Historie archeologických výzkumů raně středověkých pohřebišť na území Moravy a Slezska

Název: Historie archeologických výzkumů raně středověkých pohřebišť na území Moravy a Slezska
Variantní název:
  • History of archaeological research into early medieval burial grounds in the territory of Moravia and Silesia
  • Geschichte der archäologischen Grabungen frühmittelalterlicher Gräberfelder auf dem Gebiet Mährens und Schlesiens
Autor: Vachůt, Petr
Zdrojový dokument: Vachůt, Petr. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor); Magar, Bernd (překladatel); Charvátová, Irma (překladatel); Long, Tony (překladatel). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 175-186
Rozsah
175-186
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Příspěvek je bilancí dosavadních archeologických výzkumů raně středověkých pohřebišť na Moravě a ve Slezsku. Jsou zde představeny jednotlivé generace archeologů a jejich výzkumy. Dále jsou uvedeny nejdůležitější zkoumané lokality a klíčové teoretické práce moravských a slezských badatelů zabývající se problematikou pohřbívání v období 9.–12. století.
This contribution is an overview of archaeological research into early medieval burial grounds in Moravia and Silesia. It introduces the generations of archaeologists and their research, and lists the most important sites and key theoretical work by Moravian and Silesian specialists in the field of burials in the 9th–12th centuries.
Reference
[1] Bém, M. 1998: Záchranný archeologický výzkum v Olomouci-Slavoníně a Olomouci – Nové ulici v trati "Horní lán" v letech 1995–1997, Ročenka Ústavu archeologické památkové péče Olomouc 1997, 45–52. Olomouc.

[2] Červinka, I. L. 1902: Morava za pravěku. Vlastivěda moravská I, Země a lid, sv. 2. Brno.

[3] Červinka, I. L. 1927: Poslední slovanská pohřebiště na Moravě. Brno.

[4] Červinka, I. L. 1928: Slované na Moravě a říše Velkomoravská. Brno.

[5] Červinka, I. L. 1939: Slované na Moravě – Moravané, rukopis, ulož. v archivu ARÚ AV ČR v Brně. Brno.

[6] Červinka, I. L. 1950: Staromoravské mohyly na "Hradské nivě" u Bojkovic, okr. Uh. Brod, ČMMZ, vědy společenské XXXV, 299–307.

[7] Čižmář, M. – Geislerová, K. – Unger, J. (ed.) 2000: Výzkumy 1993–1998. Brno.

[8] Čižmář, Z. – Kohoutek, J. 1998: Předběžná zpráva o výzkumu kláštera Hradisko v Olomouci v roce 1996, AH 23, 335–352.

[9] Dohnal, V. 1963: Slovanský mohylník u Slavičína, okr. Gottwaldov. In: Sborník archeologického ústavu ČSAV Brno II, 63–76. Brno.

[10] Dohnal, V. 1980: Slovanské žárové mohyly na východní Moravě. In: Slované 6.–10. století, Sborník referátů ze sympozia Břeclav-Pohansko 1978. Sestavili a k tisku připravili Bořivoj Dostál a Jana Vignatiová, 63–76. Brno.

[11] Dohnal, V. 1981: Mladohradištní pohřebiště na Olomoucku, AR XXXIII, 258–268.

[12] Dohnal, V. 1991: Slovanská pohřebiště na Olomoucku, Časopis Slezského zemského muzea, vědy historické, série B XL, 220–246.

[13] Dohnal, V. – Ondruš, V. 1964: Pohřebiště z mladší doby hradištní v Mistříně u Kyjova, AR XVI, 191–192, 200–208.

[14] Dostál, B. 1957: Hmotná kultura moravských Slovanů v době říše Velkomoravské, rukopis diplomové práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně. Brno.

[15] Dostál, B. 1957a: Slovanský mohylník u Žlutavy, SPFFBU E 2, 37–74.

[16] Dostál, B. 1961: Velkomoravské Znojemsko ve světle archeologických nálezů, SPFFBU E 6, 97–126.

[17] Dostál, B. 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Brno.

[18] Dostál, B. 1980: Typy pohřebišť 9.–10. stol. na Moravě a jejich vztah k jednotlivým typům sídlišť, SPFFBU E 25, 290–293.

