Výsledky geofyzikálneho výskumu zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach

Název: Výsledky geofyzikálneho výskumu zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach
Variantní název:
  • Results of the geophysical survey of a defunct Benedictine monastery in Rimavské Janovce
  • Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchung des untergegangenen Benediktinerklosters in Rimavské Janovce
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 651-667
Rozsah
651-667
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Štúdia prezentuje výsledky geofyzikálneho výskumu benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach. Merania lokalizovali kláštor zo severnej strany kostola. Jeho západné krídlo bolo pristavané k severnej veži kostola. Bolo široké 6,2 m a zachytené v dĺžke 13 m. Na preskúmanom úseku ho tvorila len jedna miestnosť. Západný trakt bol zrejme dvojpodlažný. Východný trakt bol pristavaný k východnému okraju kostola. Zachytený bol v dĺžke 16 m, jeho šírku sa nepodarilo zistiť. Interiér tvorili minimálne štyri miestnosti. Merania doložili aj existenciu ambitu. Najlepšie sa zachovala východná krížová chodba so šírkou 2,8 m. Na ploche širokej ca 4 m severne od kostola výskum potvrdil prítomnosť murovaných románskych hrobiek. Merania v interiéri kostola indikujú hrobku v severovýchodnom nároží pred triumfálnym oblúkom. Pri severnej fasáde kostola bola identifikovaná aj novoveká sakristia, ktorá tu fungovala po zániku kláštora, medzi polovicou 18. a 19. storočia.
This study presents the results of the geophysical survey of a Benedictine monastery in Rimavské Janovce. Measurements located the monastery on the north side of a church. Its west wing adjoining the north tower of the church was 6.2 m wide and 13 m long. The investigated section only contained one room. The west wing probably had two storeys. The east wing was added to the east edge of the church. The excavated length was 16 m, its width was not possible to determine. The interior consisted of at least four rooms. The measurements also revealed a cloister. The best preserved part of the monastery is an east cloister 2.8 m wide. Research in an area ca 4 m wide north of the church detected masonry Romanesque tombs, while measurements inside the church indicated a tomb in the north-east corner, in front of a triumphal arch. A modern-age sacristy was identified by the north side of the church; it functioned after the decline of the monastery, between the mid-18th and mid-19th centuries.
Note
Príspevok vznikol vďaka podpore agentúry VEGA v rámci grantu č. 1/0740/14.
Der vorliegende Beitrag ist Dank der Förderung der Agentur VEGA im Rahmen des Förderprojekts Nr. 1/0740/14 entstanden.
Reference
[1] BÁLINT, I., 1944: Gömör megye. II. Budapest.

[2] BOTOŠ, A., 2012: Kostená plastika sv. Jakuba Staršieho, Rimavské Janovce. In: Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote (Bodorová, O. a kol.), 55. Rimavská Sobota.

[3] BUDAY, P., 2012: František Florián Rómer, Monument revue 1, č. 2 , 40–42.

[4] GÜNTHEROVÁ, A. a kol., 1969: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava.

[5] GYÜRKY, H. K., 1996: A Buda melletti kánai apátság feltárása. Budapest.

[6] HANUŠ, M., 2015: Archeologický výskum Kostola sv. Egídia v Hronskom Beňadiku – Die archäologische Grabung an der St. Ägidiuskirche in Hronský Beňadik, AH 40, 221–245.

[7] HANUŠ, M.–KUŠNIRÁK, D., 2014: Podoba benediktínskeho Kláštora sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach na základe archeologického a geofyzikálneho výskumu, ŠZ AÚ SAV 56, 155–168.

[8] HERVAY, F. L., 2001: A Bencések és apátságaik története a középkori Magyaroszágon. Történeti katalógus. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon (Takács, I., ed.). Pannonhalma.

[9] HRAŠKOVÁ, E.–ŠIMKOVIC, M., 2000: Nálezová správa. Rimavské Janovce. Kostol sv. Jána Krstiteľa a zaniknutý kláštor benediktínov, rkp. ulož. v Archíve KPÚ Banská Bystrica.

[10] HRAŠKOVÁ, E.–ŠIMKOVIC, M., 2000a: Zisťovací archeologický výskum zaniknutého kláštora v Rimavských Janovciach. In: AVANS 1999, 49–50. Nitra.

[11] HRAŠKOVÁ, E. a kol., 2001: Hrašková, E.–Kürthy, L.–Ragač, R.–Šimkovic, M., Pamiatkový prieskum a zisťovací archeologický výskum kostola a zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach – Denkmal- und archäologische Erforschung der Kirche und des untergegangenen Benediktinerklosters in Rimavské Janovce, AH 26, 279–298.

[12] KARÁCSONYI, J.–BOROVSZKY, S., 1903: Registrum Varadiense examinum ferri candentis ordine chronologico digestum descripta effigie editionis a. 1550 illustratum. Budapest.

[13] KARASOVÁ, Z., 1997: Opát z Rimavských Janoviec, Historická revue 8, č. 2, 24–25.

[14] KRESÁNEK, P. a kol., 2009: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Bratislava.

[15] KUŠNIEROVÁ, E., 2013: Románsky kostol v Rimavských Janovciach – nasledovaniahodný príklad pamiatkovej obnovy. In: Gemer-Malohont 8–9. Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, 216–222. Rimavská Sobota.

[16] PIVKO, D., 2014: Sivé vulkanické horniny Gemera-Malohontu a ich využitie pri stavbe kostolov. In: Gemer- Malohont 10. Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, 30–48. Rimavská Sobota.

[17] POLLA, B., 1986: Košice – Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom. Košice.

[18] POMFYOVÁ, B., 2015: Ranostredoveké kláštory na Slovensku: torzálna architektúra – torzálne poznatky – torzálne hypotézy – Frühmittelalterliche Klöster in der Slowakei: torsale Architektur – torsale Erkenntnisse – torsale Hypothesen, AH 40, 733–777.

[19] ROMHÁNYI, B., 2000: Kolostorok és társaskáptalanok a közepkori Magyárországon. Budapest.

[20] RÓMER, F. F., 1875: Az Árpád-korszaki Jánosi-i templom, Vasárnapi ujság, č. 13, 28. marec 1875, 198–199.

[21] SEDLÁK, V., 2008: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tom. I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337. Trnava – Rím.

[22] SLIVKA, M., 1998: Stredoveký homo viator (Slovensko vo vzťahu k medzinárodným pútnym miestam) – Der mittelalterliche homo viator. (Die Beziehumg der Slowakei zu den internationalen Wallfahrtsorten), AH 23, 303–320.

[23] SLIVKA, M., 2009: Kostol sv. Štefana kráľa v Bernolákove, Musaica 26, 189–210.

[24] SOKOLOVSKÝ, L., 1997: Stručné dejiny Malohontu do roku 1803. Martin.

[25] SÖRÖS, P., 1912: Az elenyészett benczett apátságok. A Pannonhalmi Szent-Bendek-rend története XII/B. Budapest.

[26] ŠIMKOVIC, M., b. d.: Rímskokatolícky filiálny Kostol sv. Jána Krstiteľa (bývalý benediktínsky). In: Arslexicon – výtvarné umenie na Slovensku (Balážová, B.–Pomfyová, B., edd.). Dostupné z: http://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=rimskokatolicky-filialny-kostol-sv-jana-krstitela-byvaly-benediktinsky.

[27] TOGNER, M., 1989: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava.