Inskripcie v stredovekom archeologickom materiáli z územia Slovenska I.

Název: Inskripcie v stredovekom archeologickom materiáli z územia Slovenska I.
Variantní název:
  • Inscriptions among medieval archaeological material from Slovak territory I
  • Inschriften im mittelalterlichen Material aus dem Gebiet der Slowakei I.
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 819-847
Rozsah
819-847
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V prvej časti práce autor predkladá archeologické nálezy opatrené nápismi, resp. ich skratkami, v rôznej forme písma používaného v období stredoveku a na začiatku novoveku. Zahŕňa tak keramický materiál (nádoby, misy, poháre, kachlice, slnečné hodiny, hlinené modely), ďalej zbrane (hlavne meče, nože, dýky, honosný hrot šípu), kľúče, sklenené poháre a iné kovoliatecké a kováčske výrobky (torzo zvona, železné dvere). Pokus o dešifrovanie litier nápisov v ich kontextuálnom vyjadrení (aplikácie na biblické texty). Pokus o interpretáciu, resp. reinterpretáciu publikovaných nálezov.
In the first part of the article, the author presents archaeological finds with inscriptions and their abbreviations in various forms, which were in use in medieval times and at the beginning of the modern age. These include pottery (pots, bowls, cups, tiles, sundials, clay moulds), weapons (mostly swords, knives, daggers, a decorated arrowhead), keys, goblets and other metalwork and ironwork products (a bell fragment, iron doors). The author tried to decipher the letters and inscriptions in context (application to Biblical texts) and also attempted to interpret them, as well as to reinterpret some finds already published.
Note
Výskum projektu Stredoveké nápisy na Slovensku bol podporený z grantu APVV-0237-11.
Das Forschungsprojekt Mittelalterliche Inschriften in der Slowakei wurde von der Fördermaßnahme der Agentur zur Förderung von Foschung und Entwicklung APVV-0237-11 gefördert.