K velikosti panství hradů na jihozápadní Moravě před husitskými válkami

Název: K velikosti panství hradů na jihozápadní Moravě před husitskými válkami
Variantní název:
  • On the extent of castle domains in Southwest Moravia before the Hussite Wars
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. [133]-152
Rozsah
[133]-152
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V úvodní fázi výzkumu charakteru a velikosti panství, která příslušela k hradům na jihozápadní Moravě, byl realizován souhrn dosavadních znalostí o majetkovém zázemí celkem 32 hradních lokalit ve sledovaném regionu, a to pro období před husitskými válkami. Kvantitativní i kvalitativní nedostatky dochované pramenné základny sice limitují možnosti komparace charakteru a vývoje majetkového zázemí hradů, přesto umožňují získat představu o velikosti panství u 20 lokalit z daného souboru, a to alespoň k jednomu datu před počátkem husitských válek. Výzkum potvrzuje jak dosavadní představy o větší velikosti panství v kolonizačních oblastech oproti staré sídelní oblasti, tak předpoklad, že ve 14. století dokázala zajistit provoz hradu poměrně malá panství o 1–2 vesnicích.
The initial phase of research into the character and extent of domains belonging to castles in Southwest Moravia involved a summary of previous knowledge of the proprietary background of 32 castle sites in the region under review in the period before the Hussite Wars. Even though the quantitative and qualitative deficiencies of preserved source materials diminish the possibilities of a comparison between the character and development of proprietary backgrounds in individual castles, they give us an idea of the extent of domains in 20 localities from the whole set under review, at least for one date before the outbreak of the Hussite Wars. The above research confirms the previous idea that the extent of domains in colonisation areas was larger when compared to the old settlement territory, and the assumption that the functioning of a 14th century castle may have been secured by relatively small demesne including 1–2 villages.