Nguyễn Đức Tồn (ed.). Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế

Název: Nguyễn Đức Tồn (ed.). Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2017, roč. 65, č. 1, s. 131-133
Rozsah
131-133
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Nguyễn Đức Tồn (ed.). Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2016. 512 s. ISBN 9786049446382.
Reference
[1] Bế, Viết Ðẳng. 2006. Dân tộc học Việt Nam Ðịnh hướng và thành tựu nghiên cứu (1973–1998). Hà nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.

[2] Bùi, Khánh Thế. 2002. Ngôn ngữ dân tộc và chính sách ngôn ngữ ở Việt nam. In: Kol. autorů: Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt nam. Từ những năm 90. Hà nội: Thông tin khoa học xã hội – chuyên đề, s. 53–72.

[3] Hoàng, Văn Ma. 2002. Ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt nam. Một số vấn đề về quan hệ cội nguồn và loại hình học. (Languages of Vietnamese Ethnic Minorities: Some Issues on Original Relations and Typology). Hà nội: Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội.

[4] Lê, Thông et al. 2001. Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam. Tập hai – các tỉnh vùng Đông Bắc. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

[5] Nguyễn, Kiên Trường, ed. 2005. Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam. Hà nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.

[6] Phan, Ngọc. 1983. Tiếp xúc ngôn ngữ và tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á. In: Phan Ngọc & Phạm Đức Dương. Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á. Hà Nội: Viện Đông Nam Á xuất bản, s. 7–75.

[7] Trần, Tri Dõi. 1999. Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam. Hà nội: Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội.

[8] Trần, Trí Dõi. 2011. Những vấn đề chánh sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số Việt Nam. Language policy and education in ethnic minorities region of Vietnam. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

[9] Vương, Toàn. 2010. Tiếng Việt trong tiếp xúc ngôn ngữ từ giữa thế kỷ XX / Le vietnamien en contact linguistique depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Hà Nội: Nhà xuất bản Dân trí.