Velatice : ohrazené sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska

Název: Velatice : ohrazené sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska
Variantní název:
  • Velatice : an enclosed settlement of Linear Pottery Culture in the eastern part of Brno region
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 2, s. [3]-64
Rozsah
[3]-64
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Obsahem příspěvku je komplexní zpracování části sídliště kultury s lineární keramikou, prozkoumaného v letech 2005–2009 na polykulturní lokalitě Velatice (okr. Brno-venkov). Pozornost je zaměřena zejména na vnitřní strukturu sídliště a vyhodnocení keramiky, kamenné industrie, mazanice a osteologického materiálu získaného z 274 sídlištních objektů této kultury. Výsledky zpracování umožňují nastínit možnou chronologii lokality, která je postavena na podrobné analýze keramického materiálu, především techniky lineárního ornamentu. Ve studii je řešena i problematika příkopového ohrazení, zjištěného při terénních pracích a ověřeného geofyzikální prospekcí. Lokalita je následně zasazena do kontextu osídlení kulturou LnK na Brněnsku.
The paper is dealing with comprehensive analysis and evaluation of a part of the settlement of the Linear Pottery Culture, explored at the multicultural locality of Velatice (Brno-venkov District) in 2005–2009. Focus is mainly laid on the internal structure of the settlement and evaluation of pottery, lithic industry, clay daub and osteological material obtained from 274 settlement features of this culture. The results of this work make it possible to outline chronology of the site, which is based on a detailed analysis of ceramic material, above all the technique of linear ornament. The study is also treating the problem of a ditched enclosure which was identified during the excavations and verified by geophysical survey. The locality is subsequently embodied in the context of LBK settlement in the Brno region.
Reference
[1] Bálek, M. 2002: Neolitické sídliště u Popůvek, okr. Brno-venkov. In: Cheben, I. – Kuzma, I. (eds.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2001. Nitra, 21–34.

[2] Bálek, M. – Čižmář, Z. – Geislerová, K. 2000: Předběžná zpráva o záchranném výzkumu neolitického sídliště v Kuřimi. In: Památky archeologické – Supplementum 13. Praha, 8–19.

[3] Bálek, M. – Matějíčková, A. 1999: Jiříkovice (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 40, 235–236.

[4] Bátora, J. – Behrens, A. – Gresky, J. – Ivanova, M. – Rassmann, K. – Tóth, P. – Winkelmann, K. 2012: The Rise and Decline of the Early Bronze Age Settlement Fidvár Near Vráble, Slovakia. In: Kniesel, J. – Kirleis, W. – Dal Corso, M. – Taylor, N. – Tiedtke, V. (eds.), Collapse or Continuity? Environment and Development of Bronze Age Human Landscapes. Proceeding of the International Workshop "Socio-Enviromental Dynamics over the Last 12 000 Years: The Creation of Landscapes II" (14–18th March 2011), Volume 1. Kiel, 111–129.

[5] Belcredi, L. – Čižmář, M. – Koštuřík, P. – Oliva, M. – Salaš, M. 1989: Archeologické lokality a nálezy okresu Brno-venkov. Brno.

[6] Berkovec, T. 2004: Ohrazené areály kultury s lineární keramikou na Moravě (I), Brno-Nový Lískovec, Pod Kamenným vrchem. Archaeologiae Regionalis Fontes 5. Olomouc.

[7] Berkovec, T. – Čižmář, Z. 2001: Příkopové areály v prostředí kultury s lineární keramikou na Moravě. In: Metlička, M. (ed.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2000. Plzeň, 19–45.

[8] Berkovec, T. – Nývltová Fišáková, M. 2003: Analýza osteologického materiálu z vybraných objektů sídliště kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích "Široké u lesa", Přehled výzkumů 44, 17–39.

[9] Berkovec, T. – Veselá, B. 2004: Pece na sídlišti kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 8–9, 7–30.

[10] Bernhardt, G. 1990: Die linienbandkeramischen Befestigungsanlagen von Köln-Lindenthal. Siedlungsökonomische Gesichtspunkte ihrer Lage und Entstehung, Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 73, 345–356.

[11] Bökönyi, S. 1974: History of Domestic Mammals in Central and Eastern Europe. Budapest.

