Intuitivní zahradník: epistemický status morálních intuic

Název: Intuitivní zahradník: epistemický status morálních intuic
Autor: Horský, Jan
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2014, roč. 15, č. Doplňkové číslo, s. [15]-35
Rozsah
[15]-35
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem článku je prozkoumat otázku po epistemickém statusu morálních intuic. Empirické výzkumy na poli morální psychologie ukazují, že intuice hojně využíváme při morálním hodnocení. Spoléháme se na ně však i jako morální filosofové při testování našich teorií – má-li některá normativní teorie proti-intuitivní důsledky, chápeme to jako její vadu a vice versa. V článku se snažím zodpovědět otázku, zda je taková praxe odvolávání se na morální intuice jako na evidenci ospravedlnitelná – je morální intuice spolehlivým epistemickým kanálem? Nejprve se budu opírat o příbuznou debatu zaměřenou na epistemické intuice, představím tzv. restrikcionistickou výzvu a vysvětlím, z jakého důvodu se zaměřuji na morální intuice. V následující sekci předložím dle mého názoru nejsilnější linii útoku na epistemickou spolehlivost morálních intuic – argument z intuitivní nestability. Dříve jsme nevycházeli z úžasu nad zprávami o masivních rozdílech mezi námi Zápaďany a obyvateli exotických krajin, kterými nás ze svých terénních výzkumů zásobovali etnografové a antropologové. Dnes to jsou především morální psychologové a experimentální filosofové, kteří nás udivují ještě více odhalováním značné variability v intuicích – tentokrát však nejen mezi civilizovanými a domorodými lidmi, nýbrž i v srdci naší vlastní kultury. V další části tak předložím jednoduchou typologii intuitivní nestability a představím v současnosti již značně rozsáhlý soubor dat, který dokumentuje právě tuto neblahou vlastnost morálních intuic. Na jejich základě pak ve finální sekci dospěji k závěru, že morální intuice nejsou schopné dostát epistemickým nárokům, které klademe na jiné informační zdroje (např. smyslové vnímání), a jako takové nemohou sehrávat svou domnělou evidenční roli. V úplném závěru předložím předběžné poznámky týkající se možnosti využívat morálních intuic spíše jako zdroje motivace a za tím účelem navrhnu obrátit filosofickou praxi testování normativních teorií naruby.
The aim of this paper is to investigate the epistemic status of moral intuitions. Empirical research stemming from moral psychology points to the conclusion that we frequently make use of moral intuitions in moral judgment. More to the point, we make an appeal to intuitions as an evidence not only as laymen but also as moral philosophers – i.e. if some normative theory has counter-intuitive consequences, we take it as its defect and vice versa. In this paper I try to answer the question whether this practice of appealing to moral intuitions as evidence is justified – is moral intuition a reliable epistemic source? First, I will draw on a related debate of epistemic intuitions, introduce so called restrictionist challenge and make clear on what grounds I choose to focus on its moral counterpart. In next section I will present what I am convinced to be the strongest line of attack on epistemic reliability of moral intuitions – the argument from intuitional instability. In the good old days we were constantly amazed by ethnographers and anthropologists bringing to us reports of massive differences between us Westerners and inhabitants of exotic destinations. Today, it is mainly moral psychologists and experimental philosophers who amaze us even more by uncovering large amount of variability in intuitions, this time however not only between civilized and indigenous people but even in the heart of our own culture. I will devise a simple typology of intuitional instability and present what now is a rather large dataset documenting this unfortunate feature of moral intuitions. On these grounds, I will conclude that moral intuitions are unable to reach epistemic standards to which we are used to hold other epistemic sources (e.g. sense perception) and this makes moral intuitions unfit to fulfil its supposed evidentiary role. I will end with some preliminary notes on using moral intuitions rather as a motivational source and I will argue that, in fact, it is moral intuitions that should be tested by its concordance with preferred normative theory, not the other way around.
Reference
[1] ADLEBERG, T., THOMPSON, M. & NAHMIAS, E. (2014). Do Men and Women Have Different Philosophical Intuitions? Further Data [online]. Philosophical Psychology. 14th February, 2014 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1080/09515089.2013.878834. | DOI 10.1080/09515089.2013.878834

