Tektonika zhodného (postupného) atribútu v rusko-slovenských reláciách

Název: Tektonika zhodného (postupného) atribútu v rusko-slovenských reláciách
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2011, roč. 4, č. 1, s. [67]-73
Rozsah
[67]-73
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
slovensky
rusky
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] BELOVOĽSKAJA, L. A.: Sintaksis slovosočetanija i prostogo predloţenija. Taganrog: THPI, 2001. 120 s.

[2] DEKANOVÁ, E.: Adjektiváliá v translačnom procese. Nitra: Filozofická fakulta UKF Nitra, 2006. 126 s. ISBN 80-8050-991-3

[3] ĎUROVIČ, Ľ.: Vágnosť ako zadanie? In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava: Veda, 2000, s.348–357.

[4] GRAMMATIKA russkogo jazyka., т. II. Sintaksis. Red. V. V. Vinogradov. Moskva: AN SSSR, 1960. 702 s.

[5] GRAMMATIKA sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Red. N. J. Šve-dova. Moskva: Nauka, 1970. 768 s.

[6] HORECKÝ, J.: Gramatickí činitelia poriadku slov. In: Jazykovedné štúdie 4. Bratislava: SAV, 1959, s. 55–62.

[7] KAČALA, J.: Syntaktický systém jazyka. Pezinok: Formát, 1998. 144 s.

[8] MISTRÍK, J.: Slovosled a vetosled v slovenčine. Bratislava: SAV, 1966. 280s.

[9] ORAVEC, J.: Postavenie zhodného prívlastku v slovenčine. In: Jazykovedné štúdie IV. Bratislava, 1959, s. 63–72.

[10] ORAVEC, J. – BAJZÍKOVÁ, E.: Súčasný spisovný jazyk. Syntax. Bratislava: SPN, 1982, s. 137. 272 s.

[11] RUSSKAJA grammatika. Red. N. J. Švedova. Moskva: Nauka, 1980, т. I. 784s.; т. II. 710 s.

[12] SOVREMENNYJ russkij jazyk. Red. V. A. Belošapkova. Moskva: Azbukovnik, 1999. 926s.