Knihovny v kontextech celoživotního kompetenčního vzdělávání pro sociální inkluzi

Název: Knihovny v kontextech celoživotního kompetenčního vzdělávání pro sociální inkluzi
Variantní název:
  • Libraries in the context of lifelong competence education for social inclusion
Zdrojový dokument: ProInflow. 2017, roč. 9, č. 2, s. 39-47
Rozsah
39-47
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek reflektuje kontext aktuální Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 – 2020 především v akcentu vzdělávací funkce knihoven v oblasti celoživotního a občanského vzdělávání. Cílové skupiny vzdělávání v knihovnách jsou mimo jiné definovány sociokulturními specifiky, ať jde o děti ze sociálně vyloučeného prostředí, nebo o dospělé se speciálními potřebami. Poznání a pochopení této sociokulturní jedinečnosti může knihovníkům pomoci jednak v porozumění informačním a vzdělávacím potřebám různých cílových skupin uživatelů, jednak v designování vhodných nástrojů a forem proinkluzivního vzdělávání. Cílem příspěvku je tedy v deskripci ukázat pojetí sociální inkluze v edukační teorii a praxi učících knihovníků, směřující k podpoře celoživotního kompetenčního vzdělávání uživatelů.
The article reflects context of current Conception of Library Developement in the CR for 2017 - 2020 mostly in the accent of educational function of libraries in the area of lifelong learning and civil learning. The aim groups of education in libraries are defied by socio-cultural specifics, whether it’s children from a socially unprofittable environment, or adults with special needs. Knowing and understanding this socio-cultural uniqueness may help the librarians to understand informational and educational needs of various groups of users, and to design proper devices and forms of inclusive education. The aim of the article is to show in describtion the conception of social inclusion in an educational theory and practice of teaching librarians, leading to support of lifelong competence education.
Reference
[1] Alexiadou, N. (2002): Social inclusion and social exclusion in England: tensions in education policy, Journal of Education Policy, 17(1), s. 71–86. | DOI 10.1080/02680930110100063

[2] Baslerová, P., Felcmanová, L. & Michalík, J. (2015): Podpůrná opatření ve vzdělávání [online]. Praha: Člověk v tísni, s. 11. [cit. 2017-07-27]. ISBN 978-80-87456-57-6. Dostupné z: http://bit.ly/1Rkz5um

[3] Blažejová, M. (2016): Informační chování žáků středních odborných škol při mimoškolní přípravě na vyučování. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Kabinet informačních studií a knihovnictví, Brno, 106 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Pavlína Mazáčová. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/146061/ff_m/Blazejova_diplomova_prace.pdf.

[4] Brander, P. a kol. (2006): Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Přel. Eva a Martin Potužníkovi. Praha: Argo. ISBN 80-7203-827-3.

[5] Burchardt, T., J. Le Grand & Piachaud, D. (1999): Social Exclusion in Britain 1991–1995. Social Policy and Administration 33 (3): s. 227–244.

[6] Butt-Posnik, J. & Geudens, T. (2006): Time for inclusion. Brussel: SALTO-YOUTH Inclusion Resource Center.

[7] Cameron, S. & Field, A. (2000): Community, ethnicity and neighbourhood, Housing Studies, 15(6), s. 827–43. | DOI 10.1080/02673030020002564

[8] Čada, K., ed. (2015): Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Praha. Dostupné také z: https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_gac.pdf

[9] Dervin, B. (2010): What Methodology Does To Theory: Sense-Making Methodology As Exemplar. In: Library and Information Science [online]. © 2006–2008, [cit. 2017-07-29]. Dostupné z: http://lib-infoscience.blogspot.cz/2010/08/what-methodology-does-to-theory-sense.html

[10] Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/962/ES ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (Úř. věst. L 394, 30. 12. 2006, s. 10-18). [online]. [cit. 2017-07-30]. Dostupné z: http:eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:c11090

[11] Grizzle, A. et al. (2013): UNESCO. Media and Information Literacy: Policy & Strategy Guidelines. United Nations Educational, 196 s. ISBN 978-92-3-001239-7. Dostupné z: http://milunesco.unaoc.org/wp-content/uploads/2012/05/mil-policyguidelines.pdf.

[12] Havlíčková, D. & Žárská, K. (2012): Kompetence v neformálním vzdělávání. Praha: Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ISBN 978-80-87449-18-9. Dostupné z: http://znv.nidv.cz/userfiles/file/KPZ/vystupy/06-unv/kompetence-v-neformalnim-vzdelavani.pdf

[13] Hloušková, L. (2014): Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání. Studia paedagogica, [S.l.], v. 19, n. 2, s. 11-38. ISSN 1803-7437. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/734/828. | DOI 10.5817/SP2014-2-2

[14] Hunt, J. (2005): Combating Social Exclusion: The EU's Contribution. Journal of Social Welfare and Family Law, 27 (1): s. 113–120. | DOI 10.1080/09649060500085974

[15] Chrisholm, L., Hoskins, B. & Glahn, Ch. (eds.) (2005): Trading up – potential and performance in non-formal learning. Strasbourg: Council of Europe. ISBN 92-871- 5765-0.

[16] Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020 (2016): Ústřední knihovnická rada ČR [online]. [cit. 2017-07-20] Dostupné z: http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/

[17] Kosková, H. (2011): Klíčové faktory ovlivňující sociální inkluzi mladých lidí v programu Mládež v akci. Praha, 73 s. Diplomová práce. Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Vedoucí práce Karel Čada. Dostupné také z: http://www.pvsps.cz/dev/data/2017/03/22/13/koskova_kelena.pdf

[18] Mareš, P. (2000): Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 36(3), s. 285–297. ISSN 0038-0288.

[19] Mazáčová, P. (2017): Učící knihovník v perspektivě vzdělávání heterogenní školní třídy k informační gramotnosti. Proinflow : časopis pro informační vědy [online]. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, roč. 9, č. 1, s. 24-5. ISSN 1804-2406. [cit. 2017-07-29]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1611/1850

[20] Mazáčová, P. & Chalupník, R. (2016): Učící knihovník a vzdělávací technologie. IT lib, Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, roč. 20, č. 2, s. 18-24. [online]. [cit. 2017-06-28]. ISSN 1335-793X. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/18_ucici%20knihovnik.pdf

[21] MŠMT (2016): Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018. Praha [online]. [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-na-obdobi-2016-2018

[22] Prázová, I., Homolová, K., Landová, H., & Richter, V. (2014): České děti jako čtenáři. Brno: Host. ISBN 978-80-7491-492-8.

[23] Rabušicová, M., Kamanová, L. & Pevná, K. (2014). Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu. Studia Paedagogica, 19(1), 103-124. [cit. 2017-07-27]. https://doi.org/10.5817/SP2014-1-6 | DOI https://doi.org/10.5817/SP2014-1-6 |

[24] Steinert, H. & Pilgram, A. (2003): Welfare from Below: Struggles Against Social Exclusion in Europe. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, s. 5