K původu a fungování staročeského supina

Název: K původu a fungování staročeského supina
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 2, s. 5-15
Rozsah
5-15
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper deals with the difference between supine and infinitive stems in Old Czech, with an explanation of the difference according to the original accentual pattern. The whole system of Czech supine is demonstrated in contrast to supine formations in other Slavic languages, namely Old Church Slavonic, Lower Sorbian and Slovenian. This explanation is based on a modern rhythmicity approach. The different rhytmicity both of supine and infinitive produced the quantitative difference between both formations in Old Czech.
Reference
[1] Ambrazas, V. 1997. Lithuanian Grammar. Vilnius: Baltos lankos.

[2] Bajec, A. – Kolarič, R. – Rupel, M. 1964. Slovenska slovnica. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

[3] Bethin, C. Y. 1998. Slavic Prosody: Language Change and Phonological Theory. Cambridge University Press.

[4] Breznik, A. 1924. Slovenska slovnica za sredne šole. Prevalje: Družba sv. Mohorja.

[5] Erhart, A. 1980. Struktura indoíránských jazyků. Brno: UJEP.

[6] Erhart, A. 1982. Indoevropské jazyky. Praha: Academia.

[7] Erhart, A. 1984. Baltské jazyky. Praha: SPN.

[8] Gebauer, J. 1929. Historická mluvnice jazyka českého. Díl IV. Skladba. Praha: Česká akademie věd a umění.

[9] Gebauer, J. 1958. Historická mluvnice jazyka českého. Díl III. Tvarosloví II. Časování. Praha: Nakladatelství ČSAV.

[10] Janaš, P. 1976. Niedersorbische Grammartik. Bautzen: Domovina

[11] Karlík, P. 2013. Supinum v češtině. In: Jesenšek, M. (ed.). Miklošičeva monografija. Ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča, 205–215.

[12] Kortlandt, F. 2010. West Slavic Accentuation. In Sukač, R (ed.). From Present to Past and Back. Papers on Baltic and Slavic Accentology. (Potsdamer Linguistische Untersuchungen, Band 7). Berlin: Peter Lang, 86–107.

[13] Lamprecht, A. 1987. Praslovanština. Brno: UJEP.

[14] Lamprecht, A. Šlosar, D. Bauer, J. 1986. Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN.

[15] Scheer, T. 2003. The key to the Czech vowel length: templates. Investigations into formal Slavic linguistics. ed. Kosta, P.; Blaszczak, J., Frasek, J., Geist, L., Zygis, M., Frankfurt am Main: Peter Lang, 97–118.

[16] Scheer, T. 2011. Home-made Western Slavic vowel length. In Sukač, R (ed.). From Present to Past and Back. Papers on Baltic and Slavic Accentology. (Potsdamer Linguistische Untersuchungen, Band 7), Berlin: Peter Lang.

[17] Skljarenko, 1998 = CКЛЯРЕНКО, В. Г. Праслов' янська акцентологія. Киів, 1998.

[18] Sihler, A. 1995. New Comparative Grammar of Greek and Latin. New York: Oxford University Press.

[19] Stang, Ch. S. 1957. Slavonic accentuation. Oslo: Universitetforlaget.

[20] Stang, Ch. S. 1966. Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo: Universitetforlaget.

[21] Sukač, R. 2013. Fish and its Fisherman. Paradigmatic and derivative length in Czech Zeitschrift für Slavistik, 58/1, 72–101. | DOI 10.1524/slaw.2013.0004

[22] Sukač, R. 2013a. Introduction to Proto-Indo-European and Balto-Slavic Accentology. Cambridge Scholars Publishing.

[23] Supinum. Naše řeč [online]. 1947, roč. 31, 2–4 [cit. 2013-09-20]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4011.

[24] Szemerényi, O. J. L. 1996. Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford: Clarendon Press.

[25] Šekli, M. 2010. Oblikotvorje in jakostni naglas glagola v knjižni slovenščini. In: Smole, V. (ed.) Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 139–160.

[26] Trávníček, F. 1935. Historická mluvnice československá: úvod, hláskosloví a tvarosloví. Praha: Melantrich.

[27] Večerka R. 1984. Staroslověnština. Praha: SPN

[28] Weiss, M. 2009. Outline of the Historical and Comparative Grammar of Latin. Ann Arbor. Beech Stave.

[29] Zubatý, J. 1980. České sloveso. Praha: Academia.