Povrchový průzkum sídlištního a hospodářského komplexu tvrze Suchotlesky (k. ú. Ronov nad Doubravou)

Název: Povrchový průzkum sídlištního a hospodářského komplexu tvrze Suchotlesky (k. ú. Ronov nad Doubravou)
Variantní název
Surface research into the settlement and economic complex of the Suchotlesky manor (Ronov nad Doubravou cadastral zone)
Oberflächenuntersuchung des Siedlungs- und Wirtschaftskomplexes der Feste Suchotlesky (Katastergebiet Ronov nad Doubravou)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 423-435
Rozsah
423-435
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Založení města Ronova nad Doubravou v roce 1307 vedlo k razantní proměně středověké sídelní sítě. Na dnešním katastru města se nachází pozůstatky tří zaniklých vsí Stusyně, Protivan/Protivenic a Suchotlesků. Suchotlesky ležící v jihozápadní části katastru Ronova sestávají z vlastní zaniklé vsi, panského sídla (tvrze) s přidruženým hospodářským zázemím v podobě dvora a mlýna s minimálně třemi rybníky.
The establishment of the town of Ronov nad Doubravou in 1307 triggered radical changes in the local settlement structure. The area of the present-day town features the remains of three deserted villages: Stusyně, Protivany/Protivenice and Suchotlesky. Suchotlesky situated in the south-west section of the Ronov cadastral zone consists of a deserted village and a manor with affiliated hinterland in the form of a homestead and a mill with at least three ponds.
Jazyk shrnutí
Note
  • Tato studie je dílčím výsledkem projektu Studentské grantové soutěže Západočeské univerzity v Plzni SGS- -2018-049 "Hospodářské zázemí a přírodní prostředí zaniklých středověkých a novověkých vesnických sídel – 3. etapa".
  • Die vorliegende Studie ist Teilergebnis des Förderwettbewerbs für studentische Projekte der Westböhmischen Universität in Pilsen SGS-2018-049 "Das wirtschaftliche Hinterland und die Umwelt von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Dorfwüstungen – 3. Etappe".
Reference
[1] AČ III: Archiv český čili staré písemné památky české i morawské z archivůw domácích i cizích III (Palacký, F., ed.). Praha 1844.

[2] AČ V: Archiv český čili staré písemné památky české i morawské z archivůw domácích i cizích V (Palacký, F., ed.). Praha 1862.

[3] AČ VI: Archiv český čili staré písemné památky české i morawské z archivůw domácích i cizích VI (Palacký, F., ed.). Praha 1872.

[4] AČ XXXI: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. První kniha provolací desk dvorských z let 1380 až 1394. Díl XXXI (Friedrich, G., ed.). Praha 1921.

[5] AČ XXXII: Archiv český čili staré památky české i moravské XXXII (Čelakovský, J., ed.). Praha 1915.

[6] AČ XXXIII: Archiv český čili staré památky české i moravské XXXIII (Čelakovský, J., ed.). Praha 1918.

[7] BAIERL, P.–MUSIL, P.–NETOLICKÝ, P., 2015: Současný stav a obnova zříceniny hradu Rabštejnka (k. ú. Smrkový Týnec) – Gegenwärtiger Zustand und Restaurierung der Ruine von Burg Rabštejnek (Katastralgebiet Smrkový Týnec), AH 40, 23–51.

[8] BÍLEK, T. V., 1883: Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618. Část druhá. Praha.

[9] BIRNBAUMOVÁ, A.–JANSOVÁ, L., 1929: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Čáslavském. Praha.

[10] CULEK, A., 1958: Drobné příspěvky k dějinám města Ronova n. Doubravou, Pardubický kraj II, 47–52.

[11] ČERMÁK, K., 1874–1877: Současný přehled držitelů zboží v kraji Čáslavském dle register kontribuce z r. 1622, Památky archaeologické a místopisné X, 320–330.

[12] ČERMÁK, K., 1882–1884: Kde hledati jest Suchotlesky?, Památky archaeologické a místopisné XII, 238–239.

[13] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1995: Chrudimsko v raném středověku. Hradec Králové.

[14] LÍVA, V., 1951: Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu Militare archivu ministerstva vnitra ČSR v Praze. Díl 3. Praha.

[15] LÍVA, V., 1953: Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu Militare archivu ministerstva vnitra ČSR v Praze. Díl 4. Praha.

[16] MALINA, O., 2011: Stabilizace sídlení sítě vrcholného středověku ve střední a západní Evropě. Nepublikovaná disertační práce, ulož. na KAR FF ZČU, Plzeň.

[17] MALINA, O., 2012: Samostatně stojící kostel jako doklad transformace osídlení – možnosti archeologie a GIS. In: Svorník 10, 33–44. Praha.

[18] MUSIL, J., 2007: Neznámá zaniklá středověká vesnice pod Sečskou přehradou (k. ú. Seč a Hoješín, okr. Chrudim), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 33, 199–219.

[19] MUSIL, J., 2011: Nové středověké a raně novověké nálezy z Trhové Kamenice (okr. Chrudim, Pardubický kraj), Východočeský sborník historický 19, 59–104.

