Archeologický výzkum bojišť a vojenství raného novověku v českých zemích : historie, stav poznání, diskuse

Název: Archeologický výzkum bojišť a vojenství raného novověku v českých zemích : historie, stav poznání, diskuse
Variantní název:
  • Archaeological research into battlefields and military action in the Czech lands in the early modern age : history, state of knowledge, discussion
  • Die archäologische Erforschung von Schlachtfeldern und des Militärwesens des frühen Mittelalters in den Ländern Böhmens : Geschichte, Kenntnisstand, Diskussionen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 233-243
Rozsah
233-243
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem příspěvku je pokus o shrnutí a hodnocení dosavadního vývoje archeologického zájmu o novověká bojiště a novověké vojenství na území České republiky. Chronologický rámec přehledu vychází z aktuálního, historického vymezení novověku do širokého rozpětí od 2. poloviny 15.–16. století do 2. poloviny 18. až prvých desetiletí 19. století. Historii archeologického studia novověkého vojenství můžeme sledovat od počátku 20. století. Od samého počátku je výzkum zaměřen přednostně na bojiště a relikty polních vojenských opevnění. Zpočátku se jednalo o jednorázové izolované výzkumy. Od 80. let 20. století probíhají též dlouhodobé, systematické a široce mezioborově koncipované projekty. K rozvoji výzkumu v posledních letech významně přispívají aplikace moderních technologií: letecké snímkování, laserové skenování zemského povrchu a prospekce pomocí detektorů kovů.
The objective of this article is to summarise and assess the development of archaeological interest in modern-age battlefields and military action in the territory of the present-day Czech Republic. The chronological framework of the overview is rooted in the current historical definition of the modern age, from the second half of the 15th–16th century until the second half of the 18th – first decades of the 19th century. History of the archaeological study of modern-age military action goes back to the early 20th century. Since the onset, research has primarily focused on battlefields and remains of field fortifications. First, there were only isolated investigations; long-term, systematic interdisciplinary research projects have been conducted since the 1980s. The development of research in recent years has been contributed to by modern technologies: aerial photography, laser scanning of the surface of the ground and prospecting with metal detectors.
Note
Tato studie vznikla v rámci projektu "Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech", GAČR 15-03380S.
Die vorliegende Studie entstand im Rahmen des Förderprojektes "Verwandeltes Land: interdisziplinäre Erforschung des Einflusses des Dreißigjährigen Krieges auf die ländlichen Gebiete Böhmens", GAČR 15-03380S.