[2] ALEXANDER, J. & WEINBERG, J. M. (2007). Analytic Epistemology and Experimental Philosophy Philosophy Compass. 2007, vol. 2, no. 1, s. 56-80. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-9991.2006.00048.x. | DOI 10.1111/j.1747-9991.2006.00048.x

[3] BAIRD, J. A. & ASTINGTON, J. W. (2004). The Role of Mental State Understanding in the Development of Moral Cognition and Moral Action New Direction for Child and Adolescent Development. 2004, vol. 2004, no. 103, s. 37-49. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1002/cd.96. | DOI 10.1002/cd.96

[4] BĚLOHRAD, R. (2010). Morální intuice Pro-Fil [online]. 2010, vol. 11, no. 2, s. 12 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.5817/pf11-2-39. | DOI 10.5817/pf11-2-39

[5] BLOOM, P. (2010). How Do Morals Change? Nature. 2010, vol. 464, s. 490. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1038/464490a. | DOI 10.1038/464490a

[6] BLOOM, P. (2004). Descartes' Baby: How the Science of Child Development Explains What Makes Us Human. New York: Basic Books, 2004.

[7] BRANDT, R. B. (1954). Hopi Ethics: A Theoretical Analysis. Chicago: University of Chicago Press, 1954.

[8] BUCKWALTER, W. & STICH. S. P. (2014). Gender and Philosophical Intuition. In KNOBE, J. & NICHOLS, S. (Eds.). Experimental Philosophy: Volume 2. New York: OUP, 2014, s. 307-346.

[9] BYSTROŇOVÁ, M. (2011). Experimentální filosofie. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra filosofie, 2011.

[10] CAPPELEN, H. (2012). Philosophy without Intuitions. Oxford: OUP, 2012.

[11] COSTA, A., FOUCART, A., HAYAKAWA, S., APARICI, M., APESTEGUIA, J., HEAFNER, J. & KEYSAR, B. (2014). Your Morals Depend on Language PLoS ONE. 2014, vol. 9, no. 4, s. e94842. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0094842. | DOI 10.1371/journal.pone.0094842

[12] DEPAUL, M. R. & RAMSEY, W. (Eds.). (1998). Rethinking Intuition: The Psychology of Intuition and Its Role in Philosophical Inquiry. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1998.

[13] DE WAAL, F. B. M. (2006). Primates and Philosophers: How Morality Evolved. MACEDO, S. – OBER, J. (Eds.). 5th ed., and 1st paperback ed., 2009. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 2006.

[14] DORIS, J. M. & PLAKIAS, A. (2008). How to Argue about Disagreement: Evaluative Diversity and Moral Realism. In SINNOTT-ARMSTRONG, W. (Ed.). Moral Psychology, Volume 2: The Cognitive Science of Morality (Intuition and Diversity). Cambridge (MA): The MIT Press, 2008, s. 303-331.

[15] FINE, C. (2006). Is the Emotional Dog Wagging Its Rational Tail, or Chasing It? Reason in Moral Judgment Philosophical Explorations. 2006, vol. 9, no. 1, s. 83-98. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1080/13869790500492680. | DOI 10.1080/13869790500492680

[16] FOOT, P. (1967). The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect. Oxford Review. 1967, no. 5, s. 5-15.

[17] FREIMAN, C. & NICHOLS, S. (2011). Is Desert in the Details? Philosophy and Phenomenological Research. 2011, vol. 82, no. 1, s. 121-133. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1111/j.1933-1592.2010.00387.x. | DOI 10.1111/j.1933-1592.2010.00387.x

[18] GOLDMAN, A. I. (2007). Philosophical Intuitions: Their Target, Their Source, and Their Epistemic Status Grazer Philosophische Studien. 2007, vol. 74, no. 1, s. 1-26. | DOI 10.1163/9789401204651_002

[19] GRAHAM, J., HAIDT, J. & NOSEK, B. A. (2009). Liberals and Conservatives Rely on Different Sets of Moral Foundations Journal of Personality and Social Psychology. 2009, vol. 96, no. 5, s. 1029-1046. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1037/a0015141. | DOI 10.1037/a0015141

[20] GREENE, J. D. (2013). Moral Tribes: Emotion, Reason, and the Gap between Us and Them. New York: The Penguin Press, 2013.

