Arbetarrealism med ett stänk av magi Huset vid Flon av Kjell Johansson som en berättelse om folkhemmet

Název: Arbetarrealism med ett stänk av magi Huset vid Flon av Kjell Johansson som en berättelse om folkhemmet
Variantní název:
  • Proletarian realism with a touch of magic : Kjell Johansson's Huset vid Flon as a narrative on folkhemmet
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2016, roč. 30, č. 1, s. 65-82
Rozsah
65-82
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
My article discusses contemporary figures of the Swedish proletarian literature on the example of Kjell Johansson's Huset vid Flon. Written in 1997 and based on autobiographical themes, the novel represents prose on childhood and growing up in the Swedish welfare state (folkhemmet). The novel's magic realistic setting can be regarded as an attempt to renew a deeply rooted genre in Swedish literature, the proletarian novel. The first part of the article addresses the relation between the form and the content of Johansson's work. The other discusses the way in which the author has used the narratives on folkhemmet that function in the Swedish academic discourse and socio-political debate.
Reference
[1] AHLMO-NILSSON, Birgitta (1979): Inledning till IDEM: Inte bara kampsång. Fjorton analyser av arbetarlitteratur. Lund, s. 8–23.

[2] FARIS, Wendy B. (1995): Scheherazade's Children: Magical Realism and Postmodern Fiction. I: ZAMORA, Lois Parkinson, Wendy B., FARIS (red.): Magical Realism. Theory, History, Community. Durham & London, 163–189.

[3] FURULAND, Lars (1999). Folkrörelser och arbetardikt ca 1880–1920. I: LÖNNROTH Lars, Sven DELBLANC, red.: Den svenska litteraturen. Genombrottstiden 1830–1920. Stockholm, s. 521–546.

[4] FURULAND, Lars, SVEDJEDAL, Johan (2006): Svensk arbetarlitteratur, Stockholm.

[5] JOHANSSON, Kjell (2003): Huset vid Flon (pocketuppl.). Stockholm.

[6] LINDERBORG, Åsa (2004): Historical romanticism and development optimism: on the historical perception of social democracy. I: ALMQVIST, Kurt, Kay GLANS (red.) The Swedish Success Story? (eng. övers. av Paul Fischer).Stockholm, s. 81–95.

[7] LUTHERSSON, Peter (1999): Från litteraturkris till litteraturkris – nedslag i textvärlden. I: LÖNNROTH, Lars et al. (red.): Den svenska litteraturen. Från modernismen till massmedial marknad 1920–1995. Stockholm.

[8] MASDEU, Paola (2007): Övernaturliga vardagar. En studie av det övernaturliga i svensk litteratur som medel för social kritik. Magisteruppsats. Södertörns högskola. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:15480/FULLTEXT01.pdf (20. 5. 2016).

[9] MITHANDER, Conny (2002): Från Mönsterland till Monsterland. Folkhemska berättelser. I: BERGVALL, Åke et al. (red.). Berättelser i förvandling – berättande i ett intermedialt och tvärvetenskapligt perspektiv (Karlstad University Studies 12). Karlstad, s. 53–85.

[10] NILSSON, Magnus (2004): Arvet från 30-talet i nyare svensk arbetarlitteratur. I: Gemzø Anker et al. (red.) Fortællingen i Norden efter 1960. Den 24 IASS-studiekonference 2002. Alborg, s. 185–191.

[11] NILSSON, Magnus (2006a): Arbetarlitteratur. Lund: Studentlitteratur.

[12] NILSSON, Magnus (2006b): Arbetarlitteratur, identitet, ideologi. Tidskrift för litteraturvetenskap 3–4, s. 154–177.

[13] PLEIJEL, Agneta (2011): Så skildrar Kjell Johansson hundra år av utsatthet. Dagens Nyheter 20.09. http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sa-skildrar-kjell-johansson-hundra-ar-av-utsatthet/ (20.5 2016).

[14] WIKLUND, Martin (2006): I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990. Eslöv.

[15] ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA, Magdalena (2014): Myten och dess arvtagare. Historiska och skönlitterära berättelser om folkhemmet, Folia Scandinavica Posnaniensia vol. 16, s. 92–113. | DOI 10.1515/fsp-2015-0007

[16] ÖHRSTRÖM, Liljan (2003): Jag skulle ha ett annat liv (intervju med Kjell Johansson). Dagens Nyheter 31.08. http://www.dn.se/nyheter/jag-skulle-ha-ett-annat-liv (10. 7. 2010).