Žánrové a motivické vymedzenie súčasnej slovenskej duchovnej literatúry

Název: Žánrové a motivické vymedzenie súčasnej slovenskej duchovnej literatúry
Variantní název:
  • Genre and motivic definition of contemporary Slovak spiritual literature
Autor: Gallik, Ján
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 2, s. [115]-128
Rozsah
[115]-128
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cieľom štúdie je poukázať na žánrové a motivické vymedzenie súčasnej slovenskej duchovnej literatúry, ktorá v mnohom pripomína tvorbu autorov, patriacich do umeleckého zoskupenia slovenskej, ale možno bez obáv povedať, že i českej katolíckej moderny, ktoré sú tak nepochybne jej inšpiračným zdrojom, vedome odkazujúc na nadväznosť, kontinuitu a genetickú príbuznosť s duchovnou tvorbou 20. storočia.
The study aims to highlight the genre and motivic definition of contemporary Slovak spiritual literature, which in many ways reminds the works of authors belonging to the art group Slovak Catholic modernism. These authors also belong to the Czech Catholic modernism too, which is the inspiration for Slovak authors and consciously refers to the continuity and genetic relationship with the spiritual formation of the 20th century.
Note
Štúdia vznikla na základe riešenia projektu VEGA 1/0060/15 s názvom Katolícka literatúra v stredoeurópskom priestore.
Reference
[1] BÁTOROVÁ, Mária: Stred. Bratislava: Ikar, 2010. 216 s.

[2] BÁTOROVÁ, Mária: Biele steny. Bratislava: Vydavatel'stvo Spolku slovenských spisovatel'ov, 2003. 217 s.

[3] DŽUNKOVÁ, Katarína: Eupalinova láska. Praha: Slovenský literární klub v ČR − Ministerstvo kultury ČR − Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 2014. 154 s.

[4] GERMUŠKOVÁ, Marta: Tvorba slovenských duchovne orientovaných spisovatel'ov. Praha: Verbum, 2010. 186 s.

[5] KLAS, Teofil: Grálová sonáta (Eucharistická poéma). Bratislava: Post Scriptum, 2013. 64 s.

[6] KRIŽKA, Teodor: Bozk slzou. Bratislava: Vydavatel'stvo SSS, 2008. 168 s.

[7] KRIŽKA, Teodor: Skorocely. Bratislava: Bernolákova spoločnosť národného obrodenia a porozumenia, 2008. 123 s.

[8] KRIŽKA, Teodor: Blížence z krížnych ciest. Bratislava: Vydavatel'stvo Spolku slovenských spisovatel'ov, 2014. 224 s.

[9] MELICHER, Jozef: Zamlčovaná literatúra. Nitra: VŠPg, 1995. 188 s.

[10] PAPINI, Giovani: List básnikom. VOX 3, 2015, č. 1, s. 19–20.

[11] PAŠTEKA, Július: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. Bratislava: LÚČ, 2002. 565 s.

[12] PRIKRYL, Pavol: Úvrate v nás. Doslov Teofil Klas. Bratislava: VOX, 2007. 64 s.

[13] PRIKRYL, Pavol: Na konci ticha. Doslov Ján Maršálek. Rukopis – zbierka čaká na vydanie.

[14] PRIKRYL, Pavol: Oravské rondely. Doslov Peter Kubica. Rukopis – zbierka čaká na vydanie.

[15] PUTNA, Martin: Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945. Praha: Torst, 2012. 390 s. (e-book)

[16] RENČ, Václav: Ve spleti větví čtu tvá ramena. Praha: Trinitas, 2011. 92 s.

[17] VEIGL, Svetloslav: Rodinné rondely. Bratislava: Vydavatel'stvo Serafín, 1994. 72 s.