[21] GREENE, J. D. (2008). The Secret Joke of Kant's Soul. In SINNOTT-ARMSTRONG, W. (Ed.). Moral Psychology, Volume 3: The Neuroscience of Morality (Emotion, Brain Disorders, and Development). Cambridge (MA): The MIT Press, 2008, s. 35-79.

[22] HAIDT, J. (2012). The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion. New York: Pantheon Books, 2012.

[23] HAIDT, J. (2001). The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment Psychological Review. 2001, vol. 108, no. 4, s. 814-834. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.108.4.814. | DOI 10.1037/0033-295X.108.4.814

[24] HAIDT, J. & BJORKLUND, F. (2008). Social Intuitionist Answer Six Questions about Moral Psychology. In SINNOTT-ARMSTRONG, W. (Ed.). Moral Psychology, Volume 2: The Cognitive Science of Morality (Intuition and Diversity). Cambridge (MA): The MIT Press, 2008, s. 181-217.

[25] HAIDT, J. & GRAHAM, J. (2007). When Morality Opposes Justice: Conservatives Have Moral Intuitions that Liberals May Not Recognize Social Justice Research. 2007, vol. 20, no. 1, s. 98-116. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1007/s11211-007-0034-z. | DOI 10.1007/s11211-007-0034-z

[26] HAIDT, J., KOLLER, S. H. & DIAS, M. G. (1993). Affect, Culture, and Morality, or Is It Wrong to Eat Your Dog? Journal of Personality and Social Psychology. 1993, vol. 65, no. 4, s. 613-628. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.65.4.613. | DOI 10.1037/0022-3514.65.4.613

[27] HENRICH, J., BOYD, R., BOWLES, S., CAMERER, C., FEHR, E., GINTIS, H., MCELREATH, R., ALVARD, M., BARR, A., ENSMINGER, J., SMITH HENRICH, N., HILL, K., GIL-WHITE, F., GURVEN, M., MARLOWE, F. W., PATTON, J. Q. & TRACER, D. (2005). "Economic Man" in Cross-Cultural Perspective: Behavioral Experiments in 15 Small-Scale Societies Behavioral and Brain Sciences. 2005, vol. 28, no. 6, s. 795-815. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1017/S0140525X05000142. | DOI 10.1017/S0140525X05000142

[28] HENRICH, J., ENSMINGER, J., MCELREATH, R., BARR, A., BARRETT, C., BOLYANATZ, A., CARDENAS, J. C., GURVEN, M., GWAKO, E., HENRICH, N., LESOROGOL, C., MARLOWE, F., TRACER, D. & ZIKER, J. (2010). Markets, Religion, Community Size, and the Evolution of Fairness and Punishment Science. 2010, vol. 327, no. 5972, s. 1480-1484. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1126/science.1182238. | DOI 10.1126/science.1182238

[29] HENRICH, J., HEINE, S. J. & NORENZAYAN, A. (2010). The Weirdest People in the World? Behavioral and Brain Sciences 2010, vol. 33, no. 2-3, s. 61-83. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1017/S0140525X0999152X. | DOI 10.1017/S0140525X0999152X

[30] HINTIKKA, J. (1999). The Emperor's New Intuitions The Journal of Philosophy. 1999, vol. 96, no. 3, s. 127-147. | DOI 10.2307/2564660

[31] HORSKÝ, J. (2014). Vrtěti psem: Role morálního usuzování při tvorbě morálního soudu. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra filosofie, 2014.

[32] HUXLEY, T. H. (2006 [1894]). Evolution and Ethics and Other Essays. Teddington (UK): The Echo Library, 2006.

[33] JOYCE, R. (2006). The Evolution of Morality. Cambridge (MA): The MIT Press, 2006.

[34] KAGAN, S. (2001). Thinking about Cases. In FRANKEL PAUL, E., MILLER, F. D. & PAUL, J. (Eds.). Moral Knowledge. Cambridge (UK): CUP, 2001, s. 44-63.

