Konzumácia mäsa na hradoch v novoveku : prípadová štúdia z hradu Dobrá Niva

Název: Konzumácia mäsa na hradoch v novoveku : prípadová štúdia z hradu Dobrá Niva
Variantní název:
  • The consumption of meat in castles in the Modern Age : a case study from the Dobrá Niva castle
  • Der Fleischkonsum in der Neuzeit auf Burgen : eine Fallstudie von Burg Döbring
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 511-521
Rozsah
511-521
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cieľom príspevku je predstaviť a interpretovať faunálne pozostatky z archeologického výskumu predhradia NKP Hrad Dobrá Niva v katastrálnom území obce Podzámčok, okres Zvolen. Analýzou osteologického materiálu bola zistená veľká rozmanitosť druhov zvierat s dominanciou domácich druhov nad lovenými. Archeologická vzorka fauny poukazuje hlavne na bežný domáci odpad, čo dokladajú viaceré stopy po sekaní a rezaní na kostiach. Na niektorých fragmentoch boli tiež zachytené stopy po zuboch hlodavcov. Na kostiach domácich druhov (hovädzí dobytok, ovca/koza, ošípaná) boli spozorované aj známky po tepelnom spracovaní. Vzhľadom na prírodné prostredie, v ktorom je hrad Dobrá Niva zasadený, analýza osteologického materiálu zvierat poukázala na lokálnu ekonomiku obyvateľov hradu pri získavaní mäsitej potravy s využitím lovu v okolitých lesoch, vodách a na pasienkoch ako doplnkovej stravy.
This contribution presents and interprets the relics of fauna yielded by archaeological research into the outer bailey of the Dobrá Niva castle, a national cultural monument, in the cadastral zone of the village of Podzámčok, the Zvolen district. The analysis of osteological material showed a variety of animal species, with domestic animals prevailing over those hunted. The archaeological sample of fauna points towards relatively common household waste, which is confirmed by multiple traces of chopping and carving on the bones. Some bone fragments contained traces of rodents' teeth. The bones of domestic animals (cattle, sheep/goat, pig) also featured traces of cooking. In regard to the natural environment in which the Dobrá Niva castle is located, the analysis of the osteological material bears witness of the local economy of the castle residents in the provision of meat, supplemented with hunting in the surrounding woods and on pastures and fishing.
Note
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) číslo 1/0208/15 Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Förderprojekts der Wissenschaftlichen Förderagentur des Ministeriums für Schulwesen, Wissenschaft, Forschung und Sport der Slowakischen Republik und der Slowakischen Akademie der Wissenschaften (VEGA) Nr. 1/0208/15 Der Mensch und die Berge im Laufe der Zeit – von urzeitlichen Burgwällen bis zu mittelalterlichen Burgen.
Reference
[1] ADAMS, B. J.–CRABTREE, P. J., 2008: Comparative Skeletal Anatomy. A Photographic Atlas for Medical Examiners, Coroners, Forensic Anthropologists, and Archaeologists. Totowa.

[2] BELJAK PAŽINOVÁ, N.–BELJAK, J.–ŠIMKOVIC, M., 2015: Výskum hradu Dobrá Niva v rokoch 2013 a 2014 – Die Grabungen auf Burg Döbring (Dobrá Niva) in den Jahren 2013 und 2014, AH 40, 583–595.

[3] BIELICH, M., 2015: Archeologický výskum Lietavského hradu v rokoch 2012–2013: piata a šiesta výskumná sezóna – Die archäologische Grabung auf der Burg Lietava in den Jahren 2012–2013: fünfte und sechste Grabungssaison, AH 40, 115–129.

[4] BOESSNECK, J., 1969: Osteological differences between sheep (Ovis aries Linné) and goat (Capra hircus Linné). In: Science in Archaeology: A comprehensive survey of Progress and Research (Brothwell, D. R.–Higgs, E. D., edd.), 311–358. London.

[5] VAN DEN DRIESCH, A., 1976: Das Vermessen von Tierknochen aus Vor- und Frühgeschichtlichen Siedlungen. München.

[6] DRIESCH, A.–BOESSNECK, J., 1974: Kritische Anmerkungen zur Widerristhöhenberechnung aus Langenmassen vor- und frühgeschichflicher Tierknochen, Saugetierkundliche Mitteilungen 22, 325–348.

[7] DUCHOŇOVÁ, D.–LENGYELOVÁ, T., 2016: Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Radosti slávností, strasti každodennosti. Bratislava.

[8] FRANCE, S. L., 2009: Human and Nonhumane Bone Identification. A color atlas. Boca Raton.