[12] Čerevková, A. – Kuča, M. – Petřík, J. – Uhlířová, H. 2011: Neolitické sídliště v trati Rybníčky v Malhostovicích, místní část Nuzířov (okr. Brno-venkov), Acta Musei Moraviae – Scientiae sociales 96/2, 37–60.

[13] Červený, Č. – Komárek, V. – Štěrba, O. 1999: Koldův atlas veterinární anatomie. Praha.

[14] Červinka, I. L. 1908: Moravské starožitnosti II. O pokolení skrčených koster na Moravě. Kojetín na Hané.

[15] Čižmář, Z. 1998: Nástin relativní chronologie lineární keramiky na Moravě, Acta Musei Moraviae – Scientiae sociales 83, 105–139.

[16] Čižmář, Z. 2000: Neolit. In: Čižmář, Z. – Geislerová, K. – Unger, J. (eds.), Výzkumy – Ausgrabungen 1993–1998. Brno, 15–21.

[17] Čižmář, Z. 2002: Keramika z pohřebiště v "Široké u lesa". In: Podborský, V. (ed.), Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. Brno, 151–190.

[18] Čižmář, Z. 2004: Mašovice (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 45, 127–128.

[19] Čižmář, Z. – Procházková, P. 1999: Sídliště mladšího stupně kultury s lineární keramikou v Prostějově-Držovicích. In: Kuzma, I. (ed.), Otázky neolitu a neolitu našich krajín 1998. Nitra, 45–73.

[20] Čižmář, Z. – Přichystal, M. 2004: Kostrové hroby na sídlišti kultury s lineární keramikou v Modřicích, okr. Brno-venkov, Pravěk NŘ 14, 7–37.

[21] Daněček, D. 2005: Ohrazení z období neolitu a eneolitu v České Republice. Plzeň (magisterská diplomová práce na Západočeské univerzitě v Plzni).

[22] Dokládal, M. 1999: Morfologie spálených kostí. Význam pro identifikaci osob. Brno.

[23] Döhle, H. J. 1994: Die linienbandkeramischen Tierknochen von Eisleben, Bördekreis. Halle.

[24] Dreslerová, G. 2004: Domácí, lovná fauna a kostěná, parohová industrie z objektů s lineární a moravskou malovanou keramikou z lokality Těšetice-Kyjovice. Brno (magisterská diplomová práce na FF MU).

[25] Dreslerová, G. 2006: Vyhodnocení zvířecích kostí z neolitického sídliště Těšetice-Kyjovice (okr. Znojmo, Česká republika), Archeologické rozhledy 58, 3–32.

[26] Driesch, von den A. 1976: A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites. Cambridge.

[27] Driesch, von den A. – Boessneck, J. 1974: Kritische Anmerkungen zur Widerristhöhenberechnung aus Längenmaßen vor- und Frühgeschichtlicher Tierknochen, Säugetierkundliche Mitteilungen 22, 325–348.

[28] Ernée, M. 2008: Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen. Památky archeologické – Supplementum 20. Praha.

[29] France, L. D. 2009: Human and Nonhuman Bone Identification. A Color Atlas. Boca Raton.

[30] Geisler, M. 2005: Šlapanice (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 46, 227.

[31] Geislerová, K. 1985: Sídliště kultury s lineární keramikou v Holubicích, Archeologické rozhledy 37, 368–376.

[32] Hájek, Z. 2005: Ohrazené areály kultury s lineární keramikou na Moravě (II). Uničov, Na Nivách. Archaeologiae Regionalis Fontes 7. Olomouc.

[33] Haller, M. – Gentizon, A. – Kuna, M. 2007: Mazanice z pozdní doby bronzové z Roztok, Archeologické rozhledy 59, 765–778.

[34] Holub, P. 2008: Brno (k. ú. Královo Pole, okr. Brno-město), Přehled výzkumů 49, 272.

[35] Chlupáč, I. – Brzobohatý, R. – Kovanda, J. – Stráník, Z. 2002: Geologická minulost České republiky. Praha.

[36] Janák, V. – Přichystal, A. 2007: Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku neolitu, Památky archeologické LXXXXVIII, 5–30.