[20] MUSIL, J., 2011a: Příspěvek archeologie k dějinám Trhové Kamenice, okr. Chrudim, ASČ 15, 969–988.

[21] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2012: Zaniklá středověká a raně novověká ves Bolešov v k. ú. Spačice, okres Chrudim, Pardubický kraj, Východočeský sborník historický 22, 73–114.

[22] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2013: Studium dynamiky středověkých sídelních struktur v tzv. bojanovském újezdu (Železné hory, okres Chrudim), REA – Živá archeologie 15, 32–37.

[23] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014: Současný stav a perspektivy výzkumu antropogenních pozůstatků sídelních, výrobních a těžebních areálů v prostoru Železných hor, AVČ 5 (2013), 227–239.

[24] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014a: Pozůstatky rýžování zlata v tzv. bojanovském újezdu (okres Chrudim) – Goldwäschereirelikte im sog. Bojanov-Sprengel (Bezirk Chrudim), AH 39, 637–655.

[25] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014b: Tvrziště Stoupec a jeho hospodářské zázemí. Výsledky povrchového průzkumu na k. ú. Březinka u Hošťalovic (okr. Chrudim), AVČ 5 (2013), 148–180.

[26] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014c: Dokumentace reliktů středověké těžby kovů v Železných horách, Živá archeologie – REA 16, 32–38.

[27] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2015: Výsledky povrchového průzkumu Železných hor v roce 2014, Výzkumy v Čechách 2014. Zprávy ČAS – Supplément 97, 52.

[28] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2015a: Rýžování zlata na Chrudimsku, Živá archeologie – REA 17, 60.

[29] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2015b: Dokumentace reliktů předhradí hradu Strádova (okres Chrudim) – Dokumentation der Relikte der Vorburg von der Burgruine Strádov (Bezirk Chrudim), AH 40, 457–473.

[30] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2016: Mezi vesnicí a vrchnostenským sídlem. Dvory na středověkém Chrudimsku – Zwischen Dorf und Herrschaftssitz. Mittelalterliche Höfe in der Region Chrudim, AH 41, 211–238.

[31] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2017: Nové archeologické nálezy z tzv. bojanovského újezdu (Železné hory, okres Chrudim). In: ...tenkrát na východě... Sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka. Praehistorica XXXIII/1–2 (Popelka, M.–Šmidtová, R.–Burgert, P.–Jílek, J., edd.), 275–290. Praha.

[32] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2017a: Příspěvek k poznání polních opevňovacích objektů z roku 1968 na Chrudimsku – Feldbefestigungsobjekte aus dem Jahr 1968 in der Region Chrudim, AH 42, 579–593.

[33] NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E., 1957: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. Praha.

[34] ORTH, J.–SLÁDEK, F., 1870: Topograficko-statistický slovník Čech. Praha.

[35] PEHAL, Z., 2003: Keramika 13. století od kostela svatého Kříže nedaleko Ronova nad Doubravou (okr. Chrudim), Chrudimský vlastivědný sborník 7, 3–17.

[36] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl III. M–Ř. Praha.

[37] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl IV. S–Ž. Praha.

[38] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV. (Emler, J., ed.). Praha 1892.

[39] ROUBÍK, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha.

[40] RT II: Reliquiae tabularum terrae regni bohemiae anno MDXLI igne consumptarum II. (Emler, J., ed.). Pragae 1872.

[41] SEDLÁČEK, A., 1900: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl XII. Praha.

[42] SEDLÁČEK, A., 1909: Místopisný slovník historický království Českého. Praha.

[43] SMETÁNKA, Z., 1977: Nálezová zpráva – povrchový průzkum ZSO Stusyně, k. o. Ronov nad Doubravou, ulož. v Archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., TX197702257.

[44] SMETÁNKA, Z., 1987: Hledání zmizelého věku. Praha.

[45] SMETÁNKA, Z.–ŠKABRADA, J., 1975: Nové poznatky o raně středověké architektuře na Čáslavsku, Umění XXIII, 262–266.

[46] SMETÁNKA, Z.–ŠKABRADA, J., 1977: K počátkům městečka Ronova nad Doubravou. In: Středověká archeologie a studium počátků měst (Richter, M., ed.), 105–112. Praha.

[47] SOMER, T.–ŠRÁMEK, J., 2010: Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160–1541). Praha.

[48] SVOBODA, L. a kol., 2005: Encyklopedie českých tvrzí III (S–Ž). Praha.

[49] SVOBODA, J.–ŠMILAUER, V., 1960: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl V. Dodatky k dílu Antonína Profouse. Praha.

[50] ŠIMÁK, J. V., 1938: Středověká kolonisace v zemích Českých. České dějiny I/5. Praha.

[51] ŠTĚPÁN, L.–ŠULC, I., 2013: Chrudimsko. Mlýny a další zařízení na vodní pohon. Chrudim.

[52] ZAHRADNÍKOVÁ, M.–ŠREINOVÁ, E., 1999: Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Čáslavsko 2. Praha.