Předvědecký jazyk Anicia Boethia : příspěvek k dějinám vědy

Název: Předvědecký jazyk Anicia Boethia : příspěvek k dějinám vědy
Variantní název:
  • Protoscientific language of Anicius Boethius : contribution for history of science
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2016, roč. 63, č. 1, s. [27]-45
Rozsah
[27]-45
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek připomíná filosofii "posledního Římana a prvního scholastika" Anicia Boethia, který je nejznámější díky své filosofické básni Útěcha z filosofie. Tento článek se soustředí na jinou stránku Boethiovy tvorby, na jeho překladatelské úsilí z řečtiny do latiny, kdy vytvořil novou terminologii a tak mohl syntetizovat filosofickou roztříštěnost názorů jeho současníků pomocí exaktní metodologie. Ve svém vědeckém jazyce používal umění i logiku dohromady, s důrazem na větší srozumitelnost. Boethius sjednotil díky svému filosofickému jazyku mnoho rozdílných filosofických škol – Platóna, Aristotela, pythagorejce, novoplatonismus a křesťanskou teologii. Zformalizoval vědecký výzkum podle aritmetiky, dokázal reformovat svobodná umění do křesťanského světa a sjednotit vědu a filosofii pomocí matematiky. Svoji metodu nazval quadrivium, tedy čtyři cesty k moudrosti, jako součást Sedmi svobodných umění (lat. Septem artes liberales). Quadrivium se sestávalo z aritmetiky, geometrie, astronomie a hudby. Tyto čtyři způsoby považoval Boethius za nejlepší pedagogickou cestu k poznání fyzikálních zákonitostí našeho světa (lat. naturalia). Díky abstraktnosti této matematické cesty preferoval i důležitost jazyka a terminologie, která se používá. I přes logickou koherentnost je dle něj možné používat umělecká vyjádření pro větší srozumitelnost. Článek ukazuje i obtíže současné vědy, která je také limitována jazykem. Protože v minulosti filosofové stáli před podobným problémem, může Boethius svým důrazem na svobodnou cestu filosofie stále inspirovat.
Presented article puts mind to thinking of "last Roman and first scholastics" Anicius Boethius, which is mainly known by his Consolation of Philosophy. This article focus on different side of Boethius, e.g. his scientific effort to translate Greek terms to Latin, create new terminology and syntetise philosophical diffusion of his contemporary philosophers by exact methodology. His language uses art and logic together. Boethius unified by his language contradictory philosophical schools – Plato, Aristotle, pythagoreism, neoplatonism and christian philosophy. He formalized scientific field according to arithmetical research as a part of artes liberales. He reformed artes liberales to christian world and unified scientic research by exact mathematical methods. He called his way as quadrivium (e.g. four ways) as a part of Seven liberal arts (lat. Septem artes liberales). Quadrivium consisted from arithmetics, geometry, astronomy and music. These "four ways to wisdom" were for Boethius only true method to explore understandable universum (lat. naturalia). He considered scientific language to same importance as scientific research. Boethius emphasized that all scientific theory must be understandable. Despite of logic coherency Boethius use artistic expressions. This article points out the difficulties of up-to-date science, which is sometimes limited by language. Article shows, that inspiration is right by hand in history of science. In history stayed european philosophers in similar role as today. That is why Boethius is inspiring, he used new translations, and new language. He used the formal logic and art together.