[37] Jaroš, J. 1972: Šárecký stupeň kultury s lineární keramikou na Moravě. Brno (magisterská diplomová práce na FF MU).

[38] Jiřík, J. – Vávra, J. – Kubálek, P. – Kuchařík, M. 2007: Neolitické sídliště a pohřebiště z doby stěhování národů v Praze - Zličíně, Hrozenkovská ul. v roce 2006, Zprávy České archeologické společnosti, Supplemént 68, 8–11.

[39] Kazdová, E. 1998: Poznámky k intruzím keramiky v neolitických sídlištních objektech. In: Prostředník, J. – Vokolek, V. (eds.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Turnov – Hradec Králové, 60–63.

[40] Kaufmann, D. 1997: Zur Funktion linienbandkeramischer Erdwerke. In: Vorträge des 15. Niederbayersichen Archäologentages. Deggendorg, 41–88.

[41] Komárek, V. – Štěrba, O. – Fejfar, O. 2001: Anatomie a embryologie volně žijících přežvýkavců. Praha.

[42] Kos, P. 1999: Horákov (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 40, 193.

[43] Kos, P. 2001a: Pozořice (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 42, 139.

[44] Kos, P. 2001b: Tvarožná (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 42, 142.

[45] Kos, P. 2006: Velatice. Brno-venkov. Brno (nálezová zpráva č. j. 184/06, ulož. v archivu ÚAPP Brno, v.v.i.).

[46] Kos, P. 2009: Velatice. Brno-venkov. Brno (nálezová zpráva č. j. 91/09, ulož. v archivu ÚAPP Brno, v.v.i.).

[47] Kos, P. 2010: Velatice. Brno-venkov. Brno (nálezová zpráva č. j. 244/10, ulož. v archivu ÚAPP Brno, v.v.i.).

[48] Kos, P. 2012: Velatice. Brno-venkov. Brno (nálezová zpráva č. j. 5/12, ulož. v archivu ÚAPP Brno, v.v.i.).

[49] Kovačiková, L. 2007: Zvířecí kosti z neolitických objektů v Kněžívce, Archeologie ve středních Čechách 11, 71–77.

[50] Kovačiková, L. 2009: Příspěvek k poznání výživy a hospodářského zázemí neolitického sídliště v Černém Volu, okr. Praha-západ, Archeologické rozhledy 61, 254–264.

[51] Kovačiková, L. 2012: Neolitické zemědělství se zaměřením na chov zvířat. In: Šumberová, R. (ed.), Cesta napříč časem a krajinou. Katalog k výstavě nálezů ze záchranného výzkumu v trase obchvatu Kolína 2008–2010. Praha, 67–70.

[52] Kratochvíl, Z. 1973: Der Fund von Equus (hydruntinus) Hydruntinus (Regalis, 1907) und anderer Säuger aus dem Südmährischen Neolithikum, Slovenská archeológia XXI, 195–210.

[53] Křivánek, R. 2004: Geofyzikální metody. In: Kuna, M. (ed.), Nedestruktivní archeologie. Praha, 117–183.

[54] Kuča, M. 2008: Exploitation of raw materials suitable for chipped stone industry manufacture in the Moravian Painted Ware Culture in the Brno region, Přehled výzkumů 49, 93–107.

[55] Kuča, M. 2009: Neolitické osídlení jižní části Boskovické brázdy. Současný stav poznání podle průzkumu v letech 1999–2006, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 12–13, 23–48.

[56] Kuča, M. 2011: První zemědělci v mladší době kamenné. In: Procházka, R. (ed.), Dějiny Brna I. Od pravěku k ranému středověku. Brno, 139–170.

[57] Kuča, M. – Kovář, J. J. – Nývltová Fišáková, M. – Škrdla, P. – Prokeš, L. – Vaškových, M. – Schenk, Z. 2012: Chronologie moravského neolitu. Předběžné výsledky, Přehled výzkumů 53/1, 51–64.

[58] Květina, P. 2002: Příspěvek k otázce formativních procesů archeologického materiálu. In: Pavlů, I. (ed.), Bylany Varia 2. Praha, 21–38.

[59] Květina, P. – Pavlů, I. 2007: Neolitické sídliště v Bylanech – základní databáze. Praha.

