Термінологічні студії в Україні

Název: Термінологічні студії в Україні
Transliterovaný název
Termìnologìčnì studìji v Ukrajinì
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 2, s. 41-49
Rozsah
41-49
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
У статті зроблено спробу охарактеризувати основні напрямки роботи в галузі термінології в Україні в різні історичні періоди, починаючи з ІІ пол. ХІХ ст. до сьогодення. У розбудові української наукової термінології умовно можна виділити 3 сприятливі періоди: діяльність Інституту української мови ВУАН (1918–1933 рр.), 50–80-ті рр. ХХ ст., пов‟язані зі створенням Словникової комісії при Президії Академії наук України. 90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст. (роки незалежності України) позначилися інтенсивним дослідженням окремих терміносистем, поглибленням теорії терміна, виданням різногалузевих словників, створенням Державних стандартів на терміни на визначення.
An attempt to describe basic work in industry of terminology assignments in Ukraine in different historical periods is done in the article, beginning from the second half of ХІХ c. to nowadays. In re-erecting of Ukrainian scientific terminology it will selected 3 favourable periods: activity of Institute of Ukrainian of VUAN (1918–1933), 50–80th XXc., related to creation of the Dictionary commission at Presidium of Academy of sciences of Ukraine. 90th A ХХ c. is beginning of ХХІ item (years of independence of Ukraine) reflected intensive research of separate term system, deepening of theory of term, by edition of different industries a particular branch dictionaries, creation of the State standards, on terms on determination.
Reference
[1] Д‘ЯКОВ, А. С., КИЯК, Т. Р., КУДЕЛЬКОЗ. Б.: Основи термінотворення. Семантичні та соціальні аспекти. – К., 2000.– 218 с.

[2] ГЛАДКИЙ, М.: Інститут української наукової мови ВУАН // Вісник Інституту української наукової мови. –Вип. ІІ. – 1930. – С. 6-10

[3] ГРИЦЕНКО, П. Ю., СИМОНЕНКО, Л. О.: Українська термінологія і термінографія на етапі розбудови // Українська наукова термінологія. Зб. матеріалів науково-практичної конференції «Українська наукова термінологія. Стан та перспек-тиви». –К., 2008. – С. 5-16

[4] КОМОВА, М.: Українська термінографія 1948 – 2002. – Львів, 2003. –110 с.

[5] КОЧАН, І. М.: Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами всучасній українській мові. –Львів, 2004. –518 с.

[6] СИМОНЕНКО, Л. О.: Роль Національної академії наук у розбудові української наукової термінології // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. – К., 1998. –С. 5–9.

[7] СИМОНЕНКО, Л. О.: Українська наукова термінологія: стан та перспективи розвитку // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. – К., 2001. – С. 3–8.

[8] СИМОНЕНКО, Л. О.: Українська термінологічна лексикографія за роки незалежності: здобутки і прорахунки // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. – К., 2003. –С. 18–22.

[9] СЛОВНИК ЗООЛОГІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ/ (1927–1928). –К., 2005.

[10] ХОЛОДНИЙ, Гр.:До історії організації термінологічної справи в Україні // Вісник ІУНМ. –Вип.І. –1928. –с. 9–20.