[19] Dostál, B. 1982: Drobná pohřebiště a rozptýlené hroby z Břeclavi–Pohanska, SPFFBU E 27, 135–201.

[20] Dostál, B. 1990: Několik poznámek k objevu prvních velkomoravských kostelů ve Starém Městě. In: Galuška, L. (ed.): Staroměstská výročí, Sborník příspěvků ze slavnostního zasedání u příležitosti 40 let archeologických výzkumů Moravského muzea ve Starém Městě a výročí objevu prvé velkomoravské zděné stavby ve Starém Městě Na Valách, Brno – Uherské Hradiště, 7.–8. září 1988, 35–42. Brno.

[21] Dostál, B. 1991: Zur Datierungfrage des grossmährischen Schmucks. In: Chronologische Fragen des 7.–10. Jahrhunderts. Archäologische Konferenz des Komitates Zala und Niederösterreichs II. Traismauer, 15.–16. 10. 1990 (Sonderdruck Zalai Múzeum 3), 81–87.

[22] Dudík, B. 1854: Über die alten heidnischen Begräbnissplätze in Mähren, Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, philosophisch-historischen Classe 12, 467–492.

[23] Fišer, Z. – Podborský, V. 2004: Innocenc Ladislav Červinka (1. 2. 1869–3. 10. 1952). Archeolog, numismatik, muzejník a vlastivědný pracovník. Pravěk. Postavy moravské archeologie, NŘ sv. I, Brno.

[24] Galuška, L. 1996: Uherské Hradiště – Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské. Brno.

[25] Galuška, L. 1996a: To the possibility of moving the dating of the material culture on the basis of the study of the graves from Staré Město and Uherské Hradiště – Sady. In: Bialeková, D. – Zábojník, J. (Hrsg.): Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert, Symposium Nitra 6. bis 10. November 1994, 267–279. Bratislava.

[26] Galuška, L. – Lutovský, M. 1993: K málo známé etapě výzkumu slovanského mohylníku u Hluku na Uherskohradišťsku. (K problematice moravských středohradištních mohylníků), ČMMZ, vědy společenské LXXVIII, 151–161.

[27] Galuška, L. – Kouřil, P. – Měřínský, Z. (eds.) 2001: Velká Morava mezi východem a západem. Großmähren zwischen Ost und West. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Uherské Hradiště – Staré Město 28. 9.–1. 10. 1999, Spisy AÚ AV ČR č. 17. Brno.

[28] Geisler, M. 1984: Slovanské kostrové hroby z Tvarožné (okr. Brno-venkov), AR XXXVI, 490–497.

[29] Geisler, M. 1986: Holubice – pohřebiště z mladohradištního období, FAM 20. Brno.

[30] Geisler, M. 1992: Statistické zhodnocení mladohradištního pohřebiště z Holubic, okr. Vyškov, Pravěk NŘ 2, 359–370.

[31] Hanák, K. 1939: Pravěké nálezy a výkopy 1938, Sborník velehradský, NŘ 10, 5–8.

[32] Hanáková, H. – Staňa, Č. – Stloukal, M. 1986: Velkomoravské pohřebiště v Rajhradě. Praha.

[33] Hochmanová-Vávrová, V. 1962: Velkomoravské pohřebiště ve Starém Městě "Na valách". Výzkum v letech 1957–1959, ČMMZ, vědy společenské XLVII, 201–270.

[34] Hrubý, V. 1939: Čertův kůt, Sborník velehradský, NŘ 10, 9–12.

[35] Hrubý, V. 1955: Staré Město. Velkomoravské pohřebiště "Na valách". Praha.

[36] Hrubý, V.– Hochmanová, V. – Pavelčík, J. 1955: Kostel a pohřebiště z doby velkomoravské na Modré u Velehradu, ČMMZ, vědy společenské XL, 42–126.

[37] Chleborád, M. 1936: Žárové hroby slovanské na Moravě, Ročenka spořitelny města Bučovic za rok 1936, 3–20.

[38] Chorvátová, H. 2004: K relatívnej chronológii pohrebiska Staré Město v polohe Na valách, Acta Historica Neosoliensia 7, 199–236.

[39] Chybová, H. 1986: Záchranný výzkum mladohradištního pohřebiště ve Zborovicích, Studie Muzea Kroměřížska 86, 3–24.

