Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice

Název: Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice
Variantní název:
  • Study of settlement structures in the Českobudějovicko region with particular emphasis on defunct mediaeval villages
  • Studium der Siedlungsstrukturen in der Region České Budějovice (Böhmisch Budweis) mit Augenmerk auf mittelalterliche Dorfwüstungen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 351-372
Rozsah
351-372
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V tomto příspěvku je zhodnoceno dosavadní poznání vývoje a transformace středověké vesnice na Českobudějovicku ve 13.–15./16. století, projevující se změnami v půdorysném uspořádání, vývojem plužiny a katastrů a jednotlivých komponent vesnických sídel, usedlostí a domů. Článek je doplněn o nové archeologické průzkumy zaniklých středověkých vesnic v zalesněných oblastech severního Českobudějovicka – ve Velechvínském polesí a Staré obory u Hluboké nad Vltavou.
The contribution assesses existing knowledge on the development and transformation of mediaeval villages in the Českobudějovicko region in the 13th–15th/16th centuries manifested, in particular, by changes in layout, development of the surrounding plots and cadastres, and the evolution of the individual parts of village settlements, farmsteads and houses. The article is supplemented with the outcome of recent archaeological research into defunct mediaeval villages in the forested areas of northern Českobudějovicko, in the Velechvín forestland and Stará obora, near Hluboká nad Vltavou.
Note
Příspěvek je výstupem studentského grantu FF ZČU v Plzni SGS-2010-043 "Proměny sídelních a sociálních struktur jižních a západních Čech v čase dlouhého trvání".
Reference
[1] AČ III: Archiv český čili staré písemné památky české a moravské III. Z archivů domácích i cizích (Palacký F., ed.). Praha 1884.

[2] AČ VIII: Archiv český čili staré písemné památky české a moravské VIII. Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského 1470–1475 (Rezek, A., ed.). Praha 1888.

[3] AČ XVII: Archiv český čili staré písemné památky české a moravské, sebrané z archivů domácích a cizích XVII. Urbář panství hlubockého založený roku 1490 (Dvorský, F., ed.). Praha 1899.

[4] AČ XIX: Archiv český čili staré písemné památky české a moravské, sebrané z archivů domácích a cizích XIX. Registra soudu komorního 1502–1508, 1511–1519 (Čelakovský, L., ed.). Praha 1901.

[5] BENEŠ, A.–MICHÁLEK, J.–ZAVŘEL, P., 1999: Soupis archeologických nemovitých památek v okrese České Budějovice. Díl I. Soupis a studie. Praha.

[6] BERNÍ RULA 27–28: Berní rula. Sv. 27–28. Kraj Prácheňský. Díl I–II (Haas, A., ed.). Praha 1954.

[7] BOHÁČ, Z., 1982: Katastry – málo využitý pramen k dějinám osídlení, HG 20, 15–88.

[8] BŘICHÁČEK, P., 1992: Češnovice. In: Bulletin záchranného oddělení Archeologického ústavu ČSAV v Praze. Sv. 56/1988–1989. Praha.

[9] ČAPEK, J. F., 1957: Zaniklá tvrz a ves Prochod na Českobudějovicku, Jihočeský sborník historický 26, 58–61.

[10] ČAPEK, L., 2010: Příspěvek k chronologii vrcholně středověké keramiky z Českých Budějovic – Contributionto the chronology of high medieval pottery from České Budějovice, AVJČ 23, 239– 260.

[11] ČAPEK, L., 2010a: Raně a vrcholně středověké osídlení Českobudějovické pánve (10.–13. století), Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity 4, 83–134

[12] ČECHURA, J., 1979: Příspěvek k nejstarším dějinám kláštera ve Zlaté Koruně, Jihočeský sborník historický 48, 97–110.

[13] ČECHURA, J., 1981: Počátky vyšebrodského kláštera, Jihočeský sborník historický 50, 4–16.

[14] ČECHURA, J., 1981a: K některým otázkám hospodářského a správního systému cisterciáckých velkostatků. Zlatá Koruna v předhusitském období, ČsČH XXIX, 228–257.

[15] ČECHURA, J., 1984: Počátky královského města Českých Budějovic, Jihočeský sborník historický 53, 57–65.

[16] ČECHURA, J., 2000: Adelige Grundherrn als Unternehmer – Zur Struktur südböhmischer Dominien vor 1620, Sozial und Wirtschafts-historische Studien. München.

[17] ČERNÝ, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historicko-geografického výzkumu v oblasti Drahanské vrchoviny. Praha.

[18] DD 61: Desky dvorské 61, ulož. v Národním archivu Praha, číslo fondu 185.

[19] DD 62: Desky dvorské 62, ulož. v Národním archivu Praha, číslo fondu 185.

[20] DD 17/5: Desky dvorské 17/5. Kniha provolací, ulož. v Národním archivu Praha, číslo fondu 185.