[35] KELEMEN, D. (1999). Why Are Rocks Pointy? Children's Preference for Teleological Explanations of the Natural World Developmental Psychology. 1999, vol. 35, no. 6, s. 1440-1452. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.35.6.1440. | DOI 10.1037/0012-1649.35.6.1440

[36] KIM, M. & YUAN, Y. (forthcoming). No Cross-Cultural Differences in Gettier Car Case Intuition: A Replication Study of Weinberg et al. 2001. Draft.

[37] KOPECKÝ, R. (forthcoming). Experimenty s myšlenkovými experimenty mezi etikou a evoluční psychologií. V recenzním řízení, Pro-Fil.

[38] LIAO, S. M. (2008). A Defense of Intuitions Philosophical Studies. 2008, vol. 140, no. 2, s. 247-262. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1007/s11098-007-9140-x. | DOI 10.1007/s11098-007-9140-x

[39] LIAO, S. M., WIEGMANN, A., ALEXANDER, J. & VONG, G. (2012). Putting the Trolley in Order: Experimental Philosophy and the Loop Case. Philosophical Psychology 2012, vol. 25, no. 5, s. 661-671. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1080/09515089.2011.627536. | DOI 10.1080/09515089.2011.627536

[40] MCCLOSKEY, H. J. (1963). A Note on Utilitarian Punishment Mind. 1963, vol. LXXII, no. 288, s. 599. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1093/mind/LXXII.288.599. | DOI 10.1093/mind/LXXII.288.599

[41] NADELHOFFER, T. & FELTZ, A. (2008). The Actor-Observer Bias and Moral Intuitions: Adding Fuel to Sinnott-Armstrong's Fire Neuroethics. 2008, vol. 1, no. 2, s. 133-144. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1007/s12152-008-9015-7. | DOI 10.1007/s12152-008-9015-7

[42] NADELHOFFER, T. & NAHMIAS, E. (2007). The Past and Future of Experimental Philosophy Philosophical Explorations. 2007, vol. 10, no. 2, s. 123-149. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1080/13869790701305921. | DOI 10.1080/13869790701305921

[43] NADO, J. (2014). Why Intuition? Philosophy and Phenomenological Research. 2014, vol. 89, no. 1, s. 15-41. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1111/j.1933-1592.2012.00644.x. | DOI 10.1111/j.1933-1592.2012.00644.x

[44] NAGEL, J., SAN JUAN, V. & MAR, R. A. (2013). Lay Denial of Knowledge for Justified True Beliefs Cognition. 2013, vol. 129, no. 3, s. 652-661. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2013.02.008. | DOI 10.1016/j.cognition.2013.02.008

[45] NICHOLS, S. & KNOBE, J. (2007). Moral Responsibility and Determinism: The Cognitive Science of Folk Intuitions Noûs. 2007, vol. 41, no. 4, s. 663-685. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0068.2007.00666.x. | DOI 10.1111/j.1468-0068.2007.00666.x

[46] NISBETT, R. E. & COHEN, D. (1996). Culture of Honor: The Psychology of Violence in the South. Boulder: Westview Press, 1996.

[47] PAXTON, J. M., UNGAR, L. & GREENE, J. D. (2012). Reflection and Reasoning in Moral Judgment Cognitive Science. 2012, vol. 36, no. 1, s. 163-177. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-6709.2011.01210.x. | DOI 10.1111/j.1551-6709.2011.01210.x

[48] PETRINOVICH, L. & O'NEILL, P. (1996). Influence of Wording and Framing Effects on Moral Intuitions Ethology and Sociobiology. 1996, vol. 17, no. 3, s. 145-171. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1016/0162-3095(96)00041-6. | DOI 10.1016/0162-3095(96)00041-6

[49] PINKER, S. (2011). The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. New York: Viking, 2011.

[50] PIZARRO, D. A., UHLMANN, E. & BLOOM, P. (2003). Causal Deviance and the Attribution of Moral Responsibility Journal of Experimental Social Psychology. 2003, vol. 39, no. 6, s. 653-660. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-1031(03)00041-6. | DOI 10.1016/S0022-1031(03)00041-6

[51] RAWLS, J. (1999 [1971]). A Theory of Justice. Revised edition. Cambridge (MA): The Belknap Press, 1999.