[40] Chybová, H. 1992: Archeologický výzkum velkomoravského pohřebiště v Litenčicích, Sborník velehradský, třetí řada, 63–67.

[41] Jelínková, D. 1999: Slovanské pohřebiště z 9. až 12. století v Mušově. Katalog. Brno.

[42] Jisl, L. 1952: Slovanské mohylové pohřebiště ve Stěbořicích, okr. Opava, Časopis Slezského muzea, vědy historické, série B II, 6–20.

[43] Jisl, L. 1953: Slovanské mohyly ve Stěbořicích u Opavy, AR V, 32–53.

[44] Jisl, L. 1954–1955: Výzkum slovanských mohyl ve Stěbořicích r. 1953, Časopis Slezského muzea, vědy historické, série B IV, 65–80.

[45] Kalábek, M. 2001: Meč se značkou Ulfberth. In: Bém, M. a kol.: Archeologické zrcadlení, 85–100. Olomouc.

[46] Kalábek, M. 2006: Olomouc (k.ú. Řepčín, okr. Olomouc), PV 2005, 263–264. Brno.

[47] Kalábek, M..– Vitula, P. 2000: Nemilany (okr. Olomouc), PV 1999, 177–179. Brno.

[48] Kalábek, M..– Tajer, A.– Vitula, P. 2001: Olomouc (k.ú. Slavonín, okr. Olomouc), PV 2000, 236. Brno.

[49] Kalousek, F. 1955: Velkomoravské hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě, SPFFBU C 2, 9–30.

[50] Kalousek, F. 1971: Břeclav–Pohansko I. Velkomoravské pohřebiště u kostela. Brno.

[51] Kavánová, B. 1976: Slovanské ostruhy na území Československa, Studie AÚB IV/3. Praha.

[52] Kavánová, B. 1982: Slovanské pohřebiště v Mutěnicích, okr. Hodonín, AR XXXVI, 504–520.

[53] Kavánová, B. 1993 Slovanská pohřebiště v Kyjově – Bohuslavicích (okr. Hodonín), PV 1989, 76–77. Brno.

[54] Kavánová, B. – Vitula, P. 1990: Břeclav-Poštorná, pohřebiště a sídliště střední doby hradištní. In: Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Sborník příspěvků k osmdesátým narozeninám akademika Josefa Poulíka, 327–352. Brno.

[55] Klanica, Z. 1970: Velkomoravský gombík, AR XXII, 421–445.

[56] Klanica, Z. 1985: Mikulčice – Klášteřisko, PA LXXVI, 474–539.

[57] Klanica, Z. 1985a: Náboženství a kult, jejich odraz v archeologických pramenech. In: Poulík, J. – Chropovský, B. a kol.: Velká Morava a počátky československé státnosti, 107–139. Praha–Bratislava.

[58] Klanica, Z. 1990: K počátkům staromoravského kostrového pohřbívání. In: Galuška, L. (ed.): Staroměstská výročí, Sborník příspěvků ze slavnostního zasedání u příležitosti 40 let archeologických výzkumů Moravského zemského muzea ve Starém Městě a výročí objevu první velkomoravské zděné stavby ve Starém Městě Na Valách, 57–64. Brno – Uherské Hradiště.

[59] Klanica, Z. 2006: Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště. Díl I. Brno.

[60] Klanica, Z. 2006a: Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště. Díl II., katalog. Brno.

[61] Knies, J. 1894: Předhistorické nálezy z pozdní doby slovanské na Moravě, ČL III, 449–468.

[62] Kohoutek, J. 2001: Nová zjištění o průzkumu mohylníků na východní Moravě, Pravěk NŘ 11, 381–388.

[63] Kohoutek, J. 2003: Průzkum slovanských mohylníků na Uherskobrodsku a Slavičínsku, Slovácko XLV, 95–107.

[64] Kohoutek, J. – Plášek, K. 1993: Průzkum slovanského mohylníku na katastru Slavičína (okr. Zlín), PV 1989, 78–79. Brno.

[65] Kouřil, P. 1994: Slovanské osídlení českého Slezska. Brno–Český Těšín.

[66] Kouřil, P. (ed.) 2005: Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas (mit einem speziellen Blick auf die großmährische Problematik). Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice, 25.–26. 5. 2004. Brno.

