"Rázcestia" tolerancie

Název: "Rázcestia" tolerancie
Variantní název
The "crossroads" of tolerance
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2016, roč. 63, č. 2, s. [39]-48
Rozsah
[39]-48
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V komplikovanej spoločenskej a politickej situácii nielen na európskom kontinente nadobúdajú pojmy ako tolerancia a intolerancia iné podoby a postavenie, než mali v minulosti. Na podklade textov predovšetkým súčasných slovenských a českých filozofov (V. a B. Seilerovci, I. Buraj, M. Machovec, V. Bělohradský, K. Hvížďala, M. Petříček), ako aj G. Sartoriho i S. P. Huntingtona, sa autorka príspevku zamýšľa nad otázkami, ktoré sa v posledných rokoch vynorili a na ktoré často zatiaľ nepoznáme relevantné odpovede. Jadrom príspevku je pripomenutie troch koncepcií tolerancie: Machovcovho vymedzenia východiskových pojmov tolerancia a intolerancia; priblíženia troch druhov tolerancie tak, ako ich vymedzili manželia Seilerovci (disjunktívna, konjunktívna a synergická). Príspevok pripomenie aj Sartoriho koncepciu pružnosti tolerancie. Autorka v texte poukáže na skutočnosť, že v zložitej situácii, v ktorej sme sa v súčasnosti ocitli, prevláda nad racionálnym emocionálne a normatívne uvažovanie, ktoré otriasa klasickým vymedzením a či skôr naplnením pojmu tolerancia.
In the complicated social and political situation (not only on the European continent) the concepts of tolerance and intolerance are morphing into different shapes and positions than those they had in the past. On the basis of texts of mainly contemporary Slovak and Czech philosophers (V. and B. Seiler, I. Buraj, M. Machovec, V. Bělohradský, K. Hvížďala, M. Petříček) as well as G. Sartori and S. P. Huntington, the author intends present the questions that have emerged in recent years and the answers to which are often unknown. The core of the paper is a reminder of the three concepts of tolerance: Machovec's definitions of core terms of tolerance and intolerance; elucidation of three kinds of tolerance, as defined by V. and B. Seiler (disjunctive, conjunctival and synergistic). The article also works with Sartori's concept of flexibility of tolerances. The author of the text refers to the fact that in the difficult situation in which we currently find ourselves, emotional and normative thinking prevails over rational thinking. This shook the classical definition, or rather the fulfilment of the concept of tolerance.
Note
  • Príspevok je výstupom z grantového projektu Vega č. 1/0429/15 "Racionalita, emocionalita a dôstojnosť človeka".