Česká historizující próza mezi romantismem a realismem : rekonstrukce historické právní kauzy Henyka z Valdštejna v povídce Karla Sabiny Osudná kniha)

Název: Česká historizující próza mezi romantismem a realismem : rekonstrukce historické právní kauzy Henyka z Valdštejna v povídce Karla Sabiny Osudná kniha)
Variantní název:
  • Czech historical fiction between romanticism and realism : (the reconstruction of a historical legal cause of Henyk Wallenstein in Karel Sabina's tale The Fatal Book)
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 87-105
Rozsah
87-105
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study attempts at two complementary goals: 1) It discusses the principal character of historical themes in 19th century fiction and strives to give a new specification of realistic historicism based on traditional research on romantic historicism. At this point, the study concludes that Czech realistic prose-writers in treating historical themes mostly used techniques established already by romanticism. The development of the romantic model of historical fiction cannot therefore be defined by absolute criteria (like, e.g., the presence / absence of concrete means or techniques), but only by means of relative criteria (clearly higher / lower extent of using a single means or technique, its central / peripheral position in the semantic structure of a text, and so on). 2) The theory mentioned above is applied here on a short-story Osudná kniha. Historická povídka (A Fateful Book. Historical story, 1866) by Karel Sabina. This short-story uses a fully literary form for processing a 17th century legal cause of a Czech nobleman and a printer Henyk of Wallenstein, involving an illegal publication of a politically subversive book, and sticks tightly to the historical legal documentation. At the same time, the study gives evidence of blending of literary and scientific discourses in Osudná kniha that is based on comparing this short-story with Sabina's long scientific article regarding the same topic, that was published in 1867.
Reference
[1] ERBEN, Karel Jaromír, 1939. Dílo 2. Próza a divadlo; ed. Antonín Grund (Praha: Melantrich)

[2] JIREČEK, Josef, 1873. "O vyvinutí historické prózy české za XVI. a XVII. věku"; ČČM 37, s. 408–420

[3] JIREČEK, Josef, 1876. Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Ve způsobě slovníka životopisného a knihoslovného 2 (M–Ž) (Praha: B. Tempský)

[4] JIREČEK, Josef, 1876b. "O některých sbornících obsahu historického z 15. až 17. století"; Zprávy o zasedání Královské české společnosti nauk v Praze / Sitzungsberichte der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 18, č. 2, s. 83–98

[5] JIREČEK, Josef, 1878. "Některé příhody pana Henyka z Waldšteina. Mravopisný obraz z počátku XVII. věku"; Osvěta 8, díl 1, s. 26–38

[6] MENČÍK, Ferdinand, 1888. "Cenzura v Čechách a na Moravě"; Věstník Královské české společnosti nauk 2, s. 85–136

[7] PALACKÝ, František, 1836. "Historie statku lobkovského"; ČČM 10, s. 288–298

[8] SABINA, Karel, 1847. "Jiřina. Povídka z časů Jindřicha Korutana od P. Chocholouška"; Květy 14, č. 65, 1. 6., s. 259–260; č. 66, 3. 6., s. 263–264; č. 67, 5. 6., s. 268

[9] SABINA, Karel, 1859. "Proslov"; Jasoň 1, č. 1, 1. 4., s. 1, bez podpisu

[10] SABINA, Karel, 1861–1866. Dějepis literatury československé staré a střední doby (Praha: A. Štorch)

[11] SABINA, Karel, 1866. "Osudná kniha. Historická povídka"; Květy 1, č. 14, s. 157–160; č. 15, s. 173–176; č. 16, s. 184–188; č. 17, s. 193–197; č. 18, s. 208–212

[12] SABINA, Karel, 1867. "Hynek z Valdštejna, pán na Dobrovici, Kunštberku aj. Obrázek z doby předbělohorské"; Světozor 1,č. 10, 13. 9., s. 97–98; č. 11, 20. 9., s. 107–109; č. 12, 27. 9., s. 116–117; č. 13, 4. 10., s. 127–128; č. 14, 11. 10., s. 138–140; č. 15, 18. 10., s. 149–150; č. 17, 31. 10., s. 166; č. 18, 8. 11., s. 176–177, podeps. K. S.

[13] SABINA, Karel, 1871. "O pseudonymech v literatuře české"; Květy 6, č. 32, 10. 8., s. 254, podeps. K. S.

