Současný stav a výhledy v oblasti vývoje centralizovaného katalogu informací veřejného sektoru ČR

Variantní název
Current state and prospects in the development of centralized catalogue of public sector information in the Czech Republic
Zdrojový dokument: ProInflow. 2011, roč. 3, č. 2, s. 98-106
Rozsah
98-106
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Článek po úvodu do problematiky opakovaného využití informací veřejného sektoru popisuje současný stav v oblasti existence katalogů informací veřejného sektoru v Evropské unii a České republice a představuje základní typologií těchto katalogů tak jak ji publikovala Evropská komise. Dále navrhuje možné fáze vývoje projektu jednotného českého katalogu informací veřejného sektoru a v závěru uvádí některé příklady a předpoklady skutečné realizace projektu.
Article introduces the topic of public sector information re-use and decribes current state-of-art in the area of public sector information catalogues in European Union and Czech Republic. It introduces the basic typology of such catalogues, based on the report of European Commission. It suggests possible phases of the project of unified catalogue of public sector information of Czech Republic and finally it shows some examples and conditions for the project's real implementation.
Note
  • Za článkem na s. 106-107 Minisloupek k problematice článku od Michala Rady.
Document
Reference:
[1] Aliancia Fair-play. Datanest [online]. Bratislava: Aliancia Fair-play, 2010 [cit. 01.07.2011]. Dostupné z WWW: http://datanest.fair-play.sk.

[2] CDI. Digitalisér.dk [online]. København: IT- og Telestyrelsen, 2009 [cit. 01.07.2011]. Dostupné z WWW: http://digitaliser.dk.

[3] DAVIES, Rob. Topic Report No. 8: PSI Portals - Overview of Progress (Part 1). ePSIplatform [online]. EU: ePSIplatform, 2011 [cit. 01.07.2011]. Dostupné z WWW: http://www.epsiplatform.eu/content/topic-report-no-8-psi-portals-overview-progress-part-1-0.

[4] Česko. Statistický úřad. Český statistický úřad [online]. Praha: Český statistický úřad, 2011 [cit. 01.07.2011]. //Ceník služeb a produktů//. Dostupné z WWW: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cenik_sluzeb_a_produktu_ke_stazeni/$File/cenik_sluzeb_a_produktu_csu.pdf.

[5] Česko. Statistický úřad. Český statistický úřad [online]. Praha: Český statistický úřad, aktual. 08.04.2011 [cit. 01.07.2011]. //eKatalog geografických produktů//. Dostupné z WWW: http://czso.cz/csu/rso.nsf/i/ekatalog_gp.

[6] Česko. Zákon č. 106 ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2582. Dostupný také z WWW: http://www.mvcr.cz/sbirka/1999/sb039-99.pdf.

[7] Evropská společenství. Směrnice EK č. 2003/98/EC o opakovaném využití informací veřejného sektoru [online]. 2003 [cit. 01.07.2011]. Dostupný z WWW: http://www.czechpsi.info/data/2003_98_EC_cesky_preklad.pdf.

[8] Evropská společenství. Lisabonská strategie [online]. 2000 [cit. 01.07.2011]. Dostupný z WWW: http://www.euractiv.com/future-eu/lisbon-agenda/article-117510.

[9] Fundación CTIC. Open Data @ CTIC [online]. Gijón: CTIC, 2011 [cit. 01.07.2011]. About. Dostupné z WWW: http://datos.fundacionctic.org/about/.

[10] Her Majesty's Government. Data.gov.uk – Opening up government [online]. 2010 [cit. 01.07.2011]. Dostupný z WWW: http://data.gov.uk.

[11] PEKÁREK, Aleš. Výzkum informací veřejného sektoru České republiky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 01.07.2011]. Dostupné z WWW: http://ikaros.cz/node/5297.