Od funkčnej štylistiky k recepčnej otnológii diela : Antropologický horizont výrazovej sústavy Františka Miku