Heidelberg, Springer, 1980. ISBN 3-540-09811-9.

[7] JIRÁNEK, F. Rozvoj myšlení žáků mladšího školního věku při učení základům dějepisu. Praha: Ústav pro učitelské vzdělávání na UK v Praze, 1974.

[8] KASTENBAUM, R. Cognitive and personal futurity in later life. Journal of Individual Psy-chology, 19, s. 216–222, 1963. ISSN 0022-1805.

[9] KEOUGH, K. A., ZIMBARDO, P. G., BOYD, J. N. Who's smoking, drinking, and using drugs? Time perspective as a predictor of substance use. Basic and Applied Social Psychology, 21, 2, s. 149–164, 1999. ISSN 0197-3533. | DOI 10.1207/S15324834BA210207

[10] LAGHI, F., D'ALESSIO, M., PALLINI, S., BAIOCCO, R. Attachment Representations and Time Perspesctive in Adolescence. Social Indicators Research, roč. 90, č. 2, 2009, s. 181–194. ISSN 0303-8300. | DOI 10.1007/s11205-008-9249-0

[11] LEWIN, K. Dynamic Theory of Personality. New York: Mc-Graw-Hill, 1935.

[12] NUTTIN, J. R. Motivation et Perspectives d'Avenier. Lovain: Presses Universitaires de Louvai, 1980.

[13] PAVELKOVÁ, I. Perspektivní orientace ve vztahu k rozvoji osobnosti a výkonu žáků. Kandidátská dis. práce. Praha: PsÚ ČSAV, 1985.

[14] PAVELKOVÁ, I. Perspektivní orientace jako činitel rozvoje osobnosti. Praha: Academia, 1990. ISBN 80-200-0055-0.

[15] PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: PedF UK, 2002. ISBN 80-7290-092-7.

[16] RAYNOR, J. O. Future orientation and motivation of immediate activity: An elaboration of the theory of achievement motivation. Psychological Review, roč. 76, s. 606–610, 1969. ISSN 0033-295X. | DOI 10.1037/h0028291

[17] SOKOL, J. Malá filosofie člověka: Slovník filosofických pojmů. Praha: UK, 1996. ISBN 80-86039-04-8.

[18] WALLACE, M. Future time perspective in schizophrenia. Journal of Abnormal and Social Psychology, roč. 52, s. 240–245, 1956. ISSN 0096-851X.

[19] ZIMBARDO, P. G., KEOUGH, K. A., BOYD, J. N. Present time pespective as a predictor of risky driving. Personality and Individual Differences, roč. 23, s. 107–123, 1997. ISSN 0191-8869. | DOI 10.1016/S0191-8869(97)00113-X

[20] ZIMBARDO, P. G., BOYD, J. N. Putting time in pespective: A valid, reliable individual differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, roč. 77, s. 1271–1288, 1999. ISSN 0022-3514. | DOI 10.1037/0022-3514.77.6.1271