Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k. ú. Hrušky

Název: Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k. ú. Hrušky
Variantní název:
  • A survey of the deserted medieval village of Opatovice, cadastral district of Hrušky
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. [113]-132
Rozsah
[113]-132
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Geofyzikální prospekcí, zaměřenou na průzkum ohrazení zaniklých středověkých obcí na Břeclavsku, byl na ZSV Opatovice (k. ú. Hrušky) zachycen pravoúhlý objekt orientovaný delší osou V-Z. Zjištěné záporné magnetické anomálie naznačují, že se jedná o objekt konstruovaný z kamene. Tvar, velikost, orientace a umístění ukazovaly na možnou existenci kostela, který v písemných pramenech není zaznamenán. Následný georadarový a vrtný průzkum tento předpoklad potvrdil.
A geophysical survey conducted at the deserted medieval village (DMV) of Opatovice (cadastral district of Hrušky, South-Eastern Moravia), which was focused on enclosures of deserted medieval villages in the Břeclav Region, identified a rectangular feature, whose longitudinal axis was oriented E-W. The negative magnetic anomalies detected indicate that the feature was built of stone. Its shape, size, orientation and location indicated the possible existence of a church, which was not recorded in written sources. The subsequent ground penetrating radar survey and exploratory drilling confirmed this assumption.
Reference
[1] Bálek, M. – Unger, J. 1996: Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě, Archaeologia historica 21, 429–442.

[2] Droberjar, E. 1997: Studien zu den germanischen Siedlungen der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. Fontes Archaeologiae Pragenses 21. Pragae.

[3] Hašek, V. – Kovárník, J. 1999: Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum zaniklého kostela sv. Jana Křtitele ve Znojmě, Přehled výzkumů 40, 429–433.

[4] Hašek, V. – Měřínský, Z. 1991: Geofyzikální metody v archeologii na Moravĕ. Brno.

[5] Hladík, M. – Milo, P. – Tencer, T. – Zeman, J. 2013: Geofyzikálny prieskum sídliskových štruktúr v Moravskej Novej Vsi, okr. Břeclav. In: Chvojka, O. (ed.), Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec, 131–136.

[6] Hosák, L. – Šrámek, R. 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I. Praha.

[7] Hosák, L. – Šrámek, R. 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. Praha.

[8] Macháček, J. – Balcárková, A. – Dresler, P. – Milo, P. 2013: Archeologický výzkum raně středověkého sídliště Kostice – Zadní hrúd v letech 2009–2011, Archeologické rozhledy LXV, 735–775.

[9] Měchurová, Z. a kol. 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov. Praha.

[10] Milo, P. 2009: Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času? In: Dresler, P. – Měřínský, Z. (eds.), Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana – Supplementum 2. Brno, 38–53.

[11] Milo, P. 2013a: Geofyzikálne prieskumy včasnostredovekých sídliskových lokalít na dolnom Podyjí, Archeologické rozhledy LXV, 706–734.

[12] Milo, P. 2013b: To the problem of settlement structure identification in magnetic data. In: Neubauer, W. – Trinks, I. – Salisbury, R. B. – Einwögerer, C. (eds.), Archaeological Prospection. Proceedings of the 10th International Conference, Vienna, May 29th – June 2th 2013. Mattersburg, 297–300.

[13] Nekuda, V. 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[14] Nekuda, V. 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic (Příspěvek k dějinám středověké vesnice). Brno.

[15] Udphuay, S. – Paul, V. L. – Everett, M. E. – Warden, R. B. 2010: Ground-penetrating radar imaging of twelfth century Romanesque foundations beneath the thirteenth century Gothic abbey church of Valmagne, France, Archaeological Prospection 17, 199–212. | DOI 10.1002/arp.383

[16] Unger, J. 1992: Slovo archeologie k počátkům církevní architektury na jižní Moravě. Okres Břeclav, Jižní Morava 28, 7–36.

[17] Unger, J. 1993: Přínos archeologických výzkumů k dějinám církevní architektury na jižní Moravě. Okres Hodonín, Jižní Morava 29, 65–84.

[18] Visinger, B. 2013: Analýza kovových součástí vozu ve středověku až raném novověku. Plzeň (bakalářská diplomová práce, Katedra archeologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni).

[19] Witten, A. J. 2006: Handbook of Geophysics and Archaeology. London.

[20] Žemlička, J. 1997: Čechy v době knížecí 1034–1198. Praha.