Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia

Název: Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia
Variantní název:
  • Medieval pottery from České Budějovice and its archaeometric study
  • Mittelalterliche Keramik aus České Budějovice und die Möglichkeiten ihrer archäometrischen Untersuchung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 525-542
Rozsah
525-542
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek představuje základní vývojové horizonty českobudějovické keramiky 13.–15. století. Vybrané keramické třídy byly studovány pomocí rentgenové fluorescenční (XRF) a rentgenové difrakční analýzy (XRD). Výsledky XRF ukázaly na rozdíly v chemickém a mineralogickém složení grafitové a negrafitové keramiky, na jejichž základě lze uvažovat o původu suroviny. XRD analýza identifikovala modifikace křemene způsobené vyššími teplotami výpalu.
This article outlines the development horizons of České Budějovice pottery in the 13th–15th centuries. Selected pottery fabrics from different categories were studied by means of X-ray fluorescence analysis (XRF) and X-ray diffraction analysis (XRD). The XRF results have shown differences in the chemical and mineralogical composition of graphite and non-graphite pottery that might help determine the origin of the material. The XRD analysis has identified quartz modifications caused by high firing temperatures.
Note
Projekt byl realizován v rámci studentské grantové soutěže Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni "Interdisciplinární výzkum archeologických artefaktů pomocí moderních technologií" (SGS-2012-75).
Das Projekt wurde im Rahmen des Studentenförderwettbewerbs der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen "Interdisziplinäre Untersuchung archäologischer Artefakte mit modernen Technologien" realisiert.
Reference
[1] BŘEŇ, D.–KAŠPAR, V.–VAŘEKA, P., 1995: K problematice počítačového zpracování středověké keramiky (databáze KLASIFIK), Archeologické fórum 4, 36–41.

[2] BUREŠOVÁ, M., 2000: Keramika pozdního středověku a časného novověku z Českých Budějovic. Magisterská diplomová práce na Katedře archeologie ZČU. Plzeň.

[3] CÍLEK, V., 1990: Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic, Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – Hosín kaolinite deposit near České Budějovice, Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovice, 91–96.

[4] ČAPEK, L., 2010a: Příspěvek k chronologii vrcholně středověké keramiky z Českých Budějovic – Contribution to the chronology of high medieval pottery from České Budějovice, AVJČ 23, 239–260.

[5] ČAPEK, L., 2010a: Depoziční a postdepoziční procesy středověké keramiky na parcelách Českých Budějovic (Případová studie z domu č. p. 16). Plzeň.

[6] DOLNÍČEK, Z., 2005: Laboratorní metody výzkumu. Olomouc.

[7] ELIŠKA, J., 2012: Archeologický průzkum Pražského předměstí v Českých Budějovicích. Magisterská diplomová práce, ulož. na Ústavu pro archeologii FF UK. Praha.

[8] ERNÉE, M.–VAŘEKA, P., 1998: Die Graphittonkeramik des 13. Jahrhunderts in Südböhmen und Prag. In: ITM IV. Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa (Poláček, L., ed.), 217–230. Brno.

[9] ERNÉE, M.–HANYKÝŘ, V.–MARYŠKA, M., 2004: Výsledky přírodovědných analýz gotických kamnových kachlů z Českého Krumlova – Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Analysen der gotischen Ofenkacheln aus Český Krumlov, PA XCV, 175–222.

[10] ERNÉE, M.–VAŘEKA, P.–ZAVŘEL, P., 1997: Nové doklady osídlení 13. století na Českokrumlovsku – New Archaeological Evidence of the 13th Century Settlement in the Český Krumlov Region, AVJČ 10, 41–57.

[11] GREGEROVÁ, M. a kol., 2010: Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Brno.

[12] GREGEROVÁ, M.–PROCHÁZKA, R., 2007: Exkurz k současnému stavu petrografického výzkumu brněnské keramiky 12.–13. století ve vztahu k distribuci surovin, PV 48, 271–299.

