Ochrana archeologického dědictví v současné legislativě

Název: Ochrana archeologického dědictví v současné legislativě
Variantní název
The protection of archaeological heritage in current legislation
Der Schutz des archäologischen Erbes in der gegenwärtigen Legislative
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 731-742
Rozsah
731-742
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Příspěvek komentuje legislativní aktivity ministerstva kultury na úseku státní památkové péče a zejména v oblasti ochrany archeologického dědictví. Dokládá, že jak návrhy nedávné zamýšlené novelizace této právní úpravy, tak věcný záměr zákona o ochraně památkového fondu kolidují s mezinárodními závazky České republiky vyplývajícími z Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy.
This contribution comments upon the legislative activities of the Ministry of Culture of the Czech Republic as they pertain to state heritage care and, in particular, to the protection of the country's archaeological heritage. It demonstrates that proposals regarding the intended amendment to its legal regulation and the substance of the Heritage Care Act contradict the international obligations incumbent upon the Czech Republic as a signatory to the European Convention for the Protection of Archaeological Heritage.
Jazyk shrnutí
Reference
[1] BOUZEK, J.–GOJDA, M.–KLÁPŠTĚ, J.– MACHÁČEK, J.–MĚŘÍNSKÝ, Z.–PODBORSKÝ, V.–VAŘEKA, P., 2010: Česká archeologie na rozcestí, AR LXII, 712–714.

[2] DOČKAL, Z., 2002: Nekvalifikovaný návrh nemohl být přijat, Veřejná zpráva 27, 28.

[3] FROLÍK, J.–JIRÁŇ, L.–KUNA, M.– MAŘÍK, J., 2010: Vzhůru do pootevřených dveří – ale co pak?, AR LXII, 715–717.

[4] MAŘÍK, J., 2011: Archeologické křižovatky, AR LXIII, 521–522.

[5] PROCHÁZKA, R., 2011: K otázce nepřátel archeologické vědy, AR LXIII, 519–521.

[6] SOKOL, P., 2011: Archeologie a rozcestí jedno jest?, AR LXIII, 517–518.

[7] VARHANÍK. J., 2012, Průzkum a dokumentace v současné právní úpravě státní památkové péče, PRP XIX, č. I, 1–6.

[8] VARHANÍK. J.–MALÝ, S., 2011: Zákon o státní památkové péči, komentář. Praha.