[60] Kyselý, R. 2003: Zvířecí kosti z neolitického naleziště Krnsko, Archeologie ve středních Čechách 7, 90–93.

[61] Lička, M. 2011: Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ. Fontes Archaeologici Pragenses 37. Praha.

[62] Lüning, J. 1988: Zur Verbreitung und Datierung bandkeramischer Erdwerke, Archäologisches Korrespondenzblatt 18, 155–158.

[63] Lyman, R. L. 1994: Vertebrate Taphonomy. Cambridge.

[64] Mateiciucová, I. 2008: Talking Stones: The Chipped Stone Industry in Lower Austria and Moravia and the Beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700–4900 BC. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 4. Brno.

[65] Müller, H. H. 1964: Die Haustiere der mitteldeutschen Bandkeramiker. Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte 17. Berlin.

[66] Nývltová Fišáková, M. 2007: Archeozoologická analýza zvířecího osteologického materiálu z lokality Hulín I. In: Vostrovská, I., Nové poznatky ke kultuře s lineární keramikou na střední Moravě. Brno (bakalářská diplomová práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/147160/ff_b).

[67] Oliva, M. 1996: Štípaná industrie kultury s malovanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích. K otázce výběru surovin v neolitu jižní Moravy, Acta Musei Moraviae – Scientiae sociales 81, 101–109.

[68] Ondruš, V. 1967: Kostěné a parohové předměty mladší doby kamenné na Moravě. Brno (dizertační práce na FF MU).

[69] Parma, D. 2006: Podolí (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 47, 111.

[70] Pavlů, I. 1998: Prototypy v moravské lineární keramice, Pravěk NŘ 8, 85–102.

[71] Pavlů, I. 2000: Život na sídlišti kultury s lineární keramikou v Bylanech u Kutné Hory. Praha.

[72] Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Prostorová analýza keramiky. Praha.

[73] Pavlů, I. 2011: Společnost na neolitickém sídlišti Bylany. Status a role artefaktů. Praha.

[74] Pavlů, I. – Rulf, J. 1991: Stone industry from the Neolithic site of Bylany, Památky archeologické LXXXII, 277–365.

[75] Pavlů, I. – Rulf, J. – Zápotocká, M. 1986: Theses on the Neolithic site of Bylany, Památky archeologické LXXVII, 288–412.

[76] Pavlů, I. – Zápotocká, M. 2007: Archeologie pravěkých Čech 3, Neolit. Praha.

[77] Peške, L. 1986: Fauna. The results of osteological analyses. In: Pavlů, I. – Rulf, J. – Zápotocká, M., Theses on the Neolithic Site of Bylany, Památky archeologické LXXVII, 404–406.

[78] Petrasch, J. 1990: Überlegung zur Funktion neolitischer Erdwerke anhand mittelneolitischer Grabenanlagen aus Südostbayern, Jahreschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 73, 423.

[79] Přichystal, A. 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno.

[80] Přichystal, A. 2013: Lithic raw materials in prehistoric times of eastern Central Europe. Brno.

[81] Přichystal, M. 2008a: Brno (k. ú. Bohunice, okr. Brno-město), Přehled výzkumů 49, 270.

[82] Přichystal, M. 2008b: Brno (k. ú. Bohunice, Nový a Starý Lískovec, okr. Brno-město). In: Čižmář, Z. (ed.), Život a smrt v mladší době kamenné. Brno, 50–59.

[83] Přichystal, M. 2009: Brno (k. ú. Horní Heršpice, okr. Brno-město), Přehled výzkumů 50, 282.

[84] Přichystal, M. 2011: Brno (k. ú. Ivanovice, Brno-město), Přehled výzkumů 53, 161.

[85] Rebrošová, P. 2010: Část osady lidu kultury s lineární keramikou ve Velaticích, okr. Brno-venkov. Brno (bakalářská diplomová práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/261144/ff_b).

[86] Rebrošová, P. 2013: Velatice. Ohrazené sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska. Brno (magisterská diplomová práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/261144/ff_m).

[87] Rebrošová, P. – Kuča, M. – Kos, P. – Vokáč, M. 2012: Výzkum osady s lineární keramikou ve Velaticích (okr. Brno-venkov), Acta Musei Moraviae – Scientiae sociales 97/1, 57–84.

