Osudy slavistiky na Univerzitě "L'Orientale" v Neapoli (1989–2015)

Název: Osudy slavistiky na Univerzitě "L'Orientale" v Neapoli (1989–2015)
Variantní název:
  • The Fate of Slavonic Studies at the University of Naples L'Orientale (1989–2015)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 173-182
Rozsah
173-182
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Na sklonku osmdesátých let 20. století jsou slavistická studia na Istituto Orientale v Neapoli v rámci tehdejšího Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty dobře zavedená. Působí tam velký počet lektorů, odborných asistentů, docentů a světoznámých profesorů a produkuje se tam kvalitní odborná literatura. Po čtvrtstoletí však toto lidské a vědecké dědictví nenávratně zmizelo. To málo, co z tehdejší slavistiky zůstalo, se rozpustilo do nového bakalářského studijního plánu Srovnávací jazyky a kultury a do magisterského studijního plánu s názvem Evropské a americké jazyky a literatury. V posledních několika letech už není aktivní ani žádný specifický program doktorského studia a od roku 2003 již v Neapoli nevychází žádný slavistický časopis. Naše studie si klade za cíl prostřednictvím studia primárních a sekundárních pramenů vystopovat poslední léta neapolské slavistiky a prostřednictvím rozhovorů s některými pamětníky zjistit příčiny jejího úpadku.
In the late 1980's, Slavonic studies at the Istituto Orientale in Naples were well established. A large number of lecturers, assistant professors, associate professors and world-renowned professors worked in the Department of East-European studies, producing scientific literature of a high quality. After a quarter century, however, this human and scientific heritage has been vaporized. The little that remained of the former Slavonic Studies was dissolved into the new baccalaureate curriculum of Comparative Languages and Cultures and into the master curriculum of European and American languages and literature. In the last few years, no specific doctoral study programme has been active and since 2003, no Slavonic magazines have been published in Naples. Through the study of primary and secondary sources, our study aims to trace the last years of Neapolitan Slavonic studies and conduct interviews with witnesses to discover the reasons for its decline.
Reference
[1] BROGI BERCOFF, Giovanna et al.: La Slavistica in Italia. Cinquant'anni di studi (1940–1990). Roma: Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, 1994.

[2] COLUCCI, Michele et al.: Studia slavica mediaevalia et humanistica Riccardo Picchio dicata. 2 sv. Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1986.

[3] DELL'AGATA, Giuseppe: Filologia Slava e Slavistica. In: BROGI BERCOFF, Giovanna et al.: La slavistica in Italia: cinquant'anni di studi (1940–1990). Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Direzione Generale per gli affari generali amministrativi e del personale, Divisione editoria, 1994, s. 11–42.

[4] DELL'AGATA, Giuseppe: Mezzo secolo di vicinanza e consuetudine con Riccardo Picchio. Ricerche slavistiche 10 (56), 2012, s. 203–212.

[5] DI FILIPPO, Marina: Il Giardino variopinto di Simeon Polockij. Traduzione e parafrasi interpretativa. Napoli: Photocity, 2012.

[6] FATICA, Michele: Le sedi dell'Istituto Universitario Orientale (1729–2000). Napoli: Istituto Universitario Orientale, 2002.

[7] HAMM, Josip: O specifike razvitija slavistiki v neslavjanskich stranach. In: BERNŠTEJN et al.: Metodologičeskije problemy istorii slavistiki, Moskva: "Nauka", 1978, s. 119–145.

[8] PACHLOVSKA, Oxana: Riccardo Picchio e glistudiucraini. Paradigmi interpretativi. Ricerche slavistiche 10 (56), 2012, s. 305–318.

[9] PICCHIO, Riccardo: Izokoličeskaja tradicija i vozniknovenije russkogo stichosloženija. Europa Orientalis 7, 1988, s. 1–24.

[10] PICCHIO, Riccardo: La slavistica italiana negli anni dell'Europa bipartita. In: BROGI BERCOFF, Giovanna et al.: La slavistica in Italia: cinquant'anni di studi (1940–1990). Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Direzione Generale per gli affari generali amministrativi e del personale, Divisione editoria, 1994, s. 1–10.

[11] PICCHIO, Riccardo – GOLDBLATT, Harwey (eds.): Aspects of the Slavic Language Question, New Haven: Yale Concilium on International and Area Studies, 1984.

[12] POSPÍŠIL, Ivo: Problém tzv. syntetických oborů a předmětů ve filologii obecně a slavistice zvláště (Pohled do nedávných dějin i současnosti). In: POSPÍŠIL, Ivo (ed.): Situace mezinárodní slavistiky: kdo je vinen a co dělat. Antologie příspěvků materiálů a dokumentů. Brno: Česká asociace slavistů, 2015, s. 105–115.

[13] PRITSAK, Omelian et al.: Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine. Cambridge, Mass: Harvard University, 1988–1989.

[14] RIPA, Matteo: Storia della fondazione della Congregazione e del Collegio dei Cinesi. Sv. I–III. Napoli: Manfredi, 1832.

[15] ŠAUR, Josef: Brněnská slavistika a evropské programy. In: POSPÍŠIL, Ivo (ed.): Situace mezinárodní slavistiky: kdo je vinen a co dělat. Antologie příspěvků materiálů a dokumentů. Brno: Česká asociace slavistů, 2015, s. 97–104.

[16] ZAVETTIERI, Angela: Studiare russo e ceco all'Orientale di Napoli. Università degli studi di Napoli l'Orientale. Web magazine. 2011. Dostupné z WWW: http://magazine.unior.it/ita/content/angela-zavettieri-studiare-russo-e-ceco-allorientale-di-napoli (přístup 29. 9. 2015).

[17] ZIFFER, Giorgio: Ricordo di Riccardo Picchio. Russica Romana 18, 2011, s. 7–14.