Povrchový průzkum sídlištního a hospodářského komplexu tvrze Suchotlesky (k. ú. Ronov nad Doubravou)

Název: Povrchový průzkum sídlištního a hospodářského komplexu tvrze Suchotlesky (k. ú. Ronov nad Doubravou)
Variantní název:
  • Surface research into the settlement and economic complex of the Suchotlesky manor (Ronov nad Doubravou cadastral zone)
  • Oberflächenuntersuchung des Siedlungs- und Wirtschaftskomplexes der Feste Suchotlesky (Katastergebiet Ronov nad Doubravou)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 423-435
Rozsah
423-435
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Založení města Ronova nad Doubravou v roce 1307 vedlo k razantní proměně středověké sídelní sítě. Na dnešním katastru města se nachází pozůstatky tří zaniklých vsí Stusyně, Protivan/Protivenic a Suchotlesků. Suchotlesky ležící v jihozápadní části katastru Ronova sestávají z vlastní zaniklé vsi, panského sídla (tvrze) s přidruženým hospodářským zázemím v podobě dvora a mlýna s minimálně třemi rybníky.
The establishment of the town of Ronov nad Doubravou in 1307 triggered radical changes in the local settlement structure. The area of the present-day town features the remains of three deserted villages: Stusyně, Protivany/Protivenice and Suchotlesky. Suchotlesky situated in the south-west section of the Ronov cadastral zone consists of a deserted village and a manor with affiliated hinterland in the form of a homestead and a mill with at least three ponds.
Note
Tato studie je dílčím výsledkem projektu Studentské grantové soutěže Západočeské univerzity v Plzni SGS- -2018-049 "Hospodářské zázemí a přírodní prostředí zaniklých středověkých a novověkých vesnických sídel – 3. etapa".
Die vorliegende Studie ist Teilergebnis des Förderwettbewerbs für studentische Projekte der Westböhmischen Universität in Pilsen SGS-2018-049 "Das wirtschaftliche Hinterland und die Umwelt von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Dorfwüstungen – 3. Etappe".
Reference
[1] AČ III: Archiv český čili staré písemné památky české i morawské z archivůw domácích i cizích III (Palacký, F., ed.). Praha 1844.

[2] AČ V: Archiv český čili staré písemné památky české i morawské z archivůw domácích i cizích V (Palacký, F., ed.). Praha 1862.

[3] AČ VI: Archiv český čili staré písemné památky české i morawské z archivůw domácích i cizích VI (Palacký, F., ed.). Praha 1872.

[4] AČ XXXI: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. První kniha provolací desk dvorských z let 1380 až 1394. Díl XXXI (Friedrich, G., ed.). Praha 1921.

[5] AČ XXXII: Archiv český čili staré památky české i moravské XXXII (Čelakovský, J., ed.). Praha 1915.

[6] AČ XXXIII: Archiv český čili staré památky české i moravské XXXIII (Čelakovský, J., ed.). Praha 1918.

[7] BAIERL, P.–MUSIL, P.–NETOLICKÝ, P., 2015: Současný stav a obnova zříceniny hradu Rabštejnka (k. ú. Smrkový Týnec) – Gegenwärtiger Zustand und Restaurierung der Ruine von Burg Rabštejnek (Katastralgebiet Smrkový Týnec), AH 40, 23–51.

[8] BÍLEK, T. V., 1883: Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618. Část druhá. Praha.

[9] BIRNBAUMOVÁ, A.–JANSOVÁ, L., 1929: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Čáslavském. Praha.

[10] CULEK, A., 1958: Drobné příspěvky k dějinám města Ronova n. Doubravou, Pardubický kraj II, 47–52.

[11] ČERMÁK, K., 1874–1877: Současný přehled držitelů zboží v kraji Čáslavském dle register kontribuce z r. 1622, Památky archaeologické a místopisné X, 320–330.

[12] ČERMÁK, K., 1882–1884: Kde hledati jest Suchotlesky?, Památky archaeologické a místopisné XII, 238–239.

[13] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1995: Chrudimsko v raném středověku. Hradec Králové.

[14] LÍVA, V., 1951: Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu Militare archivu ministerstva vnitra ČSR v Praze. Díl 3. Praha.

[15] LÍVA, V., 1953: Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu Militare archivu ministerstva vnitra ČSR v Praze. Díl 4. Praha.

[16] MALINA, O., 2011: Stabilizace sídlení sítě vrcholného středověku ve střední a západní Evropě. Nepublikovaná disertační práce, ulož. na KAR FF ZČU, Plzeň.

[17] MALINA, O., 2012: Samostatně stojící kostel jako doklad transformace osídlení – možnosti archeologie a GIS. In: Svorník 10, 33–44. Praha.

[18] MUSIL, J., 2007: Neznámá zaniklá středověká vesnice pod Sečskou přehradou (k. ú. Seč a Hoješín, okr. Chrudim), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 33, 199–219.

[19] MUSIL, J., 2011: Nové středověké a raně novověké nálezy z Trhové Kamenice (okr. Chrudim, Pardubický kraj), Východočeský sborník historický 19, 59–104.

