Archeologické doklady lidských aktivit v prostoru Tvořihrázského lesa

Název: Archeologické doklady lidských aktivit v prostoru Tvořihrázského lesa
Variantní název:
  • Archaeological evidence of human activities in Tvořihrázský les forest complex
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 1, s. [21]-38
Rozsah
[21]-38
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem tohoto příspěvku je porovnat doklady lidských aktivit zjištěné v zalesněné části těšetického mikroregionu, označované souhrnně jako Tvořihrázský les, s obrazem známého osídlení celého zájmového mikroregionu, který je převážně zemědělsky využívanou krajinou. Soustředí se na reidentifikované a nově objevené lokality v lesním porostu. Z hlediska přítomnosti archeologických památek příspěvek komentuje rozdílné strategie v jednotlivých obdobích pravěku, středověku a novověku, které částečně odrážejí i zachycené proměny hustoty osídlení.
The aim of this paper is to compare the evidence of human activities discovered in the forested part of the Těšetice micro-region, comprehensively referred to as Tvořihrázský les, with the overall picture of known settlement evidence within the micro-region under review, which is mostly represented by agricultural landscape. It will focus on re-identified as well as newly discovered localities in forest cover. As far as the incidence of archaeological relics is concerned, the paper comments on different strategies in individual prehistoric, medieval and modern periods, which are partly also reflected in the changes of population density detected.
Reference
[1] Bálek, M. 2000: Výsledky leteckého snímkování na Moravě v roce 2000, Přehled výzkumů 42, 271–280.

[2] Bálek, M. – Koštuřík, P. 1996: Rettungsgrabung zwischen den Gemeinden Prosiměřice und Kyjovice (Bez. Znojmo), Přehled výzkumů 1992, 92, Taf. 17.

[3] Bíško, R. 2011: Pravěké výšinné osídlení na JZ Moravě. Brno (magisterská dipl. práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/179772/ff_m).

[4] Bíško, R. – Kuča, M. – Smíšek, K. 2010: Zpráva o prospekci detektorem kovu na hradisku "Deblínek" a mohylníku "Purkrábka" (obojí k.ú. Suchohrdly) ve dnech 24. – 25. 5. 2010. Rukopis ulož. na FF MU Brno.

[5] CDB I: Friedrich, G. (ed.), Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae I (805–1197). Pragae 1904–1907.

[6] Dresler, P. 2005: Opevnění velkomoravského hradiska ve Znojmě-Hradišti a jeho vztahy k okolním lokalitám, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 8–9, 215–227.

[7] Čižmář, M. 2009: Žárový hrob z doby římské z Prosiměřic (okr. Znojmo) a nové nálezy z prosiměřického sídliště, Pravěk NŘ 19, 185–198.

[8] Čižmář, Z. 2001: Únanov (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 43, 296–297.

[9] Čižmář, Z. 2003a: Dobšice (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 44, 248–249.

[10] Čižmář, Z. 2003b: Těšetice (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 44, 212.

[11] Čižmář, Z. 2003c: Tvořihráz (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 44, 238.

[12] Čižmář, Z. 2008a: Kuchařovice (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 49, 332.

[13] Čižmář, Z. 2008b: Vémyslice (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 49, 454.

[14] Demek, J. a kol. 1987: Hory a nížiny; Zeměpisný lexikon ČSR. Praha.

[15] Dreslerová, D. 2012: Les v pravěké krajině II, Archeologické rozhledy 64, 199–236.

[16] Droberjar, E. 1997: Studien zu den germanischen Siedlungen der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. Fontes Archaeologici Pragenses 21. Praha.

[17] Droberjar, E. 2002: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha.

[18] Droberjar, E. – Vokáč, M. 2002: Sídliště z doby bronzové, laténské, římské a slovanské u Strachotic (okres Znojmo), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 7, 55–75.

[19] Hosák, L. 2004: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha (2. vyd.).

[20] Janovská, P. 2009: Mikroregion středního Podyjí v době římské. Brno (bakalářská dipl. práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/178858/ff_b).

[21] Lorencová, A. – Beneš, J. – Podborský, V. 1986: Těšetice-Kyjovice III. Únětické pohřebiště v Těšeticích "Vinohradech". Brno.

[22] Kazdová, E. 1982: Záchranný výzkum v Prosiměřicích, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 27, 117–133.

[23] Kovárník, J. 1985a: Dosavadní výsledky leteckého archeologického průzkumu na jižní Moravě (okr. Znojmo, Brno-město), Přehled výzkumů 28 (1983), 102–105.