[21] DOHNAL, M.–VAŘEKA, P., 1997: Výzkum novověké vesnické usedlosti v Srlíně (okr. Písek) – svědectví archeologických a písemných pramenů, AVJČ 10, 84–106.

[22] DZV 87 G 7–9: Desky zemské větší 87, ulož. v Národním archivu, sign. G 7–9, číslo fondu 172.

[23] DZV 142 Q16: Desky zemské větší 142, ulož. v Národním archivu, sign. Q16, číslo fondu 172.

[24] DZV 130 H26: Desky zemské větší 130, ulož. v Národním archivu, sign. H26, číslo fondu 172.

[25] ERNÉE, M.–VAŘEKA, P.–ZAVŘEL, P., 1997: Nové doklady osídlení 13. století na  Českokrumlovsku – Frühmittelalterliche Funde aus dem Stadtgebiet von Český Krumlov, AVJČ 10, 41–57.

[26] ERNÉE, M.–STEJSKAL, A., 2001: Kouty na Českokrumlovsku. Běžný či výjimečný model vrcholně a pozdně středověké osídlení? – Die Landschaft Kouty im Gebiet von Český Krumlov. Gängige oder außergewöhnliche Form spätmittelalterlicher Besiedlung?, AR LIII, 310–342.

[27] FRÖHLICH, J., 1972: Po stopách zaniklých středověkých osad v okolí Písku, Výběr 9, 153–155.

[28] FRÖHLICH, J., 1986: Povrchový průzkum zaniklé středověké osady Palčice, AVJČ 3, 91–103.

[29] GONDAR, F., 1869: Statistische und topografische Beschreibung der hochfürstlich Schwarzenbergischen Domaine Fraunberg. Budweis.

[30] HRALA, J., 1970: Slovanské nálezy z jihočeského kraje – Slawische Funde aus Südböhmen, AR XXII, 202–204.

[31] CHÁBERA, S. A KOL., 1985: Jihočeská vlastivěda. Neživá příroda. Praha.

[32] CHALUPA, A. A KOL., 1964: Tereziánský katastr český. Sv. 1. Rustikál (kraje A–CH). Praha.

[33] CHARVÁTOVÁ, K., 2002: Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142–1420. 2. svazek. Kláštery založené ve 13. a 14. století. Praha.

[34] KLÁPŠTĚ, J., 1978: Středověké osídlení Černokostelecka – Die mittelalterliche Besiedlung im Raum von Kostelec nad Černými lesy, PA LXIX, 423–475.

[35] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Změna – středověká transformace a její předpoklady – Transformation – la transformation médiévale et ses conditions préalables. PA – Supplementum 2, 9–59. Praha.

[36] KLÁPŠTĚ, J., 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

[37] KLÁPŠTĚ, J.–ŽEMLIČKA, J., 1979: Studium dějin osídlení v  Čechách a  jeho další perspektivy, ČsČH XXVII, 884–906.

[38] KOLÁŘ, M., 1874: Karlshaus, hrad a městečko v Čechách, kde stály?, PA X, 141–154.

[39] KRAJÍC, R., 1980: Příspěvek k dokumentaci některých zaniklých středověkých osad na Táborsku, AH 5, 165–172.

[40] KRAJÍC, R., 1983: Přehled archeologických výzkumů středověku na Táborsku se zaměřením na zaniklé středověké osady, AVJČ 1, 95–127.

[41] KUČA, K., 1992: Urbanistická kompozice středověkých měst a městeček v jižních Čechách – Urbanistische Komposition der mittelalterlichen Städte und Märkte, AH 17, 115–130.

[42] KUNA, M.–TOMÁŠEK, M., 2004: Povrchový průzkum reliéfních tvarů. In: M. Kuna a kol., Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle, 237–296. Praha.

[43] LEPŠÍ, M. A KOL., 2007: Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou – Contribution to the knowledge of the flora ant the vegetation of the Stará obora game-preserve near Hluboká nad Vltavou (South Bohemia), Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 47, 127–135.

[44] LISTÁŘ, 1954: Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka. Listy Popelovy IV (Rynešová, B.–Pelikán, J., edd). Praha.

[45] MACHART, J., 1999: Neživá příroda a její vývoj v období mohylových kultur. In: Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. Díl I. Soupis a studie (Beneš, A.–Michálek, J.–Zavřel, P., edd.), 145–152. České Budějovice.

[46] MAPY STABILNÍHO KATASTRU, http://archivnimapy.cuzk.cz, cit. 6. 1. 2011.

[47] MAREŠ, F., 1878: Popravčí kniha pánů z Rožmberka. Praha.

[48] MIKUSCHKOWITZ, K., 1852: Statistische und geschichtliche Übersicht der hochfürstlich schwarzen-bergischen Herrschaft Fraunberg. Band 2, nepubl. rkp. ulož. v SOA Třeboň, sign. IA 6W gamma No.1.

