Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích – předběžná zpráva

Název: Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích – předběžná zpráva
Variantní název:
  • A 10th-century burial ground in Praha-Střešovice: preliminary report
  • Ein Gräberfeld aus dem 10. Jhdt. in Prag-Střešovice – vorläufiger Bericht
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 315-329
Rozsah
315-329
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek zveřejňuje první výsledky výzkumu "staronového" raně středověkého pohřebiště v okruhu hospodářského zázemí Pražského hradu. Pohřebiště, z něhož sedm hrobů odkryl a dalších pět narušil I. Borkovský v roce 1924 a které pak na téměř devět dalších desetiletí zůstalo pozapomenuto, bylo se svými 49 číslovanými hroby součástí velkého pohřebiště zničeného při těžbě hlíny v bývalé strahovské cihelně.
This contribution presents the first results of research into an "old-new" early-medieval burial ground found in the hinterland of Prague Castle. Seven graves were unearthed and five disturbed by I. Borkovský in 1924. The burial ground subsequently fell into oblivion for almost ninety years. With 49 numbered graves, it made a part of a larger burial ground destroyed by a former Strahov brickyard during clay mining.
Reference
[1] BORKOVSKÝ, I., 1969: Pražský hrad v době knížecí. Praha.

[2] BORKOVSKÝ, I., 1972: Die Prager Burg zur Zeit der Přemyslidenfürsten. Praha.

[3] DOSTÁL, B., 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě – Slawische Begräbnisstätten der mittleren Burgwallzeit in Mähren. Praha.

[4] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2000: Pokus o analýzu slovanského pohřebiště v Praze-Motole – Versuch einer Analyse des slawischen Gräberfelds in Prag-Motol, PA XCI, 201–249.

[5] HANULIAK, M., 2004: Veĺkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.–10. storočí na území Slovenska – Grossmährische Gräberfelder und Bestattung im 9.–10. Jahrhundert auf dem Gebiet der Slowakei. Nitra.

[6] KOČÁROVÁ, R.–KOČÁR, P., 2010: Analýza dřevěných artefaktů z Klecan. In: Profantová, N. a kol., Klecany. Raně středověká pohřebiště. 2. díl, 27–28. Praha.

[7] KOČÁROVÁ, R.–KOČÁR, P., 2013: Praha Střešovice – Triangle. Zpráva o analýze dřeva z hrobů, č. analýzy 30/13, součást NZ č. TX-2013-2514 ulož. v archivu ARÚ AV ČR, v. v. i., Praha.

[8] KOČÁROVÁ, R.–KOČÁR, P.–KAPLAN, M., 2013: Analýza uhlíků a dřev ze žalovských pohřebišť. In: Tomková, K. a kol., Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Pohřebiště. Díl I, 348–353. Praha.

[9] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1966: Der Ritus der slawischen Skelettfriedhöfe der mittleren und jüngeren Burgwallzeit – Ritus slovanských kostrových hřbitovů střední a mladší doby hradištní v Čechách, PA LVII, 277–327.

[10] STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, D.–FABIŠ, M.–THURZO, M.–KORYTÁROVÁ, O.–REINPRECHT, L., 1994: Absolútna dekompozícia na pohrebiskách – prvé výsledky experimentov v Borovciach – Absolute decomposition in cemeteries – the result of the experiments at Borovce, SlArch XLII, 187–210.

[11] STRÁNSKÁ, P., 2014: Antropologická analýza lidských kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Praze-Střešovicích, poloha Triangl – Anthropologische Analyse menschlicher Skelettüberreste von dem frühmittelalterlichen Gräberfeld in Prag-Střešovice, Lage Triangl, AH 39, 331–345.

[12] TOMKOVÁ, K., 2005: Pohřební ritus na Pražském hradě a jeho předpolích ve středověku a novověku – charakteristika a vývoj – Der Bestattungsritus auf der Prager Burg und auf ihren Vorfeldern im Mittelalter und der Neuzeit – Beschreibung und Entwicklung. In: Castrum Pragense 7. Díl I.1, 159–196; Castrum Pragense 7. Díl I.2, 2006, 266–268. Praha.

[13] TOMKOVÁ, K., 2006: Raně středověká pohřebiště na předpolí Pražského hradu I – Frühmittelalterliche Gräberfelder auf dem Vorfeld der Prager Burg I. In: Castrum Pragense 7. Díl I.2, 5–128, 278–279. Praha.

[14] TOMKOVÁ, K.–STRÁNSKÁ, P., 2011: K nestandardním projevům pohřebních aktivit na předpolí Pražského hradu – On non-standard manifestation of funerary activities in the foreground of Prague Castle, Archeologie ve středních Čechách 15, 553–561.

[15] UNGER, J., 2011: Druhotné zásahy do hrobů na pohřebišti z 9. a 11. stol. v Divákách, okr. Břeclav, Acta archaeologica Opaviensia 4, 151–159.