[20] MUSIL, J., 2011a: Příspěvek archeologie k dějinám Trhové Kamenice, okr. Chrudim, ASČ 15, 969–988.

[21] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2012: Zaniklá středověká a raně novověká ves Bolešov v k. ú. Spačice, okres Chrudim, Pardubický kraj, Východočeský sborník historický 22, 73–114.

[22] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2013: Studium dynamiky středověkých sídelních struktur v tzv. bojanovském újezdu (Železné hory, okres Chrudim), REA – Živá archeologie 15, 32–37.

[23] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014: Současný stav a perspektivy výzkumu antropogenních pozůstatků sídelních, výrobních a těžebních areálů v prostoru Železných hor, AVČ 5 (2013), 227–239.

[24] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014a: Pozůstatky rýžování zlata v tzv. bojanovském újezdu (okres Chrudim) – Goldwäschereirelikte im sog. Bojanov-Sprengel (Bezirk Chrudim), AH 39, 637–655.

[25] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014b: Tvrziště Stoupec a jeho hospodářské zázemí. Výsledky povrchového průzkumu na k. ú. Březinka u Hošťalovic (okr. Chrudim), AVČ 5 (2013), 148–180.

[26] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014c: Dokumentace reliktů středověké těžby kovů v Železných horách, Živá archeologie – REA 16, 32–38.

[27] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2015: Výsledky povrchového průzkumu Železných hor v roce 2014, Výzkumy v Čechách 2014. Zprávy ČAS – Supplément 97, 52.

[28] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2015a: Rýžování zlata na Chrudimsku, Živá archeologie – REA 17, 60.

[29] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2015b: Dokumentace reliktů předhradí hradu Strádova (okres Chrudim) – Dokumentation der Relikte der Vorburg von der Burgruine Strádov (Bezirk Chrudim), AH 40, 457–473.

[30] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2016: Mezi vesnicí a vrchnostenským sídlem. Dvory na středověkém Chrudimsku – Zwischen Dorf und Herrschaftssitz. Mittelalterliche Höfe in der Region Chrudim, AH 41, 211–238.

[31] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2017: Nové archeologické nálezy z tzv. bojanovského újezdu (Železné hory, okres Chrudim). In: ...tenkrát na východě... Sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka. Praehistorica XXXIII/1–2 (Popelka, M.–Šmidtová, R.–Burgert, P.–Jílek, J., edd.), 275–290. Praha.

[32] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2017a: Příspěvek k poznání polních opevňovacích objektů z roku 1968 na Chrudimsku – Feldbefestigungsobjekte aus dem Jahr 1968 in der Region Chrudim, AH 42, 579–593.

[33] NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E., 1957: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. Praha.

[34] ORTH, J.–SLÁDEK, F., 1870: Topograficko-statistický slovník Čech. Praha.

[35] PEHAL, Z., 2003: Keramika 13. století od kostela svatého Kříže nedaleko Ronova nad Doubravou (okr. Chrudim), Chrudimský vlastivědný sborník 7, 3–17.

[36] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl III. M–Ř. Praha.

[37] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl IV. S–Ž. Praha.

[38] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV. (Emler, J., ed.). Praha 1892.

[39] ROUBÍK, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha.

[40] RT II: Reliquiae tabularum terrae regni bohemiae anno MDXLI igne consumptarum II. (Emler, J., ed.). Pragae 1872.

[41] SEDLÁČEK, A., 1900: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl XII. Praha.

[42] SEDLÁČEK, A., 1909: Místopisný slovník historický království Českého. Praha.

[43] SMETÁNKA, Z., 1977: Nálezová zpráva – povrchový průzkum ZSO Stusyně, k. o. Ronov nad Doubravou, ulož. v Archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., TX197702257.

[44] SMETÁNKA, Z., 1987: Hledání zmizelého věku. Praha.

[45] SMETÁNKA, Z.–ŠKABRADA, J., 1975: Nové poznatky o raně středověké architektuře na Čáslavsku, Umění XXIII, 262–266.

[46] SMETÁNKA, Z.–ŠKABRADA, J., 1977: K počátkům městečka Ronova nad Doubravou. In: Středověká archeologie a studium počátků měst (Richter, M., ed.), 105–112. Praha.

[47] SOMER, T.–ŠRÁMEK, J., 2010: Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160–1541). Praha.

[48] SVOBODA, L. a kol., 2005: Encyklopedie českých tvrzí III (S–Ž). Praha.

[49] SVOBODA, J.–ŠMILAUER, V., 1960: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl V. Dodatky k dílu Antonína Profouse. Praha.

[50] ŠIMÁK, J. V., 1938: Středověká kolonisace v zemích Českých. České dějiny I/5. Praha.

[51] ŠTĚPÁN, L.–ŠULC, I., 2013: Chrudimsko. Mlýny a další zařízení na vodní pohon. Chrudim.

[52] ZAHRADNÍKOVÁ, M.–ŠREINOVÁ, E., 1999: Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Čáslavsko 2. Praha.