K středověkému opevnění Vyšehradu

Název: K středověkému opevnění Vyšehradu
Variantní název:
  • The mediaeval fortification of Vyšehrad castle
  • Zur mittelalterlichen Befestigung des Vyšehrad
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 193-221
Rozsah
193-221
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Strategická a výhodná poloha Vyšehradu nad soutokem Vltavy s Botičem, tvarovaná jako přirozená ostrožna, vytvořila z mohutného skalního masivu letenských břidlic téměř nepřístupné místo. Jeho poloha lákala k osídlení již pravěké obyvatele Čech. Ve starším eneolitickém období (asi 3200–2800 př. n. l.) zde měl své sídliště lid kultury nálevkovitých pohárů, další nálezy jsou ze sídliště řivnáčské kultury (asi 2500–2300 př. n. l.). Neznáme opevnění pravěkého výšinného sídliště, ani zatím nebylo výzkumem zjištěno. Podle analogie ve střední Evropě předpokládáme hrazení s příkopem a s jednou nebo dvěma palisádovými hradbami a nájezdy do bran. Další nálezy pocházejí až z druhé třetiny 10. století, kdy zde bylo raně středověké hradiště. Byla zjištěna část valu dřevěnohlinité konstrukce v Karlachových sadech. Koncem 11. století, kdy se stal Vyšehrad sídlem prvního českého krále Vratislava II. (1061–1092) a dalších tří generací Přemyslovců, byly postaveny dvě kamenné baziliky, kapitulní sv. Petra a Pavla a sv. Vavřince, a také románský most. Z konce 10. století pochází předrománská stavba patrně křížového půdorysu. Je pravděpodobné, i když zatím archeologicky nedoložené, že za Vratislava II., v poslední třetině 11. století, byla budována i románská hradba, která postupně nahradila valové opevnění z 10. století. V letech 1348–1350, za Karla IV., kdy Praha byla velkoryse přetvářena jako hlavní město říše římské, bylo postaveno nové opevnění se dvěma branami. Vznikla hradba s ochozem a cimbuřím, přerušovaná hranolovými věžemi pod dlátkovými střechami. Podle naší rekonstrukce tvořilo vyšehradskou hradbu asi 13–15 věžic. Při barokní přestavbě v letech 1654–1678 bylo středověké opevnění nahrazeno barokní fortifikací podle projektu J. Priamiho z roku 1653.
The strategically convenient situation of Vyšehrad Castle on a natural promontory above the confluence of the Vltava and the Botič made the mighty cliff of Letná slates an almost inaccessible place. The location has invited settlement since prehistory. In the early Eneolithic (ca. 3200–2800 BC) it was settled by the Funnel Beaker Culture; further finds are associated with the Řivnáč Culture (ca. 2500–2300 BC). The fortification of a mediaeval hill fort is yet to be detected. In view of analogies from central Europe, archaeologists presume a fortification with a moat and one or two palisades and gates. Further finds come from the second third of the 10th century when the location contained an early mediaeval settlement. Part of a bulwark made of wood and clay has been excavated in the Karlachovy sady section. In the late 11th century when Vyšehrad became the seat of the first Czech King Vratislav II (1061–1092) and, subsequently, of three generations of the Přemyslids, two stone basilicas were erected on the site, the chapter Basilica of Sts. Peter and Paul and the Basilica of St. Lawrence, as well as a Romanesque bridge. A pre-Romanesque construction of possibly a cross-shaped ground plan dates from the late 10th century. Archaeologists speculate that a Romanesque fortification that progressively replaced the 10th-century bulwark was constructed under Vratislav II, in the last third of the 11th century. In 1348–1350, under Charles IV when Prague saw an extensive development as the capital of the Holy Roman Empire, a fortification with two gates was built. It featured a gallery and battlements, and prismatic towers covered with chisel-shaped roofs. The Vyšehrad fortification might have comprised 13–15 towers. During a baroque reconstruction in 1654–1678 the mediaeval fortification was replaced by a baroque one designed by J. Priami in 1653.
Note
Studie obsahuje i některé přípravné práce doplněné o nové poznatky a zjištění k tématu grantového projektu GA ČR P405/10/2334 "Knížecí a královská akropole na Vyšehradě. Svědectví archeologie".