Literárna história rozpráva

Název: Literárna história rozpráva
Variantní název:
  • Literary criticism narrates
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 103-113
Rozsah
103-113
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Predmet záujmu o osobnosť, tvorivý a kultúrny štatút výnimočnej osobnosti slovenských spoločenských dejín, o Štefana Krčméryho, sa spája so slovenskou literárnou históriou a so skutočnosťou, že sa záverečná časť jeho tvorivého a osobného života v päťdesiatych rokoch minulého storočia beletrizuje. Anton Baláž z poznania literárnej histórie vyňal časť Krčméryho života v neliterárnych súvislostiach. Do času a do vývinu umiestnená látka a tematika, v ktorej sa zložitým spôsobom dotýka politikum a umenie, história a život jednotlivca, sa pričinením Antona Baláža premieňa na syntézu komorne utváranú z detailov života umelca, z osudu jeho umeleckých textov a dotvára svedectvo o skutočnostiach, názvoch, realitách a kontextoch dobového kultúrneho a literárneho života. Takýto zámer nasledoval prozaik, keď vydal beletrizované svedectvo o osude života všestranného umelca o slovenskej literatúre v 20. storočí.
The subject of personal interest, the creative and cultural status of the outstanding personality of Slovak social history, about Štefan Krčméry, is connected with the Slovak literary history and the fact that the final part of his creative and personal life fades in the fifties of the last century. Anton Balage, from the knowledge of literary history, took part of Krčméry's life in non-literary contexts. In time and in development, a substance and subject in which the politics and art, the history and the life of the individual are touched, are transformed by Anthony Balage' s synthesis into a chamber-synthesis synthesized from the details of the artist's life, from the fate of his artistic texts and complements the testimony of the facts, realities and contexts of contemporary cultural and literary life. This was followed by the prose writer when he published a fictional testimony about the fate of the life of a versatile artist about Slovak literature in the 20th century.