Jan Máchal a Frank Wollman : (k německo-slovanským vztahům v meziválečných komparatistických syntézách)

Název: Jan Máchal a Frank Wollman : (k německo-slovanským vztahům v meziválečných komparatistických syntézách)
Variantní název:
  • Jan Máchal and Frank Wollman : (on German-Slavic relationships in interwar comparative syntheses)
Autor: Kučera, Petr
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 2, s. 21-38
Rozsah
21-38
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá srovnáním dvou zásadních komparatistických prací z oboru dějin slovanských literatur, které dali evropské a světové slavistice čeští badatelé Jan Máchal a Frank Wollman po vzniku Československé republiky. Aspekt, který tato stať sleduje, je prezentace německo-slovanských literárních a kulturních vztahů. Monumentální kompendium Slovanské literatury I, II, III, které Jan Máchal vydal postupně v letech 1922, 1925 a 1929, mapuje vývoj jednotlivých slovanských literatur se zřetelem k evropské literární tradici. V centru pozornosti jsou podrobné charakteristiky sociolingvistické a literární situace, jakož i některé vzájemné vztahy mezi slovanskými literaturami. Frank Wollman ve své syntetické práci Slovesnost Slovanů z roku 1928 usiluje o zachycení vztahů mezi hlavními slovanskými literaturami a vztahy mezi filosofickými a estetickými myšlenkovými proudy a literární tvorbou slovanských autorů. Pohled na německou a rakouskou kulturu je – u Máchala do značné míry, u Wollmana méně – zatížen některými stereotypy, které po první světové válce v české společnosti silně rezonovaly.
This paper deals with the comparison of two major comparative works in the field of the history of Slavic literature given by European and world Slavists by Czech scholars Jan Máchal and Frank Wollman after the establishment of the Czechoslovak Republic. The aspect that follows is a presentation of the German-Slavic literary and cultural relations. The monumental compendium Slavic Literatures I, II, III, published by Jan Máchal in 1922, 1925 and 1929, maps the development of individual Slavic literature in the light of European literary traditions. The focus is on the detailed characteristics of the sociolinguistic and literary situation, as well as some interrelationships between Slavonic literature. Frank Wollman in his synthetic work The Literature of the Slavs of 1928 seeks to the relationship between the main Slavic literature and the relations between the philosophical and aesthetic thought streams and the literary creation of the Slavic authors. The view of German and Austrian culture is – by Máchal to a large extent, less by Wollman – burdened by some stereotypes that resonated strongly in Czech society after the First World War.
Reference
[1] EISNER, Pavel: Německá literatura na půdě ČSR od roku 1848 do našich dnů. In: PRAŽÁK, Albert – NOVOTNÝ, M. (eds.): Československá vlastivěda VII: Písemnictví. Praha: SFINX, 1933, s. 325–377.

[2] HLÔŠKOVÁ, Hana – ZELENKOVÁ, Anna (eds.): Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I–II. Bratislava – Brno: Ústav etnológie SAV, 2006.

[3] HRABÁK, Josef: Literární komparatistika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

[4] KRAUS, Arnošt: Německá literatura na půdě ČSR do roku 1848. In: PRAŽÁK, Albert – NOVOTNÝ, M. (eds.): Československá vlastivěda VII: Písemnictví. Praha: SFINX, 1933, s. 297–324.

[5] MÁCHAL, Jan: Slovanské literatury I. Praha: Matice česká, 1922.

[6] MÁCHAL, Jan: Slovanské literatury II. Praha: Matice česká, 1925.

[7] MÁCHAL, Jan: Slovanské literatury III. Praha: Matice česká, 1929.

[8] PRAŽÁK, Albert – NOVOTNÝ, M. (eds.): Československá vlastivěda VII: Písemnictví. Praha: SFINX, 1933.

[9] WOLKAN, Rudolf: Geschichte der deuschen Literatur in Böhmen und in den Sudetenländern. Augsburg: Johannes Stauda Verlag, 1925.

[10] WOLLMAN, Frank: Die Literatur der Slawen. Hrsg. von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. (Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert). Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang, 2003.

[11] WOLLMAN, Frank: Slovesnost Slovanů. Praha: Vesmír, 1928.

[12] WOLLMAN, Slavomír: Česká škola literární komparatistiky (Tradice, problémy, přínos). Praha: Univerzita Karlova, 1989.

[13] WOLLMAN, Slavomír: Porovnávacia metóda v literárnej vede. Bratislava: Tatran, 1988.

[14] ZELENKA, Miloš: Komparatista Frank Wollman ve světle fenomenologických inspirací. In: HLÔŠKOVÁ, Hana – ZELENKOVÁ, Anna (eds.): Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I–II. Bratislava – Brno: Ústav etnológie SAV, 2006, s. 23–35.