[24] Kovárník, J. 1985b: Výsledky terénního archeologického průzkumu na Znojemsku (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 28 (1983), 100–102.

[25] Kovárník, J. 1993a: Další archeologické nálezy ze Znojemska a Třebíčska, Přehled výzkumů 35 (1990), 115–126.

[26] Kovárník, J. 1993b: Záchranný archeologický výzkum neolitického sídliště Únanov VII (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 36 (1991), 46–47.

[27] Kovárník, J. 2008: Laténský kostrový hrob ženy s bronzovými ozdobami z Únanova, okr. Znojmo, Pravěk NŘ 17, 393–404.

[28] Kuča, M. 2010: Kyjovice (okr. Znojmo). Aurignacien, Přehled výzkumů 51 (2009), 284.

[29] Kuča, M. – Kazdová, E. – Hladilová, Š. – Nývltová Fišáková, M. – Prokeš, L. 2010: Těšetice-Kyjovice 7. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější palisádou rondelu. Brno.

[30] Kuča, M. – Nosek, V. 2012: Suchohrdly (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 53/1, 114.

[31] Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha.

[32] Meduna, J. 1980: Die latènezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren. Brno.

[33] Měřínský, Z. 1969: Lokalizace a povrchový průzkum zaniklé osady Psáry u Tvořihráze (okres Znojmo), Vlastivědný věstník moravský XXI, 8–12.

[34] Nekuda, V. 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[35] Pernička, R. M. 1969: Die Forschungen in Prosiměřice (Kreis Znojmo) in den Jahren 1956 und 1957 – Fundbericht, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 14, 125–179.

[36] Pernička, R. M. 1970: Nálezy z doby římské na lokalitě Prosiměřice II, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 15, 103–115.

[37] Peřinka, F. 1904: Vlastivěda moravská, díl II. Místopis Moravy VI. Znojemský okres. Brno.

[38] Podborský, V. a kol. 2005: Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur. Brno.

[39] Podborský, V. – Vildomec, V. 1972: Pravěk Znojemska. Brno.

[40] Procházka, R. 2009: Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 38. Brno.

[41] Procházka, R. – Doležel, J. 2001: Současný stav poznání počátků jihomoravských měst, Přehled výzkumů 42 (2000), 25–74.

[42] SAS 2012: Státní archeologický seznam České republiky, http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakladni-odborne-specializace/archeologie/sas [interní databáze MK ČR].

[43] Semotanová, E. 2001: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha.

[44] Skutil, J. 1931: Moravské praehistorické výkopy a nálezy 1930, Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě VI, 117–171.

[45] Stuchlík, S. 2006: Borotice. Mohylové pohřebiště z doby bronzové. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 30. Brno.

[46] Šabatová, K. 2005: Lid středodunajských popelnicových polí a jeho sakrální aktivity. In: Podborský, V. a kol., Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur. Brno, 185–194.

[47] Šabatová, K. 2008: Suchohrdly (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 49, 303, 323–324, 335.

[48] Šabatová, K. 2009: Suchohrdly (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 50, 278.

[49] Šabatová, K. 2010: Suchohrdly (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 51, 338–339, 361.

[50] Šabatová, K. 2011: Intenzivní studium osídlení v souvislých porostech na příkladu lesního území v mikroregionu říčky Únanovky, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 16, 43–52.

[51] Vágner, M. 2009: Raně středověké osídlení středního Podyjí, Jevišovky a Rokytné. Brno (bakalářská dipl. práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/175570/ff_b).

[52] Valová, P. 2007: Geologický a petrografický výzkum na neolitickém sídlišti Těšetice-Kyjovice se zřetelem na kvartérní sedimenty. Brno (bakalářská dipl. práce na PřF MU, http://is.muni.cz/th/106888/prif_b).

[53] Vildomec, F. 1931: Soupis praehistorických nálezů ze Znojemska, Od Horácka k Podyjí VIII, 3–11.

[54] Vildomec, V. 1954: Předhistorické opevnění u vesnice Suchohrdly u Znojma, Vlastivědný věstník moravský IX, 83–86.

[55] Vlček, V. a kol. 1984: Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon ČSR. Praha.

[56] Vokáč, M. 2002: Mladohradištní osídlení Znojemska. Brno (seminární práce na ÚAM FF MU Brno).

[57] Vokáč, M. 2003: Nové výšinné a opevněné eneolitické lokality na jihozápadní Moravě. In: Lutovský, M. (ed.), Otázky neolitu a eneolitu 2003. Jičín, 257–270.

[58] Vokáč, M. – Moník, M. 2001: Těšetice - Kyjovice (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 42 (2000), 250.