[67] Král, J. 1955: Slovanský mohylník ve Vysočanech na Dyji, AR VII, 342–348.

[68] Král, J. 1959: Slovanský mohylník ve Vysočanech nad Dyjí, PA L, 197–226.

[69] Král, J. 1960: Přehled výzkumů opavské expositury archeologického ústavu ČSAV pob. v Brně za rok 1959, PV 1959, 177–179. Brno.

[70] Král, J. 1961: Z výzkumů opavské expositury Archeologického ústavu ČSAV, pob. v Brně, PV 1960, 106–109. Brno.

[71] Kříž, M. 1896: Mé výzkumné práce u Předmostí a jich hlavní výsledky, ČVSMO XIII, 51–61.

[72] Kučera, J. 1889: Z Rudimova. (Okolí Slavičína za pravěku), ČVSMO VI, 31–34.

[73] Ludikovský, K. – Snášil, R. 1974: Mladohradištní kostrové pohřebiště ve Velkých Hostěrádkách (o. Břeclav), studie AÚB II/4. Praha.

[74] Marešová, K. 1968–1969: Slovanské pohřebiště v Bílovicích nad Svitavou, ČMMZ, vědy společenské LIII, 59–68.

[75] Marešová, K. 1983: Uherské Hradiště – Sady. Staroslovanské pohřebiště v Horních Kotvicích. Praha.

[76] Mazuch, M. – Poláček, L. – Škojec, J. 2003: Čejč (okr. Hodonín), PV 2001, 248. Brno.

[77] Měřínský, Z. 1979: Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku z období 6.–16. století v letech 1970–1978, AH 4, 55–71.

[78] Měřínský, Z. 1985: Velkomoravské kostrové pohřebiště ve Velkých Bílovicích. (K problematice venkovských pohřebišť 9.–10. stol. na Moravě), Studie AÚB XXII. Praha.

[79] Měřínský, Z. 1985a: Archeologická topografie katastrálních území obcí v oblasti vodního díla Nové Mlýny (okres Břeclav), JM 21, sv. 24, 205–220.

[80] Měřínský, Z. 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů, PA LXXVII, 18–80.

[81] Měřínský, Z. 1997: K problematice nekropolí druhé poloviny 10. až počátku 13. století na Moravě. In: Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, 87–93. Brno.

[82] Měřínský, Z. – Unger, J. 1990: Velkomoravské kostrové pohřebiště u Morkůvek (okr. Břeclav). In: Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Sborník příspěvků k osmdesátým narozeninám akademika Josefa Poulíka, 360–401. Brno.

[83] Nekvasil, J. 1954: Výzkum v Rebešovicích na Moravě, AR VI, 433–437.

[84] Pavelčík, J. 1960: Slovanské mohyly na "Hradské nivě" u Bojkovic, Sborník AÚ ČSAV Brno I, 80–82.

[85] Palliardi, J. 1890: Slovanské pohřebiště kosterné v Horních Dunajovicích u Znojma, ČVSMO VII, 69–77.

[86] Palliardi, J. 1893: Pohřebiště z pozdní doby slovanské v Horních Dunajovicích, ČVSMO X, 159–161.

[87] Podborský, V. 1994: Z dějin a současnosti katedry archeologie FF MU, Pravěk NŘ 4, 365–367.

[88] Poláček, L. – Marek, O. 1995: Die Grabungen in Mikulčice 1954–1992. Geschichte, Grabungsmethoden und Dokumentation. In: Daim, F. – Poláček, L. (ed.): Studien zum Burgwall von Mikulčice I, 13–82. Brno.

[89] Poláček, L. – Marek, O. 2005: Grundlagen der Topographie des Burgwalls von Mikulčice. Die Grabungsflächen 1954–1992. In: Poláček, L. (ed.): Studien zum Burgwall von Mikulčice VII, 9–358. Brno.

[90] Poláček, L. – Marek, O. – Škojec, J. – Skopal, R. 2000: Mikulčice (okr. Hodonín), PV 1999, 170–171. Brno.

[91] Poláček, L. – Marek, O. – Škojec, J. – Skopal, R. 2001: Mikulčice (okr. Hodonín), PV 2000, 217–218. Brno.

[92] Poulík, J. 1948: Staroslovanská Morava. Praha.

