О неизменяемом препозитивном определении в русском и чешском языках

Název: О неизменяемом препозитивном определении в русском и чешском языках
Transliterovaný název
O neizmenjajemom prepozitivnom opredelenii v russkom i češskom jazykach
Variantní název:
  • Indeclinable attribute in Russian and Czech
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2011, roč. 4, č. 1, s. [51]-65
Rozsah
[51]-65
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Indeclinable attributes began to infiltrate into Russian and Czech languages in the 18th century and this process was continuing in the 19th and 20th century. These words were mostly borrowed from French. Many indeclinable attributes have appeared in Russian and Czech during last decades. They are mostly also of a fo-reign origin (very often English), but there are many differences between "old" and "new" indeclinable attributes. Word connections with indeclinable attributes are on one hand created in the both languages on the same basis but on the other we may trace certain differences. They relate to many areas of human activities and can be classified in different ways.
Reference
[1] БРАНДНЕР, А.: Неизменяемые прилагательные иноязычного происхождения в современном русском языке. In: Sborník prací FF Brněnské univerzity. Roč. L, řada jazykovědná (A), č. 49. Brno 2001, s. 107–118.

[2] Грамматика современного русского литературного языка. Под ред. Шведовой Н. Ю. М.,Наука,1970.

[3] КЕСНЕР, Й.: Еще раз к препозитивному субстантивному определению в русском языке. In: Rossica Olomucensia XLVI-II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30. 8. – 1. 9. 2007. Olomouc 2008, s. 69–74.

[4] КЕСНЕР, Й.: Препозитивное субстантивное определение в чешском и русском языках. In: Dialog kultur IV. Sborník příspěvků zmezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Slavistickou společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 23. – 24. 1. 2007. UHK, PdF, Katedra slavistiky. OFTIS, Ústí n. Orlicí 2007, s. 145–149.

[5] Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. Под ред. М. В. Панова. М., Наука, 1968.

[6] Русская грамматика. Том I. Под ред. Шведовой Н. Ю. М., Наука, 1980.

[7] BRANDNER, A: Místo nesklonných adjektiv v mluvnickém systému současné ruštiny a češtiny. In: Problematika výběru učiva pro vyučování ruštině v české škole, otázky jeho prezentace a nácviku v učebnicích (učebních pomůckách) a při vlastním vyučovacím procesu. Sborník katedry slavistiky. UHK, PdF, Gaudeamus, Hradec Králové 2002, s. 57–65.

[8] KESNER, J.: Spojení s prepozitivním substantivním přívlastkem cizího původu v češtině ve srovnání s ruštinou. In: Dialog kultur V. Sborník referátů z mezinárodní konference konané v roce 50. výročí vysokoškolského učitelského vzdělávání v Hradci Králové. Oftis, Ústí n. Orlicí 2009. CD-ROM, s. 104–111.

[9] KRAUS, J. a kol.: Nový akademický slovník cizích slov. Academia, Praha 2005.

[10] MARTINCOVÁ, O. a kol.: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. Academia, Praha 1998.

[11] POLDAUF, I. a kol.: Anglicko-český a Česko-anglický slovník. SPN, Praha 1994.

[12] ŠMILAUER, V.: Novočeské tvoření slov. SPN, Praha 1971.