Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k. ú. Hrušky

Název: Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k. ú. Hrušky
Variantní název
A survey of the deserted medieval village of Opatovice, cadastral district of Hrušky
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. [113]-132
Rozsah
[113]-132
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Geofyzikální prospekcí, zaměřenou na průzkum ohrazení zaniklých středověkých obcí na Břeclavsku, byl na ZSV Opatovice (k. ú. Hrušky) zachycen pravoúhlý objekt orientovaný delší osou V-Z. Zjištěné záporné magnetické anomálie naznačují, že se jedná o objekt konstruovaný z kamene. Tvar, velikost, orientace a umístění ukazovaly na možnou existenci kostela, který v písemných pramenech není zaznamenán. Následný georadarový a vrtný průzkum tento předpoklad potvrdil.
A geophysical survey conducted at the deserted medieval village (DMV) of Opatovice (cadastral district of Hrušky, South-Eastern Moravia), which was focused on enclosures of deserted medieval villages in the Břeclav Region, identified a rectangular feature, whose longitudinal axis was oriented E-W. The negative magnetic anomalies detected indicate that the feature was built of stone. Its shape, size, orientation and location indicated the possible existence of a church, which was not recorded in written sources. The subsequent ground penetrating radar survey and exploratory drilling confirmed this assumption.
Jazyk shrnutí
Reference
[1] Bálek, M. – Unger, J. 1996: Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě, Archaeologia historica 21, 429–442.

[2] Droberjar, E. 1997: Studien zu den germanischen Siedlungen der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. Fontes Archaeologiae Pragenses 21. Pragae.

[3] Hašek, V. – Kovárník, J. 1999: Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum zaniklého kostela sv. Jana Křtitele ve Znojmě, Přehled výzkumů 40, 429–433.

[4] Hašek, V. – Měřínský, Z. 1991: Geofyzikální metody v archeologii na Moravĕ. Brno.

[5] Hladík, M. – Milo, P. – Tencer, T. – Zeman, J. 2013: Geofyzikálny prieskum sídliskových štruktúr v Moravskej Novej Vsi, okr. Břeclav. In: Chvojka, O. (ed.), Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec, 131–136.

[6] Hosák, L. – Šrámek, R. 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I. Praha.

[7] Hosák, L. – Šrámek, R. 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. Praha.

[8] Macháček, J. – Balcárková, A. – Dresler, P. – Milo, P. 2013: Archeologický výzkum raně středověkého sídliště Kostice – Zadní hrúd v letech 2009–2011, Archeologické rozhledy LXV, 735–775.

[9] Měchurová, Z. a kol. 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov. Praha.

[10] Milo, P. 2009: Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času? In: Dresler, P. – Měřínský, Z. (eds.), Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana – Supplementum 2. Brno, 38–53.

[11] Milo, P. 2013a: Geofyzikálne prieskumy včasnostredovekých sídliskových lokalít na dolnom Podyjí, Archeologické rozhledy LXV, 706–734.

[12] Milo, P. 2013b: To the problem of settlement structure identification in magnetic data. In: Neubauer, W. – Trinks, I. – Salisbury, R. B. – Einwögerer, C. (eds.), Archaeological Prospection. Proceedings of the 10th International Conference, Vienna, May 29th – June 2th 2013. Mattersburg, 297–300.

[13] Nekuda, V. 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[14] Nekuda, V. 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic (Příspěvek k dějinám středověké vesnice). Brno.

[15] Udphuay, S. – Paul, V. L. – Everett, M. E. – Warden, R. B. 2010: Ground-penetrating radar imaging of twelfth century Romanesque foundations beneath the thirteenth century Gothic abbey church of Valmagne, France, Archaeological Prospection 17, 199–212. | DOI 10.1002/arp.383

[16] Unger, J. 1992: Slovo archeologie k počátkům církevní architektury na jižní Moravě. Okres Břeclav, Jižní Morava 28, 7–36.

[17] Unger, J. 1993: Přínos archeologických výzkumů k dějinám církevní architektury na jižní Moravě. Okres Hodonín, Jižní Morava 29, 65–84.

[18] Visinger, B. 2013: Analýza kovových součástí vozu ve středověku až raném novověku. Plzeň (bakalářská diplomová práce, Katedra archeologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni).

[19] Witten, A. J. 2006: Handbook of Geophysics and Archaeology. London.

[20] Žemlička, J. 1997: Čechy v době knížecí 1034–1198. Praha.