Příspěvek k metodice povrchového sběru: povrchová prospekce mikroregionu povodí říčky Únanovky : předběžná analýza výsledků

Název: Příspěvek k metodice povrchového sběru: povrchová prospekce mikroregionu povodí říčky Únanovky : předběžná analýza výsledků
Variantní název:
  • On the methodology of field walking: surface survey of the Únanovka microregion : preliminary analysis of the results
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 1, s. [51]-69
Rozsah
[51]-69
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek shrnuje předběžné výsledky projektu, zaměřeného na vyhodnocení vývoje pravěkého až novověkého osídlení v povodí řeky Jevišovky. Součástí projektu byl povrchový průzkum, který se zaměřil na oblast toku říčky Únanovky a během něhož byly jednak ověřovány publikované lokality, jednak zjištěny lokality dosud neznámé. Během projektu byla přímo prozkoumána plocha přibližně 9,5 ha, na níž bylo nalezeno přes 2 000 artefaktů. Většinu z nalezených artefaktů tvořila keramika, hlavně vrcholně středověkého a novověkého stáří, zastoupena byla i pravěká keramika, štípaná a broušená industrie. Nálezy ze sběrů byly datovány od neolitu až po novověk. Získané informace v budoucnu přispějí k celkové interpretaci vývoje sídelních strategií v mikroregionu.
This paper summarises preliminary results of the project to evaluate development of the settlement in the Jevišovka River basin from prehistoric up to modern times. The project included a surface survey, which focused on the Únanovka River basin, during which published sites were verified and currently undiscovered sites were identified. During the project, an area of about 9.5 hectares was investigated and over 2,000 artefacts were found. Most of these artefacts were ceramics, mainly medieval and modern, as well as prehistoric ceramics, chipped and polished stone industry. The surface finds dated from the Neolithic to the present day. The information obtained will contribute to the overall interpretation of settlement strategies in the region in the future.
Reference
[1] Anonym 1969: Únanov č. p. 51. Brno (nálezová zpráva ulož. v AÚ AV ČR Brno, č. j. 2119/69).

[2] Bartík, J. v tisku: Kyjovice (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 54/1.

[3] Böhm, J. 1933: Únanov. Nálezová zpráva, č. j. 1628/33, archiv AÚ AV ČR Praha.

[4] Červinka, I. L. 1946: Únanov – Přední padělky. Brno (nálezová zpráva ulož. v AÚ AV ČR Brno, č.j. 525/46).

[5] Čižmář, Z. 2003a: Těšetice – Výstavba ÚPS. Brno (nálezová zpráva ulož. v AÚ AV ČR Brno, č. j. 444/03).

[6] Čižmář, Z. 2003b: Těšetice – Výkop k RD p. Jarolímka. Brno (nálezová zpráva ulož. v AÚ AV ČR Brno, č. j. 445/03).

[7] Dostál, B. 1961: Velkomoravské Znojemsko ve světle archeologických nálezů, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 6, 97–126.

[8] Golec, M. 2003: Těšetice-Kyjovice 6. Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. Brno.

[9] Kazdová, E. 1982: Starší stupeň lengyelského osídlení ve středním Podunají. Brno (disertační práce ulož. na FF MU Brno).

[10] Kazdová, E. 1984: Těšetice-Kyjovice 1. Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. Brno.

[11] Kazdová, E. 2004: Osídlení lidem s keramikou vypíchanou na Znojemsku, In: Kazdová, E. – Měřínský, Z. – Šabatová, K. (eds.), K poctě Vladimíru Podborskému. Brno, 55–70.

[12] Kazdová, E. – Kuča, M. – Trampota, F. – Kolář, J. 2011: Kyjovice (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 53/1, 147–148.

[13] Klimánek, M. 2010: Analysis of accuracy of GPS Trimble Juno ST measurement in the conditions of forest canopy, Journal of Forest Science 56, 84–91. | DOI 10.17221/32/2009-JFS

[14] Koštuřík, P. – Dočkalová, M. 1996: Seskupení hrobů nositelů kultury s lineární keramikou na neolitickém sídlišti v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 1, 5–30.

[15] Koštuřík, P. – Palátová, H. 1984: Zachraňovací výzkum v pískovně u Těšetic (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 1982, 92–93.

[16] Kovárník, J. 1983: Archeologické nálezy na jižní a jihozápadní Moravě, Přehled výzkumů 1981, 76–79.

[17] Kovárník, J. 1985a: Výsledky terénního archeologického průzkumu na Znojemsku (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 1983, 100–102.

[18] Kovárník, J. 1985b: Dosavadní výsledky leteckého archeologického průzkumu na jižní Moravě (okr. Znojmo, Brno-město), Přehled výzkumů 1983, 102–105.

[19] Kovárník, J. 1993a: Záchranný archeologický výzkum neolitického sídliště Únanov VII (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 1991, 46–47.

[20] Kovárník, J. 1993b: Výsledky letecké archeologické prospekce na jižní Moravě v roce 1991, Přehled výzkumů 1991, 108–110.