[93] Poulík, J. 1948/1950: Jižní Morava – země dávných Slovanů. Brno.

[94] Poulík, J. 1955: Nález kostela z doby říše velkomoravské v trati Špitálky ve Starém Městě, PA XLVI, 307–351.

[95] Poulík, J. 1957: Výsledky výzkumu na velkomoravském hradišti "Valy" u Mikulčic, PA XLVIII, 241–388.

[96] Poulík, J. 1963: Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích. Praha.

[97] Poulík, J. 1975: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha.

[98] Poulík, J. 1985: Svědectví výzkumů a pramenů archeologických o Velké Moravě. In: Poulík, J. – Chropovský, B. a kol.: Velká Morava a počátky československé státnosti, 9–80. Praha–Bratislava.

[99] Profantová, N. – Kavánová, B. 2003: Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela. Brno.

[100] Přikryl, F. 1890: Prehistorické nálezy u Kroměříže a Kvasic, ČVSMO VII, 14–21.

[101] Radoměrský, P. 1955: Obol mrtvých u Slovanů v Čechách a na Moravě. (Příspěvek k datování kostrových hrobů mladší doby hradištní), Sborník Národního muzea IX, řada A – Historie, 9, č. 2.

[102] Sklenář, K. 2005: Bibliografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha.

[103] Skutil, J. 1941: Výzkum hradištních mohyl ve Strážovicích na Kyjovsku 1940, Sborník velehradský, NŘ 12, 6–48.

[104] Slovák, J. 1894: Z Kroměříže. (Hroby kostrové u Jarohněvic), ČVSMO XI, 26.

[105] Staňa, Č. 1961: Nové slovanské pohřebiště v Předmostí u Přerova, PV 1960, 90–91. Brno.

[106] Staňa, Č. 1962: Pokračování záchranného výzkumu na slovanském pohřebišti v Předmostí, PV 1961, 92. Brno.

[107] Staňa, Č. 1973: Záchranný výzkum na slovanském pohřebišti v Rajhradě (okr. Brno-venkov), PV 1972, 58–59. Brno.

[108] Staňa, Č. 1995: Příspěvek k poznání horizontu veligradského šperku, SPFFBU, E 40, 37–43.

[109] Staňa, Č. 2006: Velkomoravské pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích. Katalog. Brno.

[110] Staňa, Č. – Poláček L. (ed.) 1996: Frühmittelalterliche Machtzentrum und ihre Auswertung – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung, Symposion Mikulčice, 5.–9. September 1994, Internationale Tagungen in Mikulčice III. Brno.

[111] Stuchlík, S. 1972: Slovanské mohyly v Kostelci – Štípě (okr. Gottwaldov), PV 1971, 97. Brno.

[112] Šikulová, V. 1956: Slovanské osídlení Moravy v mladší době hradištní, rukopis diplomové práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně. Brno.

[113] Šikulová, V. 1958: Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní, Pravěk východní Moravy I, 88–162.

[114] Šráčková, E. 1958: Výzkum slovanského pohřebiště v Josefově, okr. Hodonín, PV 1958, 63–65. Brno.

[115] Šráčková, E. 1960: Výzkum slovanského pohřebiště v Josefově, okr. Hodonín, PV 1959, 123–125. Brno.

[116] Šráčková, E. 1962: Výzkum slovanského pohřebiště v Josefově (okr. Hodonín), PV 1961, 93–94. Brno.

[117] Ungerman, Š. 2005: Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu, AR LVII, 707–749.

[118] Vignatiová, J. 1977–1978 : Břeclav-Pohansko – jihozápadní předhradí (výzkum 1960–1962). Kostrové hroby, SPFFBU E 22–23, 135–154.

[119] Vignatiová, J. 1979: Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu jihozápadního předhradí Břeclavi-Pohanska za léta 1975–1977, SPFFBU E 24, 95–108.

[120] Wankel, J. 1890: Archäologische Wanderungen in der Umgebung von Olmüz, Mittheilungen der k. k. Centralcommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischer Denkmale 16, 225–233.

[121] Zelnitius, A. 1943: Staré Město. Archeologický výzkum "Na Špitálkách" od r. 1925 do konce r. 1936. Uherské Hradiště.