Bronislaw Huberman

Autor: Židek, Adam
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2012, roč. 47, č. 2, s. [107]-118
Rozsah
[107]-118
  • ISSN
    1212-0391
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Abstrakt(y)
Bronislaw Huberman byl jedním z nejlepších houslistů na konci 19. století a v první polovině 20. století. Narodil se v Čenstochové 19. prosince 1882. Byl synem polského Žida, úředníka v advokátní kanceláři. Huberman bral do svých deseti let pouze nepravidelné lekce. Studoval u Rosena, Michalowicze a poté u Isidora Lotta na Varšavské konzervatoři. Když mu bylo sedm let, vystoupil s 2. Spohrovým koncertem. Později Huberman studoval v Berlíně u Joachima a tajně u Charlese Gregorowitche (1892). Huberman opustil Berlín po osmi měsících a obdržel několik dalších lekcí u Hugo Hermanna ve Frankfurtu a Martina Marsicka v Paříži. Jeho umění již bylo známé v Nizozemí, Belgii, v Paříži a Londýně. V Londýně upoutal pozornost Adeliny Patti, která ho angažovala pro své vystoupení ve Vídni v lednu 1895, kde Huberman hrál část koncertu Felixe Mendelssohna – Bartholdyho a vyvolal tím senzaci. O rok později hrál Brahmsův koncert za přítomnosti skladatele, který byl velice nadšený chlapcovým výkonem a dal mu fotografii s textem "Od vděčného posluchače". Následovalo první americké turné 1896/7. Hrál s rostoucím úspěchem v Evropě, USA i v Asii. Dvakrát byl houslista pozván městem Janovem (1903, 1909), aby hrál na Paganiniho Guarnerky. Vídeň mu dala v roce 1926 ke stálému užívání zámek Hetzendorf. V tomto období učil na Státní hudební akademii ve Vídni. Během dvacátých let se zajímal o myšlenku Panevropy. Jeho články a přednášky vyšly knižně v roce 1932. Když se nacisté v roce 1933 chopili moci, ukončil všechna angažmá v Německu a vysvětlil svůj postoj v dopise Wilhelmu Furtwänglerovi. V roce 1937 si Huberman poranil ruce při leteckém neštěstí nedaleko Sumatry, ale zotavil se. Druhou světovou válku strávil v USA, po válce se vrátil do svého domova – Švýcarska. Bronislaw Huberman zemřel v roce 1947 ve své rezidenci nedaleko Vevey. Po smrti byla jeho pozůstalost odeslána do Ústřední hudební knihovny v Tel Avivu, kde je jeho jménem pojmenována ulice.
Bronislaw Huberman was one of the best violinist of late 19th and early 20th century. He was born on December 19th, 1882 in Czestochowa. He was son of a Polish Jew, a law office clerk. Up until the age of 10, Huberman took only occasional lessons. He was a student of Rosen, Michalowicz and then Isidor Lotto at the Warsaw Conservatory. He performed Spohr's 2nd Concerto when he was 7 years old. Huberman later studied in Berlin with Joachim and secretly with Charles Gregorowitch (1892). After eight months Huberman left Berlin and took a few additional lessons with Hugo Hermann in Frankfurt and Martin Marsick in Paris. His artistry had already been acclaimed in the Netherlands, Belgium, Paris and London. In London, he attracted the attention of Adelina Patti who engaged him in her concert in Vienna in January 1895 where Huberman played part of Mendelssohn's Concerto and created a sensation. A year later, he played Brahm's Concerto in the presence of the Composer who was greatly moved by the boy's performance and gave him a photograph signed with "from his grateful listener". This was followed by his first American tour (1896–7). He played with increasing success in Europe, USA and Asia. The violinist was invited twice by the city of Genoa (1903, 1909) to play Paganini's Guarnerius violin. In 1926, the city of Vienna put the Hetzendorf Palace at his permanent disposal. At that time he taught at the Vienna State Academy of Music. During the 1920s he became interested in the idea of Pan-Europa. His articles and lectures on this topic were published in a book form in 1932. When the Nazis took power in 1933, he cancelled all his engagements in Germany and explained his viewpoint to Wilhelm Furtwangler in a letter. In 1937, Huberman suffered injuries to his hands in an air crash near Sumatra however, he ultimately recovered from his inquiries. He spent the time during the World War II in United States and returned to his home in Switzerland after the war. Bronislaw Huberman died in 1947 in his residence near Vevey. After his death his library and papers were transferred to the Central Music Library in Tel Aviv where the city named a street after him.
Document