Vyměřování Německa s O. Marquardem za zády, aneb zač vděčí Vyměřování Německa O. Marquardovi

Název: Vyměřování Německa s O. Marquardem za zády, aneb zač vděčí Vyměřování Německa O. Marquardovi
Variantní název:
  • Surveying Germany with O. Marquard behind the back – What Surveying Germany owes to O. Marquard
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2015, roč. 16, č. 2, s. [2]-11
Rozsah
[2]-11
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Přednáška poukazuje na roli O. Marquarda v úvahách o poválečném němectví. Jeho studie Obtíže s filosofií dějin je představena jako cenné vodítko, které napomáhá lépe charakterizovat hlavní rysy reflexe němectví a současně nastiňuje východisko ze slepých uliček, do nichž se toto téma dostává v literárních i neliterárních textech. Marquardem nastíněný střet mezi filosofií dějin a antropologií, který u něho vyústil do skeptického postoje, je v této studii analogicky přenášen mimo filosofii. Vypovídá o opakujících se rozporech mezi německými historiky a rovněž umožňuje výstižně popsat proměny úvah o němectví v díle německých literátů – Marquardových vrstevníků - , jako jsou Martin Walser, Günter Grass nebo H. M. Enzensberger.
The lecture focuses on the role of O. Marquard in the discussions on post-war Germany. His study The Difficulties with Philosophy of History is introduced as a valuable guide to the characterization of the main features of the reflection of German identity and it outlines the ways to the resolution of a stalemate that this theme has reached in both literary and non-literary texts. In this study, the clash between philosophy of history and anthropology, which Marquard outlined and which resulted in his sceptical stance, is applied outside philosophy. It describes repeated conflicts between German historians and enables an apt characterization of the changes in the discussions on German identity in the works of German authors – Marquard's contemporaries – such as Martin Walser, Günter Grass or H. M. Enzensberger.
Reference
[1] URVÁLEK, A. Vyměřování Německa. Promluvy o podstatě němectví. Brno: Host, 2015.

[2] MARQUARD, O. Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. Frankfurt am Main, 1973 (1963).

[3] RITTER, J. Hegel und die Französische Revolution, Frankfurt am Main, 1965 (1957).