Archeologické projevy středověké a raně novověké nezděné zástavby na parcelách někdejších domů č. 6 a 8 na Vídeňské ulici v Brně

Název: Archeologické projevy středověké a raně novověké nezděné zástavby na parcelách někdejších domů č. 6 a 8 na Vídeňské ulici v Brně
Variantní název:
  • Archaeological evidence of medieval and early modern age non-masonry construction on the plots of former houses nos. 6 and 8 in Vídeňská Street, Brno
  • Archäologische Erscheinungsformen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen mauerlosen Bebauung auf den Parzellen der ehemaligen Häuser Nr. 6 und 8 in der Vídeňská-Straße in Brünn
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 65-95
Rozsah
65-95
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek shrnuje poznatky o středověké a raně novověké zástavbě na parcelách někdejších domů č. 6 a 8 na Vídeňské ulici v Brně, která sestávala zřejmě především z nezděných (dřevěných nebo dřevohliněných) staveb. Její archeologizované pozůstatky byly zkoumány při záchranném archeologickém výzkumu, který v roce 2013 realizovala společnost Archaia Brno, o. p. s. Jednotlivé objekty jsou popsány a podle společných znaků kategorizovány do příslušných skupin. Součástí příspěvku je i jejich základní srovnání s archeologickými projevy dřevohliněné zástavby na dalších lokalitách užšího brněnského prostoru.
This contribution sums up information about the medieval and early modern age construction on the plots of former houses nos. 6 and 8 in Vídeňská Street, Brno which probably mostly consisted of non-masonry (timber or timber-earth) structures. Their archaeological remains were investigated during rescue research conducted in 2013 by the Archaia Brno company. The individual structures are described and classified into groups based on their common features. The article also involves their basic comparison with archaeological evidence of timber-earth constructions in other locations of the inner city.
Note
Článek byl vytvořen v rámci projektu GAČR reg.č. 17-23836S – "Proměna městského domu ve 13. století".
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Förderprojektes GAČR Reg.-Nr. 17-23836S – "Der Wandel des Stadthauses im 13. Jahrhundert".
Reference
[1] ČERNÁ a kol., 2012: Černá, L.–Dejmal, M.–Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Sedláčková, L.– Zbranek, H.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 53, č. 2, 100–136.

[2] ČERNÁ a kol., 2014: Černá, L.–Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Sedláčková, L.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 55, č. 2, 171–205.

[3] ČERNÁ, L.–SEDLÁČKOVÁ, L., 2016: "Bytový dům Vídeňská, II. etapa, Brno". Nálezová zpráva č. 18/16, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[4] ČERNÁ, L.–SEDLÁČKOVÁ, L., 2016a: "Bytový dům Vídeňská, III. etapa, Brno". Nálezová zpráva č. 19/16, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[5] ČERNÁ, L.–ZŮBEK, A., 2015: Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě "Bytový dům Kopečná-Studánka" k. ú. Staré Brno, p.č. 1149/3. Nálezová zpráva č. 16/14, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[6] ČERNÁ, L.–ZŮBEK, A., 2017: Brno, Vídeňská 6–8. Nálezová zpráva č. 14/16, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[7] DOLEŽEL, J., 2000: K městskému zřízení na středověkém Brněnsku do roku 1411 – Zur mittelalterlichen Stadtverfassung in der Brünner Gegend bis 1411, Mediaevalia archaeologica 2, 159–259.

[8] DŘÍMAL, J., 1973: Z dějin brněnských předměstí. In: Dějiny města Brna 2 (Dřímal, J.–Peša, V., red.), 255–319. Brno.

[9] FLODROVÁ, M., 1997: Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek. Brno.

[10] FLODROVÁ, M.–MÜLLER, Z., 2007: Staré Brno. Vyprávění o minulosti nejstarší části města Brna. Brno.

[11] FOLTÝN, D. a kol., 2005: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha.

[12] HOLUB, P. a kol., 2004: Holub, P.–Kolařík, V.–Kováčik, P.–Merta, D.–Peška, M.–Procházka, R.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Systematický archeologický výzkum města Brna, Forum urbes medii aevi I., 57–97.

[13] HOLUB, P. a kol., 2005: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Ke stavu poznání nezděné měšťanské architektury vrcholně středověkého Brna, Forum urbes medii aevi II., 44–101.

[14] HOLUB, P. a kol., 2006: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Polánka, P.–Sedláčková, L.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 47, 170–226.

[15] HOLUB, P. a kol., 2007: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Polánka, P.–Sedláčková, L.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 48, 410–461.

[16] HOLUB, P. a kol., 2008: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Polánka, P.–Sedláčková, L.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 49, 356–393.

[17] HOLUB, P.–SEDLÁČKOVÁ, L., 2005: Brno – Královo Pole, Božetěchova 1–3. Výstavba areálu FIT VUT Brno. Nálezová zpráva č. 27/05, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[18] JAN, L., 2004: Ves a klášter ve středověku (1240–1526). In: Řepa, M. a kol.: Dějiny Králova Pole, 26–69. Brno.

[19] KOLAŘÍK, V. a kol., 2016: Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Sedláčková, L.–Staněk, P.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 57, č. 2, 253–269.

