Teoretická a terminologická východiska pro přípravu česko-slovinského slovníku mezijazykových homonym a paronym

Název: Teoretická a terminologická východiska pro přípravu česko-slovinského slovníku mezijazykových homonym a paronym
Variantní název
Theoretical and terminological preparation of Czech-Slovene dictionary of interlingual homonyms and paronyms
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 318-325
Rozsah
318-325
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Ačkoliv je vzájemná srozumitelnost češtiny a slovinštiny v některých ohledech poměrně velká, může v obou jazycích najít celou řadu homonymních slov. Mezijazyková homonyma jsou slova, která mají identickou formu, ale odlišný význam. U mezijazykových paronym pak najdeme jen nepatrné odlišnosti v rovině formální, ale zásadní rozdíly v rovině významové. Ve výuce slovanských jazyků hraje mezijazyková homonymie a paronymie (čili tzv. zrádná slova) neopominutelnou, jakožto jeden z nejčastějších zdrojů negativních interferencí. V příspěvku je také nastíněna ideální podoba slovníkového hesla v zatím neexistujícím česko-slovinském slovníku mezijazykových homonym a paronym.
Although mutual intelligibility between Czech and Slovene is relatively high, it is possible to observe differences in the use of homonymous words. Interlingual homonyms are words and idioms which are identical in form but different in meaning. Interlingual paronyms are like homonyms. They are etymologically related words, which have slight differences in form and have different meanings. Interlingual homonyms and paronyms are thought to be the most problematic words for translators, they are often named "translator's false friends". Interlingual homonymy and paronymy in the Slavic languages is often a source of negative language interference and it can alse have negative effects in foreign language acquisition and translation.