[88] Reimer, P. J. – Bailli, M. G. L. – Bard, E. – Bayliss, J. W. – Beck, A. – Blackwell, P. G. – Bronk Ramsey, C. – Buck, C. E. – Burr, G. S. – Edwards, G. S. – Friedrich, M. – Grootes, P. M. – Guilderson, T. P. – Hajdas, I. – Newton, T. J. – Hogg, A. G. – Hughen, K. A. – Kaiser, K. F. – Kroket, B. – McCormac, F. G. – Manning, S. W. – Reimer, R. W. – Richards, D. A. – Southon, J. R. – Talamo, S. – Turney, C. S. M. – van der Plicht, J. – Weyhenmeyer, C. E. 2009: INTCAL09 and MA-RINE09 radiocarbon age calibration curve, 0–50,000 years cal BP, Radiocarbon 51/4, 1111–1150. | DOI 10.1017/S0033822200034202

[89] Reitz, J. E. – Wing, S. E. 2008: Zooarchaeology. Cambridge.

[90] Rulf, J. 1997: Intruze keramiky. Příspěvek ke kritice pramenů, Archeologické rozhledy 49, 436–471.

[91] Salaš, M. 2002: Broušená kamenná industrie z vedrovických pohřebišť. In: Podborský, V. (ed.), Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. Brno, 191–209.

[92] Sedláčková, Z. 2005: Konstrukční prvky nadzemních kůlových staveb osady kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích, "Široká u lesa". Brno (bakalářská diplomová práce na FF MU).

[93] Sedláčková, Z. 2008: Staroneolitické ohrazené areály v Evropě. Brno (magisterská diplomová práce FF MU, https://is.muni.cz/auth/th/75184/ff_m).

[94] Schmidt, E. 1972: Atlas of Animal Bones for Prehistorians, Archaeologists and Quaternary Geologists. Amsterdam – London – New York.

[95] Skutil, J. 1963: Neolitické sídliště s malovanou keramikou na Holém kopci u Maloměřic v Brně. In: Sborník II. Františku Vildomcovi k pětaosmdesátinám. Brno, 14–18.

[96] Steppan, K. 2003: Die Säugetierreste aus den jungsteinzeitlichen Grabenwerken in Bruchsel/Landkreis Karlsruhe. Stuttgart.

[97] Stuiver, M. – Long, A. – Kra, R. S. (eds.) 1993: Calibration issue, Radiocarbon 35/1.

[98] Tichý, R. 1962: Osídlení s volutovou keramikou na Moravě, Památky archeologické LIII, 415–441.

[99] Tichý, R. 1963: Osídlení s volutovou keramikou na Moravě, Památky archeologické LIV, 167–172.

[100] Stříšková, J. 2007: Sídliště kultury s lineární keramikou v Brně-Ivanovicích-"Dílech". Brno (bakalářská diplomová práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/108909/ff_b).

[101] Trampota, F. – Kuča, M. 2011: Brno-Žebětín – "Na Drdi". Neolitická lokalita v kontextu Brněnska, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 14–15, 87–112.

[102] Vařeka, P. 1991: Příspěvek k problematice vypovídajících možností konstrukčních reliktů středověkého vesnického domu, Archeologické rozhledy 43, 585–592.

[103] Vařeka, P. 1995: Nálezy mazanic v archeologických strukturách – deskriptivní systém a databáze Mazanice, Archeologické fórum 4, 59–64.

[104] Vařeka, P. 2004: Archeologie středověkého domu I. Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu 5. – 16. století. Plzeň.

[105] Vencl, S. 1960: Kamenné nástroje prvních zemědělců ve střední Evropě, Sborník Národního muzea XIV, 1–91.

[106] Vencl, S. 1997: K problému počátků pravěkých fortifikací, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 2, 29–39.

[107] Vostrovská, I. 2010: Keramika ze sídliště kultury lineární v Těšeticích-Kyjovicích "Sutnách". Brno (magisterská diplomová práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/147160/ff_m).

[108] Vostrovská, I. – Prokeš, L. 2013: Model chronologického vývoje sídliště kultury s lineární keramikou v Těšeticích-Kyjovicích "Sutnách", Studia archaeologica Brunensia 18/1, 93–135.