[52] SANDBERG, J. & JUTH, N. (2011). Ethics and Intuitions: A Reply to Singer The Journal of Ethics. 2011, vol. 15, no. 3, s. 209-226. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1007/s10892-010-9088-5. | DOI 10.1007/s10892-010-9088-5

[53] SEYEDSAYAMDOST, H. (forthcoming). On Normativity and Epistemic Intuitions: Failure of Replication. To appear in Episteme.

[54] SCHNALL, S., HAIDT, J., CLORE, G. L. & JORDAN, A. H. (2008). Disgust as Embodied Moral Judgment Personality and Social Psychology Bulletin. 2008, vol. 34, no. 8, s. 1096-1109. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1177/0146167208317771. | DOI 10.1177/0146167208317771

[55] SCHULZ, E., COKELY, E. T. & FELTZ, A. (2011). Persistent Bias in Expert Judgments about Free Will and Moral Responsibility: A Test of the Expertise Defense Consciousness and Cognition. 2011, vol. 20, no. 4, s. 1722-1731. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1016/j.concog.2011.04.007. | DOI 10.1016/j.concog.2011.04.007

[56] SCHWITZGEBEL, E. & CUSHMAN, F. (2012). Expertise in Moral Reasoning? Order Effects on Moral Judgment in Professional Philosophers and Non-Philosophers Mind & Language. 2012, vol. 27, no. 2, s. 135-153. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0017.2012.01438.x. | DOI 10.1111/j.1468-0017.2012.01438.x

[57] SINGER, P. (2011 [1981]). The Expanding Circle: Ethics, Evolution, and Moral Progress. 1st PUP paperback ed. Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2011.

[58] SINGER, P. (2005). Ethics and Intuitions The Journal of Ethics. 2005, vol. 9, no. 3-4, s. 331-352. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1007/s10892-005-3508-y. | DOI 10.1007/s10892-005-3508-y

[59] SINNOTT-ARMSTRONG, W. (2008). Framing Moral Intuitions. In SINNOT-ARMSTRONG, W. (Ed.). Moral Psychology, Volume 2: The Cognitive Science of Morality (Intuition and Diversity). Cambridge (MA): The MIT Press, 2008, s. 47-76.

[60] SMART, J. J. C. & WILLIAMS, B. (1973). Utilitarianism: For and Against. Cambridge (UK): CUP, 1973.

[61] SOSA, E. (2007). Experimental Philosophy and Philosophical Intuition Philosophical Studies. 2007, vol. 132, no. 1, s. 99-107. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1007/s11098-006-9050-3. | DOI 10.1007/s11098-006-9050-3

[62] STICH, S. P. (2007). The Persistence of Moral Disagreement. Moral Theory Meets Cognitive Science: How the Cognitive Science Can Transform Traditional Debates (série přednášek pro ENS) [online]. 11th May, 2007 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z WWW: http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=974&ress=3437&video=6655&format=68.

[63] STICH, S. P. & BUCKWALTER, W. (2011). Gender and the Philosophy Club. The Philosophers' Magazine. 2011, no. 52, s. 60-65.

[64] SUNSTEIN, C. R. (2005). Moral Heuristics Behavioral and Brain Sciences. 2005, vol. 28, no. 4, s. 531-542. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1017/S0140525X05000099. | DOI 10.1017/S0140525X05000099

[65] SWAIN, S., ALEXANDER, J. & WEINBERG, J. M. (2008). The Instability of Philosophical Intuitions: Running Hot and Cold on Truetemp Philosophy and Phenomenological Research. 2008, vol. 76, no. 1, s. 138-155. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1111/j.1933-1592.2007.00118.x. | DOI 10.1111/j.1933-1592.2007.00118.x

[66] ŠIMÁČKOVÁ, K. (2013). Svobodná vůle z pohledu experimentální filosofie: Mezi kompatibilismem a inkompatibilismem. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra filosofie, 2013.

[67] TERSMAN, F. (2008). The Reliability of Moral Intuitions: A Challenge from Neuroscience Australian Journal of Philosophy. 2008, vol. 86, no. 3, s. 389-405. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1080/00048400802002010. | DOI 10.1080/00048400802002010

[68] THOMSON, J. J. (1971). A Defense of Abortion. Philosophy & Public Affairs. 1971, vol. 1, no. 1, s. 47-66.

