Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci

Title: Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci
Variant title:
  • Time perspective as an important regulative in human life and pupils' motivation
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. [29]-45
Extent
[29]-45
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ve stati bude tematizována problematika časové perspektivy. Stať je rozdělena do dvou částí. První část má charakter přehledový, stručně přiblížíme hlavní teoretické koncepce, které byly k dané problematice vytvořeny. Z psychologického hlediska bylo k časovému faktoru v lidském životě přistupováno z různých pohledů: kognitivního, kognitivně motivačního a biodromálního. Analyzovány budou především koncepce Lewinovy, Raynorovy, Gjesmeho, Nuttinovy, Heckhausenovy a Zimbardovy. Z domácích autorů bude představena koncepce "perspektivní orientace" Pavelkové. První část bude uzavřena popisem strategií, které bývají využívány při operacionalizaci koncepcí časové perspektivy a diskusí nad možnostmi diagnostiky časové perspektivy. Ve druhé části předložíme některé vybrané výsledky výzkumů, které byly k časové problematice realizovány na české populaci.
Divided into two parts, this essay reflects upon the problem of time perspective. The opening part shortly describes the main theoretical concepts so far existing within the subject matter. From the psychological viewpoint, the factor of time in human life has been approached in various ways: the cognitive, cognitive-motivational, and life-long. The concepts of Lewin, Raynor, Gjesme, Nuttin, Heckhausen and Zimbardo are analysed. Of Czech authors, the "perspective orientation" by Pavelková is presented. The opening part is concluded with the strategies used for the operationalization of the concepts of time perspective, discussing the possibilities of time perspective diagnostics. Part two presents some selected results of time research investigations carried out with the Czech population.