[21] Kovárník, J. 1999: 15 let letecké archeologie na Moravě (a v bývalém Československu) 1983–1998, Přehled výzkumů 1997–1998, 406–416.

[22] Kovárník, J. 2007: Laténský kostrový hrob ženy s bronzovými ozdobami z Únanova, okr. Znojmo, Pravěk NŘ 17, 393–404.

[23] Kuča, M. 2010: Kyjovice (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 51, 284.

[24] Kuča, M. – Kazdová, E. – Hladilová, Š. – Nývltová Fišáková, M. – Prokeš, L. 2010: Těšetice-Kyjovice 7. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější palisádou rondelu. Brno.

[25] Kuča, M. – Matějec, P. – Prokeš, L. 2011: Alternative ways of representing archaeological finds recorded using manual GPS devices and a methodology for creating maps of archaeological surface sites, Přehled výzkumů 52/1, 43–49.

[26] Kuča, M. – Matoušek, J. – Bartík, J. – Kovář, J. J. – Čerevková, A. – Krollová, S. – Kostihová, B. – Nikolajev, P. 2013: Neolitická lokalita Únanov – "Padělky" (okr. Znojmo), Jižní Morava 42, sv. 45, 47–65.

[27] Kuča, M. – Matoušek, J. – Kostihová, B. 2010: Tvořihráz (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 51, 296.

[28] Kuča, M. – Nosek, V. 2012: Suchohrdly (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 53/1, 114.

[29] Kuna, M. et al. 2004: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody, cíle. Praha.

[30] Lorencová, A. – Beneš, J. – Podborský, V. 1987: Těšetice-Kyjovice 3. Únětické pohřebiště v Těšeticích-Vinohradech. Brno.

[31] Matoušek, J. 2008: Prostorová analýza koncentrací archeologických artefaktů na lokalitě Těšetice--Kyjovice, poloha Sutny. Brno (bakalářská dipl. práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/109446/ff_b/).

[32] Medunová-Benešová, A. 1958: Hrob lidí s keramikou zvoncovitých pohárů z Lechovic, Přehled výzkumů 3, 16.

[33] Medunová-Benešová, A. – Ondráček, J. 1969: Birituální pohřebiště lidu s kulturou zvoncovitých pohárů u Lechovic, okr. Znojmo, Archeologické rozhledy 21, 437–445.

[34] Neruda, P. 2007: Starší doba kamenná v Podyjí – současný stav a perspektivy, Thayensia (Znojmo) 7, 291–303.

[35] Neustupný, J. et al. 1960: Pravěk Československa. Praha.

[36] Neustupný, E. 1982: Optimalizace výzkumu archeologického regionu. In: Hrala, J. (ed.), Metodologické problémy Československé archeologie. Praha, 178–182.

[37] Ondráček, J. 1958: Výzkum pohřebiště a sídliště lidu zvoncovitých pohárů v Lechovicích, okr. Znojmo, Přehled výzkumů, 91.

[38] Podborský, V. 1958: Hallstattské žárové hroby z Těšetic-Ruské ulice (okr. Znojmo), Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 3, 27–49.

[39] Podborský, V. 1959: Ein Etagengefäss aus Těšetice-Russische strasse (Südwestmähren), Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 4, 7–32.

[40] Podborský, V. 1988: Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno.

[41] Podborský, V. a kol. 2005: Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur. Brno.

[42] Podborský, V. – Vildomec, V. 1972: Pravěk Znojemska. Brno.

[43] Smrž, Z. – Kuna, M. – Káčerik, A. 2011: Archeologie mizející krajiny. Terénní průzkum předpolí Dolů Nástup Tušimice, Památky archeologické 102, 159–216.

[44] Šabatová, K. 2005: Lid středodunajských popelnicových polí a jeho sakrální aktivity. In: Podborský, V. et al., Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur. Brno, 185–194.

[45] Šabatová, K. 2010: Suchohrdly "Starý Zámek", Přehled výzkumů 51, 338.

[46] Šabatová, K. 2011: Intenzivní studium osídlení v souvislých porostech na příkladu lesního území v mikroregionu říčky Únanovky, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 16, 43–52.

[47] Škrdla, P. – Rychtaříková, T. – Nejman, L. – Kuča, M. 2011: Revize paleolitického osídlení na dolním toku Bobravy. Hledání nových stratifikovaných EUP lokalit s podporou GPS a dat z dálkového průzkumu Země, Přehled výzkumů 52/1, 9–36.

[48] Štohandlová, J. 2009: Prostorová analýza pravěkého osídlení mikroregionu říčky Únanovky. Brno (bakalářská dipl. práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/110016/ff_b).

[49] Vágner, M. 2009: Raně středověké osídlení středního Podyjí, Jevišovky a Rokytné. Brno (bakalářská dipl. práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/175570/ff_b).

[50] Vokáč, M. 2004: Nové výšinné a opevněné lokality z eneolitu na jihozápadní Moravě. In: Lutovský, M. (ed.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2003. Praha, 257–270.