K charakteristickým rysům literárněkritických prací P. V. Anněnkova

Název: K charakteristickým rysům literárněkritických prací P. V. Anněnkova
Variantní název:
  • On the characteristic features of literary-critical works by Pavel V. Annenkov
Autor: Šaur, Josef
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 2, s. 75-84
Rozsah
75-84
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek definuje charakteristické rysy Anněnkovovy literární kritiky. Pavel V. Anněnkov (1813–1887) patřil v padesátých letech 19. století k výrazným odpůrcům literárněkritických koncepcí radikálních demokratů. Anněnkov bývá považován za významného obhájce estetické stránky literárního díla, která podle něj nesmí být zastíněna diskusemi o politických či společenských otázkách. Avšak jeho hodnocení literárních děl nelze redukovat pouze na estetické hledisko. Autor dokládá, že Anněnkov ve svých literárních kritikách kladl důraz také na harmonii a mravní hledisko, a upravuje tak převládající zjednodušující vnímání Anněnkovova jako literárního kritika. Článek uvádí Anněnkovovy estetické a umělecké postoje do souvislostí dobového ruského liberálního myšlení a ukazuje, že vlivy evropského liberalismu je v ruském prostředí nutno hledat i mimo politickou sféru.
This study describes the characteristic features of Annenkov's literary criticism. Pavel V. Annenkov (1813–1887) was one of the key opponents of the concepts of literary criticism proposed by the radical democrats. He used to be regarded as a strong advocate of the aesthetic qualities of literature, which, in his opinion, could not be superseded by discussions about political or social issues. However, his assessment of literary works can not only be reduced to an aesthetic point of view. The author reports that in his literary criticisms Annenkov also puts emphasis on harmony and on moral viewpoint and thus he adjusts prevailing simplified perception of Annenkov as a literary critic. The study draws parallels between Annenkov's aesthetic and artistic views and the then-current Russian liberal thinking and shows that the influence of European liberalism on the Russian society can also be found outside the sphere of politics.
Note
Text byl zpracován v rámci grantového projektu GA MU "Rusko v kategoriích přítel – nepřítel. Česká reflexe" (kód MUNI/M/0921/2015).