[14] SABINA, Karel, 2014. Osudná kniha. Tři prózy z doby reformace; ed. Petra Hesová (Praha: FF UK)

[15] SKÁLA ZE ZHOŘE, Pavel, 1866. Historie česká od r. 1602 do r. 1623, díl 2 (1617 a 1618); ed. Karel Tieftrunk (Praha: I. L. Kober)

[16] TOMEK, Václav Vladivoj, 1847. "Paměti kolegiátů koleje Karlovy"; ČČM 21, díl 2, s. 389–411, 498–529, 606–640

[17] VĚDECKÝ A LITERÁRNÍ ŽIVOT, 1877. "Vědecký a literární život"; Světozor 11, č. 28 (příloha), s. 334–335, bez podpisu

[18] BROŽOVÁ, Věra, 2009. "Komentář" a "Ediční zpráva"; in Zikmund Winter: Povídky (Brno: Host), s. 337–364 a 365–376

[19] FORST, Vladimír, 1965. "Wintrova próza historického dokumentu"; in Vladimír Forst (red.): Realismus a modernost. Proměny v české próze 19. století (Praha: ČSAV), s. 115–135

[20] HRBATA, Zdeněk, 1989. "K pramenům teorie historického románu (Sainte-Beuvova kritika Flaubertova románu Salambo)"; Česká literatura 37, č. 2, s. 111–124

[21] HRBATA, Zdeněk – PROCHÁZKA, Martin, 2005. Romantismus a romantismy. Pojmy, proudy, kontexty (Praha: Karolinum)

[22] HÝSEK, Miloslav, 1921. "Bílá hora v české literatuře"; in Na Bílé hoře, 2., přepracované a rozhojněné vyd. (Praha: A. B. Černý), s. 107–145

[23] CHARYPAR, Michal, 2013. "V zájmu širší a užší vlasti. Literární cenzura v éře měšťanského liberalismu a modernismu (1863–1918)" [pracovní text]

[24] CHARYPAR, Michal, 2014. "'Národ nezná odpuštění': Expatriace Karla Sabiny v srpnu 1872"; Česká literatura 62, č. 2, s. 184–214

[25] JANÁČKOVÁ, Jaroslava, 1987. Alois Jirásek (Praha: Melantrich)

[26] KNIHOPIS, 1956. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století 2 (Tisky z let 1501–1800), část 6 (P – Píseň) (Praha: ČSAV)

[27] KNIHOPIS, 1965. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století 2 (Tisky z let 1501–1800), část 8 (S–V) (Praha: ČSAV)

[28] KOLÁR, Jaroslav, 2000. "Palma Močidlanský, Sixt"; in Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/II (Praha: Academia), s. 772–73

[29] KRASNICKÝ, Roman, 1989. "Modernismus a historismus (Historický román v kontextu estetických postulátů počátku 20. století)"; Česká literatura 37, č. 2, s. 125–135

[30] KUSÁKOVÁ, Lenka – PÍŠA, Petr, 2011. "Historická črta pražského archiváře K. J. Erbena"; in Kateřina Piorecká – Ivo Navrátil (edd.): Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 2. Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 14 (Litoměřice: SOA – Semily: SOA), s. 97–107

[31] PARKER, William Mathie, 1960. "Preface"; in Walter Scott: Quentin Durward (London: J. M. Dent & Sons Ltd.), s. v–xi

[32] PELÁN, Jiří, 2013. "Máchova historická próza"; Ricerche slavistiche 57, č. 11, s. 5–28 (v tisku)

[33] PEŠAT, Zdeněk, 1961. "Alois Jirásek"; in Jiří Brabec a kol.: Dějiny české literatury 3 (Praha: ČSAV), s. 431– 464

[34] PUMPRLA, Václav, 2010. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16. – 18. století (Praha: Kabinet pro klasická studia – Filosofický ústav AV ČR)

[35] ŘEZNÍKOVÁ, Lenka, 2004. Moderna a historismus. Historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Praha: Libri)

[36] SICHÁLEK, Jakub, 2008. "z Valdštejna, Henyk"; in Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 4/II (Praha: Academia), s. 1192–1193

[37] VOIT, Petr, 2006. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století (Praha: Libri – Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

[38] WHITE, Hayden, 1973/2011. Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století; přel. Miroslav Kotásek (Brno: Host)