První filozofka s doktorátem: Elena Lucrezia Cornarová Piscopiová

Název: První filozofka s doktorátem: Elena Lucrezia Cornarová Piscopiová
Variantní název:
  • The first philosopher with a doctorate: Elena Lucrezia Cornaro Piscopia
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2017, roč. 18, č. 1, s. 2-20
Rozsah
2-20
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie analyzuje podmínky a specifika, které vedly k tomu, že v roce 1678 získala na Univerzitě v Padově jako první žena na světě doktorát z filozofie Elena Lucrezia Cornarová. Autoři zpřítomňují širší dobový kontext této výjimečné události. Upozorňují na to, že i navzdory skutečnosti, že univerzity neumožňovaly řádné studium ženám, se Eleně Cornarové získat doktorát podařilo, a to díky souběhu několika okolností, které vytvořily příznivé podmínky pro jeho udělení. Z nich autoři vyzdvihují zejména tradici intelektuálních center na renesančních dvorech na území dnešní Itálie, vedených vzdělanými aristokratkami; rozvoj Benátské republiky v 16. a 17. století, který ovlivnil i postavení žen, zejména z aristokratických rodin; otevřený přístup univerzit, zejména Univerzity v Padově a v Bologni, ke studiu žen. Hlavní pozornost je věnována rodinnému prostředí, životním osudům a studiu Eleny Cornarové. Na závěr jsou zmíněny další filozofky a vědkyně 17. a 18. století.
The paper analyzes the specific conditions leading to the fact that Elena Lucrezia Cornaro received the doctoral degree in philosophy in 1678 as the first woman in the world. The authors map the broader social and intellectual context of this extraordinary event. They underline the fact that universities did not accept women as regular university students at that time; however Elena Cornaro was successful due to the synergy of several circumstances which created favorable environment leading to her doctorate of philosophy. Among them, the authors focus on the tradition of intellectual centers at Renaissance courts on the territory of present-day Italy, organized by educated aristocratic women; the character of the Republic of Venice, having an impact on the position of aristocratic Venetian women; an open attitude of Italian universities, especially the University of Padua and the University of Bologna, towards women students. The main attention is given to Elena Cornaro's family environment, life and studies. At the end, other women philosophers and scientists of the 17th and 18th centuries are mentioned.
Reference
[1] Aristotelés (1962): Druhé analytiky, Československá akademie věd.

[2] Aristotelés (1996): Fyzika, Rezek.

[3] Atherton, M. (ed.) (1994): Women Philosophers of the Early Modern Period, Hackett Publishing Co.

[4] Brink, J. R. (ed.) (1980): Female Scholars. A Tradition Of Learned Women Before 1800, Eden Press Women’s Publications.

[5] Broad, J. (2002): Women Philosophers of the seventeenth century, Cambridge University Press.

[6] Cassioni G. F. – Cordano, T. (1686): Le pompe funebri celebrate da' signori accademici infecondi di Roma per la morte dell'illustrissima signora Elena Lucrezia Cornara Piscopia accademica detta l'Inalterabile, Per il Cadorino.

[7] Castiglione, B. (1978): Dvořan, Odeon.

[8] Conley, J. (2003): The Suspicion of Virtue. Women Philosophers in Neoclassical France, Cornell University Press.

[9] De Pizan, Ch. (2004): The Book of the City of Ladies, Penguin Classics.

[10] Descartes, R. (1997): Dopisy Alžbětě Falcké, Petrov.

[11] Bloom, J. J. (1978): Descartes: His Moral Philosophy and Psychology, New York University Press.

[12] Descartes, R.: The Principles of Philosophy [online], [cit. 2017-03-21], dostupné z: http://www.fullbooks.com/the-principles-of-philosophy1.html.

[13] Diogenés Laertios (1964): Životopisy, názory a výroky proslulých filosofů, ČSAV.

[14] Duni, M. (2008): Under the Devil's Spell: Witches, Sorcerers, and the Inquisition in Renaissance Italy, Syracuse University Press.

[15] Elisabeth of Bohemia – Descartes, R. (2007): The Correspondence between Princes Elisabeth of Bohemia and René Descartes, edited and translated by Lisa Shapiro, The University of Chicago Press.

[16] Everson, J. R. – Reidy, D. V. – Sampson, L. (eds.) (2016): The Italian Academies 1525–1700: Networks of Culture, Innovation and Dissent, Routledge.

[17] Findler, P. (1993): Science as a Career in Enlightenment Italy: The Strategies of Laura Bassi, ISIS 84 (3), 441–469, dostupné z: http://www.jstor.org/stable/235642. | DOI 10.1086/356547

[18] Findler, P. – Roworth, W. W. – Sama, C. M. (eds.) (2009): Italy’s Eighteenth Century. Gender and Culture in the Age of the Grand Tour, Stanford University Press.

[19] Frize, M. (2013): Laura Bassi and Science in 18th Century Europe: The Extraordinary Life and Role of Italy's Pioneering Female Professor, Springer Science & Business Media.

[20] Gonzaga, V. – Piscopia, H. L. C. (1679): Applausi accademici alla Laurea filosofica dell'illustrissima signora Elena Lucrezia Cornara Piscopia, accademica Infeconda, composti e raccolti dall'Accademia stessa, Giacomo Dragondelli.

[21] Goodman, L. – Rogers, R. – Albisetti, J. (eds.) (2010): Girls' Secondary Education in the Western World: From the 18th to the 20th Century, Springer.

[22] Guernsey, J. H. (1999): The Lady Cornaro, Pride and Prodigy of Venice, College Avenue Press.

