Обредно-обичајната лексика на македонскиот јазик (во споредба со српскиот и бугарскиот јазик)

Variantní název
Obřadní a obyčejový lexikon makedonského jazyka (ve srovnání se srbštinou a bulharštinou)
Ritual and custom lexis of the macedonian language (in comparison to Serbian and Bulgarian language)
Zdrojový dokument: Макаријоска, Лилјана. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (Editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 132-141
Rozsah
132-141
Typ
Kapitola
Jazyk
makedonsky
Description
Tradiční obřady a obyčeje vyjadřují život a duch každého národa, což je potvrzeno lexikálním fondem. Slovanský charakter tradiční kultury je nepochybný a srovnávací analýza potvrdila četné výrazy se stejnými sémantickými strukturami obřadů v makedonštině, srbštině a bulharštině, které jsou spojené s životním cyklem. Části tohoto lexikonu nalezneme v jednotlivých makedonských oblastech. Jsou důležitým rysem regionální identity. Mnohé části se překrývají s lexikonem srbského a bulharského jazyka. Jsou spojené s rituály a obyčeji, které lze považovat za balkánské, jihoslovanské nebo všeslovanské rysy.
The life and the spirit of every nation is a reflection of the traditional rites and customs practiced by the respective nation, which can be confirmed by the lexical fund as well. The Slavonic nature of the traditional culture is unquestionable, so the comparative analysis confirms numerous terms with identical semantic structure of the rituals related to the life cycle in the Macedonian, Serbian and Bulgarian language. Part of this lexis belongs to certain Macedonian regions and it represents a significant mark of a regional identity, while another part overlaps with the lexis of the Serbian and Bulgarian language, indicating to rites and customs that can be considered as Balkan, South Slavonic or Pan Slavonic features.
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document