Žánrové rozpätie tvorby Terézie Vansovej

Název: Žánrové rozpätie tvorby Terézie Vansovej
Variantní název:
  • The range of literary genres in the works of Terezia Vansova
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 2, s. [169]-179
Rozsah
[169]-179
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Predkladaná štúdia vychádza nielen zo snahy vytvoriť druhový a žánrový prehľad bohato rozvetvenej tvorby Terézie Vansovej (1857–1942), ale predovšetkým zo zámeru poukázať na jednotlivé žánrové presahy a posuny v tvorbe tejto významnej slovenskej autorky. Súčasné tendencie literárnej vedy poukazujú na fakt, že práve genologický aspekt skúmania Vansovej umeleckej literárnej tvorby môže prinášať nové pohľady na jej tvorbu, pričom s rovnakým úmyslom je písaný i tento článok.
The presented paper is not meant only as the attempt to create the genre overview of wide-branched literary production of Terezia Vansova (1857–1942), but primarily as the effort to point out concrete unique genre overlaps and genre shifts in the works of this eminent Slovak writer. Actual tendencies in a literary science indicate, that just genological aspect of analyses of Vansova's literary production could bring new perspectives of a perception of her literary works and this paper is intended as realization of these scientific tendencies too.
Note
Štúdia vznikla v rámci špecifického výskumu MUNI/A/1125/2014 "Stimulace a interdisciplinárního slavistického výzkumu".