[23] Hemelík, M. (2006): "A threefold Classis or Rank of Beings" aneb několik poznámek k jednomu z raně novověkých pokusů o vypracování monistického filosofického postoje. (Lady Anne Conwayová (1631–1679) a její spirituálně monistická filosofie.), E-Logos. Journal for Philosophy [online], 1,1-62, [cit. 2017-03-21], dostupné z: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=149.

[24] Chojnacki, S. (2000): Women and Men in Renaissance Venice, Twelve Essays on Patrician Society, The Johns Hopkins University Press.

[25] Chojnacki, S. (1991): The Most Serious Duty: Motherhood, Gender, and Patrician Culture in Renaissance Venice, in Migiel, M. – Schiesari, J. (eds.) Refiguring Woman: Perspectives on Gender and the Italian Renaissance, Cornell University Press, 133–154.

[26] Kalnická, Z. (2009): Genderovanost filozofického kánonu a textové "strategie" marginalizace filozofek, Sociologický časopis/Czech Sociological Review 45(4), 809–833.

[27] Kalnická, Z. (2010): Filozofie a feminizmus, Ostravská univerzita.

[28] Kelly-Gadol, J. (1977): Did Women Have a Renaissance?, in Bridenthal, R. – Koonz, C. (eds.) Becoming Visible: Women in European History, Houghton Mifflin Co, 137–164.

[29] King, M. L. (2009): Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646–1684) – The First Woman in the World to Earn a University Degree, The Catholic Historical Review 95(2), 355–357, dostupné z: http://www.jstor.org/stable/27745666.

[30] King, M. (1991): Women of the Renaissance. University of Chicago Press.

[31] Kristeller, P. O. (1980): Learned Women of Early Modern Italy: Humanists and University Scholars, in Lamambe, P. (ed.) Beyond Their Sex: Learned Women of the European Past, New York University Press, 91–116.

[32] Kuhn, H. (2017): Aristotelianism in the Renaissance, in Zalta, N. (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online], 2005-11-16, rev. 2017-04-20, [cit. 2017-05-10], dostupné z: https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/aristotelianism-renaissance/.

[33] Le Jars de Gourney, M. (1999): The Equality of Men and Women, in Dykeman, T. B.(ed.) The Neglected Canon: Nine Women Philosophers. First to the Twentieth Century, Kluwer Academic, 89–103.

[34] Logan, G. B. (1994): The Desire to Contribute: An Eighteenth-Century Italian Woman of Science, The American Historical Review 99(3), 785–812, dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2167770. | DOI 10.2307/2167770

[35] Lynn, S. L. (2011): Ženy, které změnily svět, Alpress.

[36] Martin, J. – Romano, D. (eds.) (2002): Venice Reconsidered: The History and Civilization of an Italian City-State, 1297–1797, Johns Hopkins University Press.

[37] Maschietto, F. L. (2007): Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646–1684) – The First Woman in the World to Earn a University Degree, Saint Joseph's University Press.

[38] McAlister, L. L. (ed.) (1996): Hypatia’s Daughters: Fifteen Hundred Years of Women Philosophers, Indiana University Press.

[39] Ménage, G. (1984): The History of Women Philosophers, University Press of America.

[40] Middleton, W. E. K. (1971): The Experimenters: A Study of the Accademia Del Cimento, The Johns Hopkins Press.

[41] Muir, E. (2007): The culture wars of the Late Renaissance. Skeptics, libertines and opera, Harvard University Press.

[42] Norwich, J. J. (1971): A History of Venice, Vintage.

[43] O’Neill, E. (1998): Disappearing Ink: Early Modern Women Philosophers and Their Fate in History, in Kourany J. (ed.) Philosophy in a Feminist Voice: Critiques and Reconstructions, Princeton University Press, 17–62.

[44] Piscopia, H. L. C. (1688): Helenae Lucretiae (Quae & Scholastica) Corneliae Piscopiae Virginis Pietatae, & Eruditione admirabilis, Ordini D. Benedicti Primatis votis adscriptae Opera Quae quidem haberi potuerunt, Parmae.

[45] Poullain de la Barre, F. (1990): The Equality of the Two Sexes, Manchester University Press.

[46] Randall, J. H. (1981): The School of Padua and the Emergence of Modern Science, Editrice Antenore.

[47] René Descartes (1998): Principy filosofie. Výbor doplněný dvěma dopisy princezně Alžbětě Falcké, přel. Petr Glombíček a Tomáš Marvan, Filosofia.

[48] Ridder-Symoens, H. (ed.) (2003): A History of the University in Europe: Volume 2, Universities in Early Modern Europe (1500–1800), Cambridge University Press.

[49] Rousseau, J. J. (1911): Emil čili o vychování. II. díl (4. a 5. kniha), Nákladem Dědictví Komenského.

[50] Seitz, J. (2011): Witchcraft and Inquisition in Early Modern Venice, Cambridge University Press.

[51] Schmitt, Ch. B. (1983): Aristotle and the Renaissance, Harvard University Press.

[52] Schmitt, Ch. B. (1984): The Aristotelian Tradition and Renaissance Universities, Valorium Reprints.

[53] Sousedík, S. (2012): O co šlo. Články a studie z let 1965–2011, Vyšehrad.

[54] Sperling, J. G. (2000): Convents and the Body Politics in Late Renaissance Venice, The University of Chicago Press.

[55] Waithe, M. E. (ed.) (1987): A History of Women Philosophers, Volume I., Kluwer Academic Publishers.

[56] Waithe, M. E. (ed.) (1989): A History of Women Philosophers, Volume II., Kluwer Academic Publishers.

[57] Waithe, M. E. (ed.) (1991): A History of Women Philosophers, Volume III., Kluwer Academic Publishers.

[58] Waithe, M. E. (ed.) (1994): A History of Women Philosophers, Volume IV. Kluwer Academic Publishers.