Ozdobná střešní keramika na hradech Velhartice a Švihov

Název: Ozdobná střešní keramika na hradech Velhartice a Švihov
Variantní název:
  • Decorative roof ceramics from Velhartice and Švihov castles
  • Dekorative Dachkeramik auf den Burgen Velhartice und Švihov
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 379-393
Rozsah
379-393
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek zpracovává neobvyklé nálezy stavební keramiky datované do 14.–15. století z hradů Velhartice a Švihov v okrese Klatovy. Jde o celkem třináct zlomků silnostěnné keramiky s červenou engobou na vnější stěně a jedno torzo antropomorfní plastiky s obdobnou povrchovou úpravou. Díky částečné rekonstrukci a dochovaným okrajům bylo možné identifikovat dva tvary, které velhartické fragmenty původně představovaly – zploštělou dutou kouli o průměru 37 cm a výšce až 24 cm a dutý tubus kuželovitého tvaru. Tvarově analogickým nálezem z českého prostředí je sestava zploštělé koule a tubusu z latránu hradu Příběnice, která byla interpretována jako technická keramika (součást destilačního zařízení). Dle názoru T. Durdíka jde však o zvláštní typ stavební keramiky – o ozdobné střešní nástavce. Analogie ve středoevropském prostředí se podařilo nalézt mezi produkty vlámských hrnčířů, kteří vyráběli rovněž antropomorfní tvary střešních nástavců. Určení stejného účelu u torza plastiky ze Švihova je proto dle autorky rovněž možné.
This contribution is dedicated to unusual finds of building ceramics dated to the 14th–15th centuries from Velhartice and Švihov castles, in the Klatovy District. The finds include 13 fragments of thick-walled ceramic with red engobe coating on the outside, and one body fragment of an anthropomorphic sculpture with similar surface finish. Thanks to partial reconstruction and preserved edges, two shapes have been identified among the Velhartice fragments: a hollow flattened sphere with the diameter of 37 cm and 24 cm tall, and a hollow conic tube. Analogical finds from the Czech lands comprise a set of a flattened sphere and a tube from the extramural settlement of Příběnice Castle, interpreted as technical ceramics (part of distillation equipment). Nonetheless, T. Durdík believed that it was a special type of building ceramics, decorative roof elements. Central European analogies have been found among products of Flemish potters who also manufactured roof components of anthropomorphic shapes. The author is of the opinion that the sculpture fragment from Švihov might have served the same purpose.
Note
Článek vznikl v rámci výzkumného cíle "Průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR" financovaného z institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje (DKRVO) výzkumné organizace NPÚ Ministerstva kultury ČR.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Forschungszieles "Untersuchung und Auswertung des archäologischen Potenzials ausgewählter Denkmalgebiete und -objekte Tschechiens", das im Rahmen der institutionellen Fördermaßnahme zur langfristigen konzeptionellen Entwicklung des Nationalen Denkmalamtes als Forschungseinrichtung (DKRVO) vom Ministerium für Kultur der Tschechischen Republik finanziert wurde.
Reference
[1] ANDERLE, J., 2009: Středověké etapy vývoje hradu Velhartice, PRP 16, č. 2, 51–82.

[2] FOSTER, L., 2007: Švihov – hrad, archeologické výzkumy v areálu hradu v letech 1982–1994, rkp. NZ ulož. v NPÚ ÚOP v Plzni.

[3] FOSTER, L., 2013: Švihov – hrad, archeologické sondy v S a SZ parkánu 2010–2011, rkp. NZ ulož. v NPÚ ÚOP v Plzni.

[4] HEJNA, A., 1987: Zhodnocení keramických nálezů z výzkumu v Příběnicích, k. ú. Malšice, o. Tábor, AVJČ 4, 37–53.

[5] HOLUB, P., 2006: Stavební keramika v Brně na základě nálezů z archeologických výzkumů, nepublikovaná diplomová práce na ÚAM FF MU, Brno.

[6] HUS, M., 1984: Druhý kamenný most na hradě Velhartice. In: Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, 46–53. Plzeň.

[7] HŮRKOVÁ, J., 1995: Středověká červená keramika z Klatov – Medieval Red Pottery from Klatovy, AR XLVII, 512–516.

[8] NOVÁČEK, K., 1996: Nové výsledky archeologického výzkumu na hradě ve Velharticích (1993–1994) – Neue Ergebnisse archäologischer Forschungen auf der Burg Velhartice (1993–1994), CB 5, 285–288.

[9] SCHEUFLER, V., 1972: Lidové hrnčířství v Českých zemích. Praha.

[10] ŠTORM, B., 1954: Obnova státního hradu Švihova, ZPP 6–7 XIV, 165–183.

[11] VERHAEGHE, F., 1986: Quelques Épis de Faîtage Produits par les Potiers Flamands (13e–15e siècles). In: Terres Cuites Architecturales au Moyen Âge, 108–146, 355. Arras.