[20] KOLAŘÍK, V.–MERTA, D.–ZŮBEK, A., 2014: Archeologická topografie levobřeží Svratky v prostoru Starého Brna, Forum urbes medii aevi VIII., 112–125.

[21] KOS, P., 2002: Výzkum lochů na Moravě. Rukopis magisterské diplomové práce, ulož. v ÚAM FF MU Brno.

[22] KOS, P., 2005: K moravským lochům, Forum urbes medii aevi II., 166–183.

[23] KUČA, K., 2000: Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha – Brno.

[24] KUNZ, L., 1965: Historické zprávy o zemních silech v zóně mediteránního a eurosibiřského obilnářství, ČMM L, 143–182.

[25] KUNZ, L., 2004: Obilní jámy. Konzervace obilí na dlouhý čas v historické zóně eurosibiřského a mediteránního rolnictví. Rolnictví na východní Moravě od baroka do II. světové války, svazek 1. Rožnov pod Radhoštěm.

[26] MATĚJÍČKOVÁ, A., 1999: Brno 1999 – konvent milosrdných bratří. Nálezová zpráva č. 213/99, ulož. v archivu Ústavu archeologické památkové péče Brno.

[27] MERIAN, M., 1650: Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, das ist, Beschreibung und eigentliche Abbildung der Vornehmsten und bekandtesten Stätte und Plätze in dem Königreich Boheim und einverleibten Ländern, Mähren und Schlesien". Frankfurt. Použit exemplář uložený v Moravské zemské knihovně v Brně pod číslem ST3-0035.392.

[28] MERTA, D.–SEDLÁČKOVÁ, L., 2013: Druhá starobrněnská rotunda, VVM LXV, 27–34.

[29] NERUDOVÁ, Z., 2016: Lovci posledních mamutů na Moravě. Brno.

[30] POLÁČKOVÁ, H., 2006: Zahloubené sklepy ve spraši, lochy a další vybrané středověké objekty z areálu zaniklého kláštera na Božetěchově ulici. Rukopis bakalářské diplomové práce, ulož. v ÚAM FF MU Brno.

[31] POLÁNKA, P.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZŮBEK, A., 2006: Brno, Vídeňská 15 (Integrovaný dům). Nálezová zpráva č. 35/06, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[32] POLÁNKA, P.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZŮBEK, A., 2006a: Brno – Královo Pole. Mojmírovo náměstí 15a. Stavba budovy Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Nálezová zpráva č. 33/06, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[33] PROCHÁZKA, R.–KOLAŘÍK, V.–ZŮBEK, A., 2013: Předměstí. In: Dějiny Brna 2. Středověké město (Jan, L., red.), 568–600. Brno.

[34] PROCHÁZKA, R.–WIHODA, M.–ZAPLETALOVÁ, D., 2011: V raném středověku. In: Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku (Procházka, R., red.), 447–560. Brno.

[35] SEDLÁČKOVÁ, L., 2012: "Bytový dům Vídeňská – inženýrské sítě". Nálezová zpráva č. 10/12, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[36] SEDLÁČKOVÁ, L., 2012a: Stavba SO 06 prodloužení horkovodu a SO 15 přípojka horkovodu pro SO 01 "Obytný soubor Brno, Vídeňská, domy A+B". Nálezová zpráva č. 25/11, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[37] SMÍŠEK, K., 2018: Numismatické určení souboru mincí z archeologického výzkumu společnosti Archaia o. p. s. na lokalitě Brno, Vídeňská 6–8 (A 113/2012). Velké Přílepy. Rkp. ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[38] URBÁNKOVÁ, K.–ZAPLETALOVÁ, D., 2003: Polní ulice – předchůdkyně císařské silnice? Průběh tzv. mikulovské, respektive vídeňské cesty pravobřežním Starého Brna, BMD 17, 79–96, 564–568.

[39] ZAPLETALOVÁ, D., 1999: Brno, Milosrdní bratří. Nálezová zpráva č. 5/99, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[40] ZAPLETALOVÁ, D., 2005: Brno, Nemocnice Milosrdných bratří, Pavilon akutní medicíny – 1. etapa. Nálezová zpráva č. 1/, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[41] ZAPLETALOVÁ, D., 2009: Starobrněnské pravobřežní Svratky v raném středověku. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. Supplementum 2 (Dresler, P.– Měřínský, Z., edd.), 192–210. Brno.

[42] ZAPLETALOVÁ, D.–HLOŽEK, M., 2010: Vážky z Polní ulice na Starém Brně – Balance scale from Polní Street in Staré Brno, AR LXII, 137–149.

[43] ZŮBEK, A., 2016: Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků. Brno.

[44] ZŮBEK, A., 2016a: Vývoj historické zástavby parcely č. 1149/3 při Kopečné ulici v Brně – Die historische Entwicklung der Bebauung von Parzelle Nr. 1149/3 an der Brünner Straße Kopečná, AH 41, 345–362.

[45] ZŮBEK, A., 2017: Vývoj historické zástavby parcely někdejšího domu č. 24 na Kopečné ulici v Brně – Die Entwicklung der historischen Bebauung auf der Parzelle des ehemaligen Hauses Nr. 24 in der Straße Kopečná in Brno, AH 42, 71–93.