[69] TOBIA, K., BUCKWALTER, W. & STICH, S. (2013). Moral Intuitions: Are Philosophers Experts? Philosophical Psychology. 2013, vol. 26, no. 5, s. 629-638. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1080/09515089.2012.696327. | DOI 10.1080/09515089.2012.696327

[70] TVERSKY, A. & KAHNEMAN, D. (1981). The Framing of Decisions and the Psychology of Choice Science. 1981, vol. 211, no. 4481, s. 453-458. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1126/science.7455683. | DOI 10.1126/science.7455683

[71] VALDESOLO, P. & DESTENO, D. (2006). Manipulations of Emotional Context Shape Moral Judgment Psychological Science. 2006, vol. 17, no. 6, s. 476-477. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01731.x. | DOI 10.1111/j.1467-9280.2006.01731.x

[72] WEINBERG, J. M. (2007). How to Challenge Intuitions Empirically Without Risking Skepticism Midwest Studies in Philosophy. 2007, vol. 31, no. 1, s. 318-343. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4975.2007.00157.x. | DOI 10.1111/j.1475-4975.2007.00157.x

[73] WEINBERG, J. M. & ALEXANDER, J. (2014). The Challenge of Sticking with Intuitions through Thick and Thin. In BOOTH, A. R. & ROWBOTTOM, D. P. (Eds.). Intuitions. New York: OUP, 2014, s. 187-212.

[74] WEINBERG, J. M., ALEXANDER, J., GONNERMAN, C. & REUTER, S. (2012a). Restrictionism and Reflection: Challenge Deflected, or Simply Redirected? The Monist. 2012, vol. 95, no. 2, s. 200-222. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.5840/monist201295212. | DOI 10.5840/monist201295212

[75] WEINBERG, J. M., CROWLEY, S., GONNERMAN, C., VANDEWALKER, I. & SWAIN, S. (2012b). Intuition & Calibration. Essays in Philosophy. 2012, vol. 13, no. 1, s. 256-283.

[76] WEINBERG, J. M., GONNERMAN, C., BUCKNER, C. & ALEXANDER, J. (2010). Are Philosophers Expert Intuiters? Philosophical Psychology. 2010, vol. 23, no. 3, s. 331-355. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1080/09515089.2010.490944. | DOI 10.1080/09515089.2010.490944

[77] WEINBERG, J. M., NICHOLS, S. & STICH, S. P. (2001). Normativity and Epistemic Intuitions Philosophical Topics. 2001, vol. 29, no. 1-2, s. 429-460. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.5840/philtopics2001291/217. | DOI 10.5840/philtopics2001291/217

[78] WHEATLEY, T. & HAIDT, J. (2005). Hypnotic Disgust Makes Moral Judgments More Severe Psychological Science. 2005, vol. 16, no. 10, s. 780-784. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9280.2005.01614.x. | DOI 10.1111/j.1467-9280.2005.01614.x

[79] WIEGMANN, A., OKAN, Y. & NAGEL, J. (2012). Order Effects in Moral Judgment Philosophical Psychology. 2012, vol. 25, no. 6, s. 813-836. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1080/09515089.2011.631995. | DOI 10.1080/09515089.2011.631995

[80] WILLIAMSON, T. (2004). Philosophical 'Intuitions' and Scepticism about Judgement Dialectica. 2004, vol. 58, no. 1, s. 109-153. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1111/j.1746-8361.2004.tb00294.x. | DOI 10.1111/j.1746-8361.2004.tb00294.x

[81] WRIGHT, J. C. (2010). On Intuitional Stability: The Clear, the Strong, and the Paradigmatic Cognition. 2010, vol. 115, no. 3, s. 491-503. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2010.02.003. | DOI 10.1016/j.cognition.2010.02.003

[82] ZAMZOW, J. L. & NICHOLS, S. (2009). Variations in Ethical Intuitions Philosophical Issues. 2009, vol. 19, no. 1, s. 368-388. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1111/j.1533-6077.2009.00164.x. | DOI 10.1111/j.1533-6077.2009.00164.x

[83] ZOUHAR, M. (2014). Evidencia v analytickej filozofii. Filosofický časopis. 2014, vol. 62, no. 3, s. 323-337.