Postkolonializmus a literárna komparatistika

Název: Postkolonializmus a literárna komparatistika
Variantní název:
  • Postcolonialism and comparative literary studies
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. [139]-150
Rozsah
[139]-150
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Prehľadová štúdia mapuje vplyv postkolonializmu na literárnu komparatistiku od začiatku deväťdesiatych rokov najmä v anglofónnom prostredí, v ktorom postkolonializmus vznikol. Zachytáva paradigmatické zmeny, ktoré v odbore nastali a načrtáva jeho súčasné smerovania. Tieto zmeny zahŕňajú rozšírenie záujmu o ne-západné literatúry, nazeranie na literatúru a literárnosť v širšom spoločensko-politickom kontexte (de-mýtizácia univerzálnosti literárnych hodnôt a imanentnej literárnosti), zmenu dôrazu z literárnosti na diskurz a dôraz na skúmanie vplyvu politickej moci na vzťahy medzi literatúrami. Do pozornosti sa dostávajú jazyky ako nositelia kultúrneho významu (nielen svetové európske jazyky, ale aj ne-európske a menšinové jazyky) a transkultúrny preklad.
This overview article maps the influence of postcolonialism on comparative literature studies since the early 1990s, especially in the Anglophone area where postcolonial discourse emerged. It summarizes paradigmatic shifts in the field and outlines its current directions. These shifts include the growth of interest in the study of non-Western literatures, seeing literature and literariness in a wider socio-political context (de-mythization of the universality of literary values and imanent literariness), a change of focus from literariness to discourse and a focus on the study of the influence of political power on relations between literatures. New attention is beign paid to languages as vehicles of cultural meaning (not only European but also non-European and minor languages) and trans-cultural translation.