Dráma Janošík Jiřího Mahena v česko-slovenských a európskych súvislostiach

Název: Dráma Janošík Jiřího Mahena v česko-slovenských a európskych súvislostiach
Variantní název:
  • Drama by Jiří Mahen Janošík in the Slovak-Czech and European context
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 2, s. 37-51
Rozsah
37-51
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Štúdia sa venuje fenoménu "zbojníckej drámy" v slovenskej a českej literatúre 19. a začiatku 20. storočia s osobitým zreteľom na špecifické spoločenské okolnosti, ktoré podmienili jej vývoj a recepciu. Vysvetľujú sa súvislosti slovenských a českých diel s európskou romantickou drámou a sprostredkovane až s barokovou "zbojníckou komédiou", dramatickým podžánrom, ktorý sa sformoval v španielskej literatúre 17. storočia. Sleduje sa vývoj slovenských a českých drám so zbojníckou tematikou od predromantických po novoromantické podoby, ktorých príkladom je dráma Janošík (1910) českého autora Jiřího Mahena. Naznačujú sa niektoré inšpiračné zdroje tohto Mahenovho diela, smerujúce k romantickej západoeurópskej dráme a sprostredkovane až k španielskej barokovej komédii. Zároveň upozorňujeme na diskontinuitu vývoja slovenskej zbojníckej drámy a určujeme miesto, ktoré v jej kontexte zaujíma Mahenov Janošík.
This study is dedicated to the phenomenon of "Bandit drama" in Slovak and Czech literature of the 19th and early 20th century, with special attention to the social conditions that influenced its development and reception. In this paper we explain the relationship of Slovak and Czech dramatic works with European romantic theatre, and indirectly with the baroque "Bandit comedy", subgenre formed in Spanish literature in the 17th century. We follow the development of the drama with the theme of bandits from pre-romantic to neo-romantic versions, whose example is the drama Janošík (1910) of the Czech autor Jiří Mahen. We suggest some sources of inspiration for this drama of Mahen, that point to the romantic drama and by extension to the baroque comedy. At the same time we warn of the discontinuity of the evolution of the Slovak Bandit drama and we indicate the place that in its context corresponds to Mahen's Janošík.
Reference
[1] BAAMONDE, Miguel Ángel: La vocación teatral de Antonio Machado. Madrid: Gredos, 1976.

[2] BABIAK, Michal: Preromantická dráma Štefana Petruša. In: PETRUŠ, Štefan: Rajnoha, zbojnícky hajtman aneb Začátkové černohrončárských handlov. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998, s. 213–225.

[3] BENHAMAMOUCHE, Fatma: Los hermanos Machado y su producción teatral. In: Verba hispanica. Vol. 3, nº 1, 1993, s. 27–36.

[4] CARDINALE, Rosa: El bandolero español entre la leyenda y la vida real. Calas en configuraciones del bandolero en textos paradigmáticos de los siglos XVII-XX. Madrid: Editorial Verbum, 2009.

[5] DIXON, Víctor: Un género en germen: Antonio Roca de Lope y la comedia de bandoleros. In: CLOSE, Anthony J. – FERNÁNDEZ VALES, Sandra María (koord.): Edad de Oro cantabrigense: Actas del VII Congreso de Asociación Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro. Madrid-Franfurkt: Iberoamericana Editorial Vervuert, 2005–2006, s. 189–194.

[6] GARCÍA GONZÁLEZ, Almudena: El bandolero histórico como personaje de comedia en Lope. In: Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura. XVIII. 2012, s. 63–79.

[7] GOSZCZYŃSKA, Joanna: Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia. Bratislava: Juga, 2003. (Poľský originál Mit Janosika w folklorze a literaturze slowiackiej XIX wieku. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2001).

[8] GUERRA, Manuel Henri: El teatro de Manuel y Antonio Machado. Madrid: Editorial Mediterráneo, 1966.

[9] HEK, Jiří – VLAŠÍN, Štěpán: Adresát Jiří Mahen. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964.

[10] CHICHARRO CHAMORRO, Dámaso: Introducción. El teatro de Manuel y Antonio Machado desde la perspectiva actual. In: MACHADO, Manuel – MACHADO, Antonio: La prima Fernanda. La Duquesa de Benamejí. Ed. Dámaso Chicharro Chamorro. Madrid: Espasa Calpe, 2006, s. 9–158.

[11] KUNDERA, Ludvík: Zpráva o projektu poslední básnické sbírky Jiřího Mahena. In: Jiří Mahen – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky. (Sborník z konference). Brno: Státní vědecká knihovna, 1983, s. 129–134.

[12] MACHADO, Manuel – MACHADO, Antonio: La prima Fernanda. La Duquesa de Benamejí. Ed. Dámaso Chicharro Chamorro. Madrid: Espasa Calpe, 2006.

[13] MAHEN, Jiří: Za oponou umění a života. Praha: Československý spisovatel, 1961.

[14] MAHEN, Jiří: Jánošík. In: MAHEN, Jiří: Jánošík, Ulička odvahy, Nasreddin. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962, s. 7–125.

[15] MOURKOVÁ, Jarmila: K pramenům osobnosti Jiřího Mahena v jeho literárních počátcích. In: Jiří Mahen – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky. (Sborník z konference). Brno: Státní vědecká knihovna, 1983, s. 39–47.

[16] OLIVA, César: Teatro español del siglo XX. Madrid: Editorial Síntesis, 2004.

[17] PETRUŠ, Štefan: Rajnoha, zbojnícky hajtman aneb Začátkové černohrončárských handlov, 1823. Textová úprava Dana Lehutová. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998.

[18] RAßLOFF, Ute: Český Jánošík. In: JUNGMANNOVÁ, Lenka (ed.): Česká literatura rozhraní a okraje. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, nakladatelství Akropolis, 2010, s. 419–435.

[19] TVRDOŇ, Jozef: Jiří Mahen a Slovensko. In: Krásy Slovenska 37, 1960, č. 9, s. 341–344.

[20] VLAŠÍN, Štěpán: Doslov. In: MAHEN, Jiří: Jánošík, Ulička odvahy, Nasreddin. Praha: Státní nakla-datelství krásné literatury a umění, 1962, s. 301–308.

[21] VLAŠÍN, Štěpán: Jiří Mahen – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky (úvodní referát). In: Jiří Mahen – spolutvůrce pokrokové kulturní politiky. (Sborník z konference). Brno: Státní vědecká knihovna, 1983, s. 13–36.

[22] ZELENKOVÁ, Anna – POKORNÝ, Milan: Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918–1925. In: POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA, Miloš (eds.): Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2004, s. 123–134.

[23] ŻABSKI, Tadeusz: Proza jarmarczna XIX wieku: próba systematyki gatunkowej. Wrocław: Wydawnictvo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.