[13] HANYKÝŘ, V.–KUTZENDÖRFER, J., 2000: Technologie keramiky. Hradec Králové.

[14] HANYKÝŘ. V.–MARYŠKA, M., 2010: Příloha VIII. Rozbor a hodnocení kuchyňské a stolní keramiky a její srovnání s pálenou keramickou krytinou. CD příloha. In: Nováček, K. a kol., Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty, 1–35. Plzeň.

[15] HLOŽEK, M., 2008: Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. Praha.

[16] CHÁBERA, S., 1985: Jihočeská vlastivěda. Neživá příroda. Praha.

[17] KOŘAN, J., 1949: Topografie a dějiny dolování grafitových ložisek jihočeských. Praha.

[18] KRETZ, R., 1983: Symbols for rock-forming minerals, American Mineralogist 68, 277–279.

[19] LÖWENHÖFER, J., 1912: Nálezy uprostřed města Budějovic r. 1909. In: Výroční zpráva musejního spolku, 18–29. Budějovice.

[20] LITOCHLEB, J.–NOVÁK, V.–PAVLÍČEK, V., 1990: Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou – The apatit pegmatite from Dobřejovice, near Hluboká nad Vltavou, Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 83–87.

[21] MATĚJKOVÁ, K.–STOKSIK, H., 2011: Contribution of Scientific Analyses to the Archaeological Assesment of Pottery Production in Turnov, Czech Republic, Interdisiplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology 2/2, 125–138.

[22] MILITKÝ, J., 1995: Archeologické výzkumy v Českých Budějovicích, Výběr – Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 32/2, 77–85.

[23] MILITKÝ, J.–ZAVŘEL, P., 1994: Archeologické výzkumy v historickém jádru Českých Budějovic v roce 1993. In: Mediaevalia Archaeologica Bohemica 1993. PA – Supplementum 2 (Klápště, J.–Vařeka, P. edd.), 219–221. Praha.

[24] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[25] NOVÁČEK, K.–TETOUR, M., 2003: Možnosti využití databázových systémů pro zpracování keramického materiálu. Formalizovaná deskriptivní databáze KLASIKER. Nestránkovaný rukopis.

[26] NOVÁK, V., 2002: Topografická mineralogie jižních Čech 1966–1998. České Budějovice.

[27] PETÁKOVÁ, Z.–RAJLICH, P.–STEJSKAL, M., 2008: Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů – Contribution to undestanding of graphite from southern Bohemia, Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 27–32.

[28] PROCHÁZKA, R.–PEŠKA, M., 2007: Deskripční systém brněnské keramiky. Příloha 1, PV 48, 234–270. Brno.

[29] PROCHÁZKA, V.–PETÁKOVÁ, Z.–THOMOVÁ, Z.–LAUFEK, F., 2011: Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích – Raw-materials used for graphite-rich ceramics of southern Bohenia in several prehistoric and historical periods, AVJČ 24, 299–315.

[30] REICHERTOVÁ, K., 1957: Příspěvek k datování středověké keramiky 13. století, ČNM A, 147–156.

[31] RICHTER, M.–KRAJÍC, R., 2001. Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962–1988. Archeologický ústav AV ČR. Praha.

[32] ROSEN, O. M.–ABBYASOV, A. A., 2003: The Quantitative Mineral Composition of Sedimentary Rocks: Calculation from Chemical Analyses and Assesement of Adequacy (MINLITH Computer Program), Lithology and Mineral Resources 38/3, 252–264.

[33] RZEŹNIK, P.–STOKSIK, H., 2004: Silesian graphitonkeramik of the 12th–13th centuries in the light of specialist analyse of vessels from Racibórz – Grafitová keramika ze Slezska 12.–13. století ve světle analýz nádob z Ratiboře, AR LVI, 321–342.

[34] ZAVŘEL, J.–ŽEGKLITZ, J., 1990: Geochemical and petrographical studies of the post-mediaeval pottery of the Prague and Beroun regions, Studies in Postmediaeval Archaeology 1, 95–126.