[49] MILITKÝ, J., 1996: Záchranný archeologický výzkum v Češnovicích v roce 1995, Výběr 33, 81–85.

[50] MILITKÝ, J.–VAŘEKA, P., 1997: Nové archeologické výzkumy středověké a novověké vesnice v jižních Čechách, AVJČ 10, 39–40.

[51] MILITKÝ, J.–VAŘEKA, P., 1997a: Češnovice: Archeologický výzkum středověké a novověké vesnice na Českobudějovicku I. Pozdně středověký dům v usedlosti č. p. 13 – Archaeological research of the Present-Day Village of the Medieval Origin I. The Late Medieval House within the Farm No. 13, AVJČ 10, 58–79.

[52] MILITKÝ, J.–ZAVŘEL, P., 1998: Raně středověké osídlení v okolí Českých Budějovic – Frühmittelalterliche Besiedlung in der Gegend von České Budějovice, AR L, 397–432.

[53] NEUHÄSLOVÁ, Z. A KOL., 1998: Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky. Praha.

[54] NOVÁČEK, K.–VAŘEKA, P., 1997: Archeologický výzkum žijících vesnic středověkého původu v Čechách, Archeologie ve středních Čechách 1, 429–444.

[55] NOVOTNÝ, V., 1904: Zaniklé vesnice na Českobudějovicku a Třeboňsku, Budivoj (1903–1904).

[56] NOVOTNÝ-KOLENSKÝ, V., 1971: Z dějin vsi Žďáru, Výběr z prací historického kroužku při jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 5/8, 208–211.

[57] NOVOTNÝ-KOLENSKÝ, V., 1971a: Z dějin Prochodu, Výběr z prací historického kroužku při jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 3/8, 139–141.

[58] PARKMAN, M., 2003: Osídlení Prachaticka v raném středověku – Die Besiedlung des Prachatitzer Gebietes im Frühmittelalter, AVJČ 16, 129–194.

[59] PEŠTA, J., 2000: Několik poznámek ke studiu půdorysné struktury venkovských sídel na území Čech, PRP II, č. 2, 153–168.

[60] PEŠTA, J., 2007: Encyklopedie českých vesnic II. Jižní Čechy. Praha.

[61] PLETZER, K., 1972: Osídlení Českobudějovicka ve 13. sto letí, Kulturní kalendář č. 3, 1–21.

[62] PLETZER, K., 1972a: Zaniklé osady v okolí Strýčic na Českobudějovicku, Jihočeský sborník historický 41, 45–47.

[63] PLETZER, K., 1973: Zaniklé osady v okolí Hluboké nad Vltavou a Lišova, Jihočeský sborník historický 43, 1–13.

[64] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny IV. Praha.

[65] QUITT, E., 1971: Klimatické oblasti Československa. Praha.

[66] ROUBÍK, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha.

[67] SEDLÁČEK, A., 1908: Místopisný slovník historický. Praha.

[68] SMETÁNKA, Z.–KLÁPŠTĚ, J., 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých osad – Geodätisch-topographische Untersuchung mittelalterlicher Wüstungen, AR XXXI, 614–631.

[69] SMETÁNKA, Z.–ŠKABRADA, J., 1975: Třebonín na Čáslavsku v raném středověku (Povrchový průzkum) – Die Gemeinde Třebonín in der Čáslaver Gegend im frühen Mittelalter, AR XXVII, 72–85.

[70] ŠIMÁK, J. V., 1938: Středověká kolonisace v zemích českých. Praha.

[71] ŠPINAR, J., 2007: Ke kolonizačnímu dílu kláštera Zlatá Koruna – příspěvek k dějinám osídlení. In: Klášter Zlatá Koruna. Dějiny, památky, lidé, 28–65. České Budějovice.

[72] TOMÁŠEK, M., 2007: Půdy České republiky. Praha.

[73] URKUNDENBUCH: Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron in Boehmen. Fontes rerum austriacarum II (37), (Pangerl, M. ed.). Wien 1872.

[74] VANÍČEK, V., 1979: Vzestup rodu Vítkovců v letech 1169–1269, Folia Historica Bohemica 1, 93–108.

[75] VAŘEKA, P., 1998: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách – The erratic character of ceramic production in the High and Later Middle Ages in Bohemia, AR L, 123–137.

[76] VAŘEKA, P., 2004: Archeologie středověkého domu I. Plzeň.

[77] VAŘEKA, P., 2006: Dokumentace reliéfních antropogenních tvarů. In: P. Vařeka a kol., Archeologie zaniklých středověkých a novověkých vesnic na Rokycansku 1, 47–59. Plzeň.

[78] VODĚRA, S.–ŠKABRADA, J., 1986: Jihočeská lidová architektura. České Budějovice.

[79] ZEMĚPISNKÝ LEXIKON, 1987: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny (Demek, J., ed.). Praha.