Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište

Název: Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište
Variantní název:
  • The Revište castle: current state of research
  • Die bisherigen Forschungsergebnisse von Burg Revište
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 563-579
Rozsah
563-579
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok referuje o výsledkoch interdisciplinárneho pamiatkového výskumu zrúcaniny Revištského hradu, ktorý sa uskutočnil v roku 2012 v súvislosti s prípravou obnovy pamiatky. Architektonicko-historický výskum bol zameraný na nadzemné konštrukcie a spoločne s dendrochronologickým, archívnym a petrografickým výskumom priniesli nové zistenia, ponúkajúce aktuálny pohľad na stavebný vývoj i časové zaradenie jednotlivých vývojových etáp hradného komplexu, ako aj na jeho postupný zánik.
This contribution presents the results of interdisciplinary heritage research into the ruin of Revište Castle conducted in 2012 in connection with the planned restoration of this monument. Historic architectural investigation centred on overground constructions has brought, together with dendrochronological, archive, and petrographic research, novel information providing a current view on the building development and chronology of individual phases of the castle complex, as well as on its gradual decline.
Note
Táto štúdia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0598-10.
Die vorliegende Studie wurde von der Agentur zur Förderung von Forschung und Entwicklung auf Grundlage von Vertrag Nr. APVV-0598-10 gefördert.