[9] GRANT, A., 1982: The use of tooth wear as a guide to the age of domestic ungulates. In: Ageing and sexing animal bones from archaeological sites (Wilson, B.–Grigson, C.–Payne, S., edd.), 91–108. Oxford.

[10] GRAYSON, D. K., 1984: Quantitative Zooarchaelogy. Studies in archaeological science. London.

[11] HAELSTEAD, P.–COLLINS, P., 1995: Sheffield animal bone tutorial: Taxonomic identification of the principal limb bones of common European farmyard animals and deer: a multimedia tutorial. Glasgow.

[12] HAELSTEAD, P.–COLLINS, P., 2002: Sorting the sheep from goats: Morphological distinctions between the mandibles and mandibular teeth of adult Ovis and Capra, Journal od Archaeological Science 29, 545–553. DOI: https://doi.org/10.1006/jasc.2001.0777 | DOI 10.1006/jasc.2001.0777

[13] HILLSON, S., 2005: Teeth. Cambridge.

[14] KLEIN, R. G.–CRUZ-URIBE, K., 1984: The analysis of Animal Bones from Archeological Sites. Prehistoric Archaeology and Ecology Series. Chicago.

[15] KOLDA, J., 1951: Osteologický atlas. Praha.

[16] KUKLOVÁ, M., 2014: Hydrogeologické pomery. In: Dobrá Niva. Monografia obce (Očenášová-Štrbová, S., ed.), 17–19. Dobrá Niva.

[17] KYSELÝ, R., 2004: Kvantifikační metody v archeozoologii – Quantification methods in archaeozoology, AR LVI, 279–296.

[18] LYMAN, R. L., 2008: Quantitative Paleozoology. Cambridge.

[19] MALINIAK, P., 2009: Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku. Banská Bystrica.

[20] MALINIAK, P., 2014: Stredoveké mestečko a jeho obyvatelia. In: Dobrá Niva. Monografia obce (Očenášová-Štrbová, S., ed.), 53–58. Dobrá Niva.

[21] MALINIAK, P., 2014a: Z histórie v ranom novoveku. In: Dobrá Niva. Monografia obce (Očenášová-Štrbová, S., ed.), 59–66. Dobrá Niva.

[22] MALINIAK, P., 2015: Úlovky, dary a jelene v maštali. Sociálne a kultúrne pozadie poľovníctva vo Zvolenskej stolici. In: Človek a svet zvierat v stredoveku (Dvořáková, D. a kol.), 393–408. Bratislava.

[23] O'CONNOR, T., 2000: The archaeology of animal bones. London.

[24] PAYNE, S., 1973: Kill-off patterns in sheep and goats: the mandibles from Asvan Kale, Anatolian Studies 23, 281–303. | DOI 10.2307/3642547

[25] PAYNE, S., 1987: Reference codes from wear states in the mandibular cheek teeth of sheep and goats, Journal of archaeological Science 14, 609–614. DOI: https://doi.org/10.1016/0305-4403(87)90079-3 | DOI 10.1016/0305-4403(87)90079-3

[26] POPESKO, P., 2007: Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat. I.–III. diel. Bratislava.

[27] REITZ, E. J.–WING, E. S., 2008: Zooarchaeology. Cambridge.

[28] REPKA, D.–SATER, P.–ŠIMUNKOVÁ, K., v tlači: Archeologické nálezy z Oponického hradu, ŠZ AÚ SAV 2017.

[29] SHIPMAN, P.–FOSTER, G.–SCHOENINGER, M., 1984: Burnt bones and teeth: an experimental study of color, morphology, crystal structure and shrinkage, Journal of archaeological science 11, 307–325.

[30] SCHMIDT, E., 1972: Atlas of Animal Bones. For Prehistorians, Archaeologists and Quaternary Geologist. Amsterdam – London – New York.

[31] TEICHERT, M., 1969: Osteometrische Untesuchungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei vor- und frühgeschichtlichen Schweinen, Kühn-Archiv 83, 237–292.

[32] THURZO, M.–BEŇUŠ, R., 2005: Základy tafonómie hominidov a iných stavovcov. Bratislava.

[33] VOZÁK, Z., 2014: Archeozoologická analýza nálezov z Lietavského hradu z rokov 2008–2010. In: Hrad Lietava 2003–2013, 10–103. Lietava.

[34] VÖRÖS, I., 2000: Adatok az Árpád-kori állattartás történetéhez. In: A középkori magyar agrárium (Bende, L.–Lőrinczy, G., edd.), 71–119. Ópusztaszer.